Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

  Barybina, Alina
  Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. ...
 • Experimentální a simulační určení vlivu železobetonu na přenos tepla v rámech výrobních strojů 

  Leischner, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá experimentálním a simulačním zkoumání chování přenosu tepla na rozhraní armování a betonu na zmenšeném válcovém modelu. Měřené vzorky byly rozděleny po párech (dle druhu betonu - Hydropol "Medium" ...
 • Studie chování paramagnetických molekul na površích 

  Bouček, Martin
  Tato práce se zabývá chováním paramagnetických molekul ftalokyaninu měďnatého (CuPC), heminu a bis(dibenzoylmethan) měďnatého [Cu(dbm)2] na površích skla a polykrystalického zlata, v případě [Cu(dbm)2] i na povrchu grafenu. ...
 • Optimalizace zařízení pro přípravu GaN nanostruktur 

  Šimek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatizací zdrojů pro depozici GaN nanokrystalů užívaných na Ústavu fyzikálního inženýrství. V rámci práce byl navržen a zkonstruován mechanizmus umožňující automatické ovládání clony ...
 • Příprava grafenových membrán vhodných pro depozici Ga 

  Severa, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou grafenových membrán, jenž by byly vhodné pro depozici atomů gallia. V první části charakterizujeme grafen. Druhá část je zaměřena na přípravu a zlepšení kvality procesu výroby ...
 • Detekce významných bodů v obrazu pomocí Harrisova detektoru 

  Květný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací Harrisova detektoru rohů pro nalezení významných bodů v obrazech a modelech. Součástí práce je implementace algoritmů v programovacím jazyce Python. Programy jsou testovány na ...
 • Návrh zařízení pro monitorování napětí v elektrické síti 

  Ženčár, Pavol
  Táto práca sa zaoberá vývinom zariadenia na monitorovanie a logovanie efektívnej hodnoty sieťového napätia. Práca sa skladá z výberu vhodných elektronických súčiastok , otestovanie prototypu , návrh dosky plošných spojov ...
 • Vizualizace modelu ve virtuální realitě 

  Cmajdálka, Ondřej
  Tato práce se zabývá fenoménem zvaným virtuální realita, jeho historickým vývojem a v dnešní době používanými technologiemi. Dále se věnuje herním enginům, jejich historii a struktuře. Praktická část práce popisuje návrh ...
 • Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu 

  Zonygová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá opravou přeexponovaných šedotónových obrazů na základě řídké reprezentace signálu. Pro převedení obrazu do jiné reprezentace byla použita vlnková transformace. V této reprezentaci bylo hledáno ...
 • Dynamika modelů infekčních onemocnění 

  Machovičová, Tatiana
  Témou tejto bakalárskej práce sú matematické modely, ktoré využívame v modelovaní epidemologických chorôb. Cieľom práce bolo zostavenie a popis Kermacovho-McKendrickovho základného epidemologického modelu a jeho následná ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Gofroj, Patrik
  První část této práce se zabývá popisem způsobů plánování cesty mobilního robotu. Hlavním zaměřením této práce jsou celulární automaty a jejich využití v dané problematice hledání optimální cesty.
 • Analýza dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu 

  Šustková, Apolena
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu. Samotné analýze předchází seznámení se základní problematikou týkající se teorie celočíselného a neceločíselného řádu. Analýza je ...
 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Zařízení pro testování bezdrátového přenosu energie 

  Holas, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh a sestrojení experimentálního zařízení, které by sloužilo k měření účinnosti bezdrátového přenosu elektrické energie pomocí induktivní vazby. Tato práce obsahuje informace o hlavních ...
 • Silná vazba v plazmonických anténách 

  Beneš, Adam
  Lokalizované povrchové plazmony vznikající při osvitu kovových nanostruktur koncentrují světlo do velmi malých objemů, kde kterých mohou interagovat s~dalšími nanoobjekty. Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu kovových ...
 • Pole plazmonických nanostruktur tvořených materiály s fázovou přeměnou 

  Kepič, Peter
  Kryštálovú štruktúru materiálov s fázovou premenou dokážeme meniť dodaním vonkajšej energie, čo má za následok zmenu ich elektrických alebo magnetických vlastností. Hoci sa tento efekt ovládania plazmonických rezonancií v ...
 • Optimalizace zdroje atomů uhlíku pro růst grafenových vrstev metodou MBE 

  Liška, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a optimalizací zdroje atomárních svazků atomů uhlíku o termální energii (0,1÷1 eV). Tyto atomární svazky se jeví jako vhodné pro růst grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého ...
 • Využití programovacího jazyka Python pro řešení problémů fyziky povrchů souvisejících s výzkumem grafenu 

  Špaček, Ondřej
  Tato práce je zaměřená na využití programovacího jazyka Python pro řešení tři fyzikálních problémů: grafenového čidla vlhkosti, analýzy obrazu snímků galia na grafenu z rastrovacího elektronového mikroskopu a difúzní rovnice ...
 • Studium vlivu tepelného blízkého pole na kryogenní Rayleighovu-Bénardovu konvekci 

  Věžník, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem tepelného záření v blízkém poli (near feld - NF) na (i) nástup Rayleighovy-Bénárdovy konvekce (RBC) a (ii) tepelným ovlivněním teplotních snímačů zářením v blízkém poli používaných ...
 • Mechanické buzení SPM sond s integrovaným senzorem 

  Novotný, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce pojednává o vývoji držáku sond do SPM mikroskopu, schopného mechanického buzení kmitů sond. První část práce je zaměřena na popis fyzikální teorie, jako je princip mikroskopie atomárních sil, ...

View more