Now showing items 381-400 of 430

 • Vysokotlakový díl parní turbiny 

  Martinek, Miroslav
  Cílem práce je vypracovat bilanční srovnání zapojení variant s vysokootáčkovým a plnootáčkovým VT dílem parní turbíny a pro zvolenou vhodnější variantu vypracovat další optimalizaci. Optimalizace začíná průtočnou částí, ...
 • Využití bioplynu v plynárenské síti 

  Frühbauer, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje technologiím čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu pro následné využití bioplynu v plynárenské síti. Hlavní náplní práce bylo zaměření se na metodu tlakových změn (PSA), jež je jednou z ...
 • Využití metod laserové spektroskopie k diagnostice biologických vzorků: kombinace Ramanovské spektroskopie a Spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS) 

  Kouřil, Jan
  Diplomová práce se zabývá metodami spektroskopie laserem buzeného plazmatu a ramanovské spektroskopie při analýze řasy Trachydiscus minutus, do jejíž kultivační lázně byly přidány roztoky síranu měďnatého s různou koncentrací. ...
 • Využití odpadních rostlinných olejů jako alternativního paliva pro vznětové spalovací motory 

  Michna, Lukáš
  Tato práce v úvodu přináší stručný souhrn energetických, ekologických a ekonomických bilancí souvisejících s výrobou a využitím konvenčních paliv pro vznětové motory a nabízí porovnání s možností pohonu těchto motorů ...
 • Využití odpadního tepla pro vytápění a ohřev TV 

  Dvouletý, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout zařízení umožňující využití odpadního tepla pro vytápění a ohřev TV v NETME Centre v areálu FSI VUT v Brně. Nejdříve je uveden souhrn dostupných zdrojů odpadního tepla a zhodnocení jejich ...
 • Využití zasklené lodžie pro předehřev větracího vzduchu - parametrická studie 

  Macháček, Pavel
  Tato práce se zabývá vlivem zasklení lodžie na předehřev větracího vzduchu. V první části jsou popsány způsoby pasivního využívání slunečního záření a větrání bytů. Jako simulační program je použit THESEUS-FE 4.0, pro který ...
 • Využití změny skupenství při akumulaci tepla v solárních vzduchových systémech 

  Súkup, Tomáš
  V této práci je zpracován přehled možností akumulace tepla pro využití ve vytápění a ohřevu užitkové vody. V další části práce je navržen zásobník využívající PCM materiály pro vzduchový solární systém. Jeho vlastnosti ...
 • Výfukové potrubí motoru formule Student 

  Bartoš, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukci výfukového potrubí a tlumiče výfuku pro vůz Formula Student. K pohonu vozu slouží jednoválcový atmosférický zážehový motor Husaberg FE 570. Výfuková soustava je koncipována tak aby ...
 • Výměna nástrojů u svislého soustruhu 

  Huňka, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výměny nástrojů u svislého soustruhu. Konkrétně se jedná o modulární systém aretace vřetena ve smykadle stroje. V práci jsou znázorněny konstrukční návrhy, ze kterých je vybrána, ...
 • Výpočet aerodynamických charakteristik vozidla s vybočením 

  Čavoj, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá CFD simulacemi obtékání automobilů vystaveným bočnímu větru, kde jako automobil slouží referenční model MIRA ve třech variantách karoserie s difuzorem. Zahrnuje ladění výpočetní sítě a vybraných ...
 • Výpočetní studie možností využití aktivního řízení proudu k snížení intenzity koncových vírů na křídle 

  Skarolek, Vilém
  V této diplomové práci byla provedena série numerických výpočtů proudění kolem křídla s aktivním řízením proudu. Výpočty jsou provedeny pro různé úhly náběhu křídla s profilem NACA 0015. Křídlo s zařízením pro aktivní ...
 • Výpočtová analýza rovnání čtvercových tyčí 

  Šebek, František
  Dnešní požadavky ve strojírenském průmyslu si žádají přesnější operace a efektivnější technologie. Cílem této práce je analýza rovnání čtvercových tyčí. Hlavním problémem je nastavení rovnacího stroje pro zadané materiálové ...
 • Výpočtová predikce charakteristických parametrů procesu spalování 

  Táborský, Miroslav
  Práce je zaměřena na výpočtovou predikci charakteristických parametrů procesu spalovaní ve spalovací komoře zkušebny hořáků pomocí matematického modelu. V práci jsou uvedeny základní teoretické poznatky potřebné pro popis ...
 • Výpočtová predikce porušování materiálu při tváření 

  Kunc, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem centrálních trhlin při dopředném protlačování. Pomocí výpočtového modelování je sledována schopnost vybraných kritérií porušování realisticky předpovídat tvorbu centrálních trhlin. ...
 • Výpočtové postupy příčně obtékaného svazku trubek 

  Housírek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovými metodami výměníku tepla s příčně obtékaným svazkem trubek. První část práce obsahuje souhrn obecně známých základních výpočtových vztahů používaných při výpočtech výměníků tepla ...
 • Výroba dílců pro okenní kování 

  Havliš, Lukáš
  Projekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Výroba kovového těsnicího kroužku na CNC obráběcím stroji 

  Kubíček, Dominik
  Teoretický rozbor možností výroby kovového kruhového tesnenia na CNC obrábacom stroji. Výber najvhodnejšej technológie a analýza postupu výroby, zahrňujúca výber materiálu, nástrojov a nastavenia podmienok obrábania.
 • Výroba krátkého hřídele protlačováním 

  Hondl, Jiří
  HONDL Jiří: Výroba krátkého hřídele protlačováním. Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh postupu výroby hřídele z oceli 12 122.3 protlačováním. Na základě literární ...
 • Výroba krytu kola automobilu 

  Říha, Pavel
  Tato diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování termoplastů a zejména na tepelnou bilanci nástroje. V teoretické části, literární studii, je stručně popsáno současné poznání v těchto oblastech. V praktické části ...