• Svařovaní ocelí s rozdílnými vlastnostmi pomocí Yb-YAG laseru 

  Kopecký, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na experiment svařování vysokopevnostní ocelí pomocí Yb-YAG laseru. Experiment je založen na zkoušení svarů kombinace oceli 11321 a vysokopevnostních ocelí Domex420MC, Domex720MC a QSE380TM.V ...
 • Chladič frekvenčního měniče tepelného čerpadla 

  Trepka, Petr
  Diplomová práce v úvodní části popisuje teorii tepelných čerpadel, popisuje princip jejich funkce včetně používaných komponent čerpadel. Dále práce obsahuje popis vnitřní jednotky tepelného čerpadla VZDUCH-VODA, jejíž ...
 • Návrh zástavby přední nezávislé nápravy a rozmístění interiéru autobusu 

  Suchomel, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem přední části podvozkového rámu autobusu SOR NB 12 City pro použití přední nápravy RL 75EC ZF. Je zde provedeno zjištění zatěžujících sil ve vybraných jízdních stavech. Je provedena analýza ...
 • Rychloběžná vodní turbína 

  Holub, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout geometrii oběžného kola vysokorychlostní vírové turbíny, která by měla zajistit maximální průtočnost turbíny při dosažení relativně vysoké hydraulické účinnosti. Při tvorbě nového návrhu se ...
 • Optimalizace konstrukce zvedače dutinky spřádacího stroje 

  Jeník, Jan
  První část této práce se zabývá popisem současných technologií strojního spřá-dání. Jedná se o prstencové, rotorové a tryskové spřádání. Produktem spřádacích strojů je příze, čili základní materiál výroby látek. V další ...
 • Návrh zařízení pro zatěžování hřídele čerpadla systému Common Rail radiálními silami 

  Chromý, Martin
  Cílem této diplomové práce je předběžný návrh zkušebního zařízení na testování vstřikovacích čerpadel systému Common Rail pomocí radiálního zatížení hnacího hřídele. Práce přináší stručný přehled konstrukčních řešení ...
 • Diagnostické metody sledování plynů rozpuštěných v transformátorovém oleji 

  Hindra, Matěj
  Tato diplomová práce se věnuje rozboru diagnostických metod využívaných v praxi. Je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se nejprve zabývá obecným popisem transformátorů. Dále ...
 • Design For Six Sigma 

  Greplová, Kristýna
  Cílem diplomové práce je analýza mezí praktického uplatnění obtokového ventilu TwinScroll turbodmychadla automobilu BMW X6 M užitím nástrojů DFSS (Design For Six Sigma). Cílem je tedy vytvoření speciálního přípravku pro ...
 • Vliv řízeného naplynění hliníkových slitin na strukturu a vlastnosti odlitků 

  Hotař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem řízeného naplynění hliníkových slitin na strukturu a vlastnosti odlitků. Odlitky a zkoušky byly zhotoveny gravitačním litím do kovových forem. Cílem práce je srovnání vlastností odlitků ...
 • Analytický řešič pro pevnostní výpočet náprav dvojkolí 

  Fišer, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nápravami dvojkolí kolejových vozidel, jejich návrhem a způsobu provádění pevnostních analýz jejich konstrukčních řešení. V rámci této práce byl proveden návrh lokomotivního dvojkolí: nápravy ...
 • Posouzení únosnosti rámu hlavní kočky mostového licího jeřábu o nosnosti 270/63t – 21m 

  Olešovský, Michal
  Tématem projektu mé Diplomové práce je posouzení rámu hlavní kočky mostového licího jeřábu na únavu. Pro porovnání mám použít prutový a stěnový pomocný výpočtový model. Součástí této práce jsou i pomocné výpočtové modely, ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Černohousová, Pavla
  Tato práce se zabývá studií operativního řízení výroby, konkrétně divize lisovny plastů. Studie analyzuje současný stav operativního řízení výroby a především se zaměřuje na materiálový a informační tok. Na základě výsledků ...
 • Design stavebního nakladače 

  Groch, Luboš
  V práci se věnuji návrhu designu stavebního nakladače, který je maximálně přizpůsobený lidské obsluze s ohledem na technické moţnosti. Jsou zohledněny nejen potřeby operátora, ale i servisu a v neposlední řadě i poţadavky ...
 • Design šicího stroje 

  Záleská, Veronika
  Tato práce se zabývá návrhem designu šicího stroje. Cílem práce bylo navrhnout šicí stroj pro domácí použití, který splňuje technické požadavky pro tento typ stroje a který svými funkcemi odpovídá způsobu použití. Dále by ...
 • Návrh letounu VUT 051 RAY s uvážením hybridního pohonu 

  Zeman, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem hybridního pohonu pro malý letoun. Úvodní část nahlíží do problematiky hybridního pohonu a popisuje jeho současné využití v letectví. V další části práce jsou porovnány letouny VUT 051 RAY ...
 • Dynamizace vstupní kontroly za pomocí statistické přijímky srovnáváním 

  Majerek, Pavel
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá popisem metod výběrové kontroly s důrazem na statistickou přejímku srovnáváním. V praktické části je analyzován systém vstupní kontroly v závodu Siemens elektromotory Frenštát. ...
 • Zážehový motor pro malá osobní vozidla 

  Fáber, Filip
  Cílem této diplomové práce bylo ze zadaných parametrů válcové jednotky stanovit průběhy sil v klikovém mechanismu. Dále byl proveden návrh možného vyvážení klikového mechanismu s použitím jedné vyvažovací hřídele. Byly ...
 • Simulace kombinace dvou kniplů Active Side Stick a algoritmus potlačení pilotem indukovaných oscilací 

  Vadlejch, Filip
  Diplomová práce se zabývá představením, popisem a vytvořením modelu postranní řídicí páky pilota s aktivní silovou zpětnou vazbou firmy Honeywell International Inc. v prostředí MATLAB Simulink. Dále pak představením problému ...
 • Dvouválcový zážehový motor pro osobní automobil 

  Richter, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh hnacího ústrojí čtyřdobého dvouválcového zážehového motoru podle zadaných parametrů. Práce se věnuje vyvážení navrhovaného klikového hřídele pomocí různých variant hřídelí a vyvažovací ...
 • Experimentální měření aerodynamických silových účinků 

  Job, Štefan
  Tato práce se zabývá vlivem aerodynamických silových účinků na vozidlo. Její součástí je provedení jízdní zkoušky vozidla, návrh optimálního postupu pro zpracování naměřených signálů, jejich samotné zpracování a závěrečné ...