Now showing items 101-120 of 430

 • Kogenerační jednotka s absorpčním TČ 

  Kürthy, Marián
  Táto diplomová práca je zameraná na zhodnotenie funkčného spojenia kogeneračnej jednotky so spaľovacím motorom a absorpčného tepelného čerpadla za účelom zvýšenia kogeneračného vykurovacieho efektu. Cieľom práce je navrhnúť ...
 • Koherencí řízený holografický mikroskop ve výzkumu životního cyklu buňky 

  Křížová, Aneta
  Předmětem diplomové práce bylo použití koherencí řízeného holografického mikroskopu ve výzkumu životního cyklu buňky. V práci je stručně popsána historie interferenční mikroskopie a její aplikace v biologii. Zmíněny jsou ...
 • Komplexní strukturální analýza kompresorového kola s využitím MKP 

  Chromek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá využitím MKP softwaru ANSYS při analýze skutečného lopatkového kola radiálního kompresoru, používaného v malých leteckých turbínových motorech. Kompresorové kolo bylo navrženo a vyrobeno v ...
 • Koncepční návrh autocrossového vozidla pro děti s objemem motoru 150 ccm 

  Rada, Lubomír
  V diplomové práci se zabývám koncepčním návrhem autocrossového vozidla pro děti. Dle zadání jsem se zaměřil na návrh rámu, výpočet torzní tuhosti rámu a kinematiku náprav. Při navrhování jsem se inspiroval současným řešení ...
 • Koncepční návrh dvoumístného lehkého monitorovacího letounu 

  Kaňák, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o koncepčním návrhu lehkého monitorovacího letounu. Řeší přizpůsobení již vzniklého letounu VUT 001 Marabu, nově stanoveným požadavkům vycházejících z definice typické mise. Návrh nové geometrie ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Víšková, Jaroslava
  Tématem této diplomové práce je návrh jednotělesové parní turbiny o výkonu 150MW s přihříváním. V práci je vypočítaná tepelná bilance zapojení turbiny se třemi nízkotlakými ohříváky, odplyňovákem a dvěma vysokotlakými ...
 • Kondenzační parní turbina do paroplynového cyklu 

  Pavlíček, Martin
  V diplomové práci na téma Kondenzační parní turbína do paroplynového cyklu se zabývám bilančním výpočtem tepelného schématu a návrhem turbíny. Tato dvoutělesová parní turbína s kombinovaným VT-ST dílem a dvouproudým NT ...
 • Konstrukce bioinkubátoru pro transport buněčných kultur 

  Machýček, David
  Tato diplomová práce se v rešeršní části zabývá rozdělením inkubátorů do několika skupin podle způsobu použití. Z těchto skupin jsou vybrány biologické inkubátory, proveden rozbor jejich konstrukce a vysvětleny možnosti ...
 • Konstrukce HHO generátoru 

  Gašperec, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá konštrukciou vodíkového generátora určeného pre automobilový priemysel. Cieľom práce je navrhnúť systém schopný produkovať požadované množstvo plynu. Práca zahŕňa predbežnú analýzu situácie, ...
 • Konstrukce kompresní části Brayssonova motoru 

  Hodás, Ladislav
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom kompresnej časti Brayssonovho motoru, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie. Úvodná časť sa obecne venuje problematike Brayssonovho cyklu a stručne zhŕňa poznatky o ...
 • Konstrukce malé CNC frézky 

  Jagoš, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou malých CNC frézovacích strojů, a porovnáním CNC stolních frézek na světovém trhu. Dále je provedeno konstrukční řešení malé CNC frézky na základě využití současných a moderních trendů, ...
 • Konstrukce malého CNC soustruhu 

  Podloucký, Milan
  Cílem této diplomové práce je konstrukce malého CNC soustruhu ideálního převážně pro malé série menších obroků či pro učební potřeby. V první části práce je provedena obecná rešerše obsahující technologii soustružení, ...
 • Konstrukční návrh části zařízení pro studijní účely krize varu 

  Suk, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v tlakovodních jaderných reaktorech. Teoretická část zahrnuje základní pojmy z oblasti hydrodynamiky dvoufázového proudění a kritických tepelných toků, obsahuje ...
 • Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje pro technologii tloušťkování, srovnávání, řezání a dlabání, které jsou kombinovány pomocí výměnných adaptérů. V práci je uvedena rešerše vybraných dřevoobráběcích ...
 • Konstrukční návrh manipulátoru obrobků 

  Pruša, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru určeného k manipulaci řadících vidliček typů 1/5, 2/4, 3/7 a 6/R. Stroj má díly odebírat z pásu, který je transportuje ze značkovací stanice. Díly manipulátor přesouvá ...
 • Konstrukční návrh pece 

  Stříž, Michal
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou trubkových pecí v procesním průmyslu, především konstrukčním návrhem přestupního potrubí, které je jednou z hlavních částí pece. Dle požadavků je navržené potrubí pevnostně ...
 • Konstrukční návrh pedálové skupiny formulového vozidla 

  Pech, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh pedálové skupiny formulového vozidla. Úvod této práce je věnován možným konstrukčním variantám pedálových skupin současných vozidel, doplněný požadavky, které jsou na ně ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod 

  Bilský, Adam
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť priebežný miešač pre prípravu formovacej zmesi o výkone 1 – 3 t/hod. Prvá časť práce obsahuje rešerš z oblasti formovacích zmesí a miešačov. V ďalšej časti je vlastný návrh konštrukcie ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 3-5 tun/hod 

  Haluza, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh průběžného mísiče o dopravním výkonu 3-5 t/hod. Mísíč slouží k míchání pískových směsí do netrvalých forem ve slévárně. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané funkční ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 5-12 tun/hod 

  Bobkovič, Štefan
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný návrh priebežného miesiča pre prípravu zmesi s zlievarenstve s kapacitou 5 až 12 ton za hodinu. Práca obsahuje stručný popis technológie miesenia a základné parametre obdobných strojov. ...