Now showing items 341-360 of 430

 • Technologie výroby kombinovaných řezných nástrojů 

  Rusz, Radek
  V práci je řešena technologie výroby stupňovitého vrtáku z materiálu slinutých karbidů. Nejprve je provedena rešerše současných druhů monolitních stopkových řezných nástrojů, po které následuje rozbor nástrojového materiálu ...
 • Technologie výroby plastové základny přístroje se svorkovnicí 

  Horník, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výběrem vhodné technologie pro výrobu zadané plastové součástky. V úvodu se nachází zhodnocení výrobku a volba technologie vstřikování plastů jako nejvhodnější výrobní technologie. V rešeršní části ...
 • Technologie výroby plastového nástavce se závitem 

  Turek, Tomáš
  Diplomová práce řeší návrh výroby plastového dílu se závitem. Jako nejvhodnější byl vybrán materiál polyformaldehyd (POM) s výrobním označením Delrin 500P NC010 od společnosti Du Pont. Práce obsahuje část informující o ...
 • Technologie výroby plechového dílu 

  Bartusek, Břetislav
  Cílem diplomové práce je návrh technologie výroby zadané součásti. Pro zadanou sou-část bude využita nekonvenční technologie tažení metodou Wheelon pro zhotovení podélných prolisů a následného řezání tvarových otvorů pomocí ...
 • Technologie výroby pouzdra zpožďovače 

  Janošek, Martin
  V práci je po úvodní teoretické části, která rozebírá problematiku výbušin a rozbušek, řešena technologie výroby součástky pouzdra zpožďovače. Nejprve je rozebrána technologičnost konstrukce, na jejímž základu se určí ...
 • Technologie výroby součásti 

  Straka, Jiří
  Diplomová práce vytvořená v rámci magisterského studia M21-K Strojní inženýrství, oboru M-STM řeší technologii výroby strojní součásti Tvarové víko. Je proveden rozbor technologie výroby strojní součásti za použití konvenčních ...
 • Technologie výroby součásti těleso klapky 

  Keprt, Michal
  Cílem mé práce je navrhnout postup výroby tělesa svařence klapkového uzávěru, který se bude vyrábět ve společnosti Ševčík – vodohospodářská zařízení s.r.o. Těleso klapkového uzávěru je vymodelováno v programu SolidWorks ...
 • Tepelné vlastnosti forem v závislosti na použitém ostřivu 

  Šuráň, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia předkládá studii pro tepelné vlastnosti formovacích směsí s použitím různých druhů ostřiv. Bylo testováno celkem 5 ostřiv a to: zirkon, ŠH22, chromit, olivín a dunit. Formovací ...
 • Tepelně-mechanická analýza hlavy vznětového spalovacího motoru 

  Kozák, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu mechanického a tepelného zatížení hlavy vznětového motoru s následným výpočtem únavové životnosti. První část práce je věnována seznámení s obecnými možnostmi řešení těchto analýz. ...
 • Tepelný výpočet parního kotle 

  Růžička, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem parního kotle spalujícího zemní plyn. Úvodní část je věnována technickému popisu a parametrům kotle. Hlavní část práce představuje tepelný výpočet kotle, doplňková část se ...
 • Teplotní stabilita Mg-slitiny AZ91 připravené pomocí intenzivní plastické deformace 

  Štěpánek, Roman
  Tato práce se zabývá teplotní stabilitou hořčíkové slitiny AZ91 připravené pomocí intenzivní plastické deformace, čímž je dosaženo jemnozrnné struktury. Tato struktura se vyznačuje svojí inherentní nestabilitou a v této ...
 • Teplovodní výměník pro krbovou vložku 

  Kněžínek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zapojení krbových kamen a krbových vložek do teplovodních vytápěcích systémů. Práce obsahuje stručný popis krbů a otopných soustav. Konkrétně se zabývá návrhem teplovodního ...
 • Teplovzdušný vytápěcí a větrací systém pro nízkoenergetický rodinný dům 

  Musil, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá teplovzdušným vytápěcím a větracím systémem energeticky úsporného rodinného domu. Součástí práce je teoretický úvod do problematiky nízkoenergetických a pasivních domů, větrání a vytápění. Samotný ...
 • Tlakové ztráty a tepelný výkon hydraulických kostek lineární integrované hydraulické jednotky 

  Soukup, Lubomír
  Častým problémem při návrhu hydraulických systémů jsou tlakové ztráty způsobené pohybem viskózní kapaliny jednotlivými prvky hydraulických obvodů. Tyto ztráty mají obecně negativní vliv na účinnost hydraulických zařízení ...
 • Trhání vodního sloupce pod OK vodní turbíny při nestacionárních stavech. 

  Vašek, Lubomír
  V diplomové práci Trhání vodního sloupce pod OK vodní turbíny při nestacionárních stavech se řeší tlakové průběhy zpětného hydraulického rázu. V práci jsou odvozeny vztahy pro sestavení matematického modelu zpětného rázu ...
 • Třírotorový lopatkový stroj pro klimatizační systém 

  Vrána, Jan
  Pro chlazení vzduchu v letadlech se používá lopatkových strojů. Poslední době je kladen velký důraz na zvyšování účinnosti chladicího oběhu, a proto se do oběhu přidávají další lopatkové stroje. Návrh zařízení se třemi ...
 • Třískové hospodářství obráběcího stroje 

  Bílek, Vít
  Tato práce se zabývá třískovým hospodářstvím obráběcího stroje a skládá se ze tří částí. V teoretické části je popsán mechanismus tvorby třísky, její tvar, teplota, technologické veličiny popisující třísku, třískové ...
 • Úcpávky turbodmychadel 

  Holík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tématem ucpávek turbodmychadel. Cílem práce je porovnání typů ucpávek používaných v turbodmychadlech společnosti PBS Turbo s.r.o a popsání způsobů jejich měření. První část popisuje princip ...
 • Únavové vlastnosti patinující oceli 

  Zavadilová, Petra
  Práce se zabývá řešením vlivu atmosférické koroze na únavové vlastnosti oceli ATMOFIX B. Přináší původní experimentální data charakterizující únavovou životnost materiálu s povrchem exponovaným 20 let v atmosférických ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Šimek, Petr
  V diplomové práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a jejím užitím v praxi ve firmě Miele technika s.r.o. První část se zabývá teoretickým popisem metody Six Sigma, metodikou DMAIC a používanými nástroji jako je SIPOC, ...