Recent Submissions

 • Moderní trendy ve výzkumu a vývoji netoxických malorážových střel 

  Macháček, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na nalezení ekvivalentní náhrady toxického olova ve střelách jiným netoxickým materiálem. Expertíze byly podrobeny střely vyrobené z mědi, mosazi, zinku a olova. Práce obsahuje údaje o chemickém ...
 • Nekonvenční technologie navařování kovů 

  Krejčí, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je přiblížit veřejnosti problematiku navařování kovů a provést základní rozdělení nejrozšířeněji využívaných technologií navařování kovů. Někdy se můžeme setkat také s pojmem nánosové svařování kovů, ...
 • Návrh jeřábové traverzy o nosnosti 15 tun. 

  Valenta, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje návrh konstrukčního řešení jeřábové traverzy jednoduché s pevnou roztečí závěsných prvků. Práce obsahuje rešerši základních používaných typů jeřábových traverz, vlastní návrh traverzy, pevnostní ...
 • Příklady řešení nosníků staticky neurčitých 

  Linhart, Lukáš
  Tato práce se zabývá řešením deformace a výsledných vnitřních účinků u přímých nosníků, které jsou uloženy staticky určitě i neurčitě. Cílem bakalářské práce je vypracování reprezentativního souhrnu výpočtů a nákresů ...
 • Návrh okružní pily 

  Taufer, Tomáš
  Návrh vychází z předpokladu zadaného výkonu malého elektromotoru a základních rozměrů. Provedení konstrukčního návrhu dělícího zařízení je doloženo výkresovou dokumentací a technickou zprávou
 • Diferenciální kladkostroj 

  Mikunda, Luboš
  Práce se zabývá návrhem diferenciálního kladkostroje pro nosnost 900 kg a zdvih 9,5m. Obsahuje volbu částí pevné i volné kladnice, volbu řetězu, kladek a dalších funkčních částí. Dále pevnostní výpočty čepů řetězových kol, ...
 • Úprava stávající konstrukce magnetoreologické spojky 

  Bedřich, Miroslav
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí magnetoreologické (MR) spojky. V první části byl vypracován rozsáhlý průzkum využití magnetoreologické technologie v praxi. Byly popsány principy funkce MR tlumičů, MR brzd a MR spojek. ...
 • Výroba tvarové součásti stříháním 

  Hansen, Petra
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním. Zadaná součást je vyrobena z plechu o tloušťce 3 mm. Materiálem součásti je ...
 • Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem 

  Štipl, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o současných trendech ve výrobě keramických skořepinových forem. V první části je popsána historie přesných odlitků, jejich využití a přehled světové produkce. V dalších částech je rozebrán ...
 • Výroba zvonů 

  Dušek, Otakar
  Bakalářská práce s názvem „Výroba zvonů” obsahuje základní informace o historickém vývoji zvonů, akustických vlastnostech zvonů a jednotlivých procesech provázejících jejich výrobu. V práci jsou podrobně popsány jednotlivé ...
 • Historie letectví od roku 1918 do roku 1950 

  Langer, Jaromír
  Tato bakalářská práce zpracovává stručnou historii civilního letectví v období let 1918 – 1950. Pozornost je věnována všem hlavním událostem, které přímo ovlivnily vývoj nejen letadel, ale i létajících člunů a vzducholodí. ...
 • Postupy pro nakládání a vyvažování letadel 

  Tomanová, Veronika Anna
  Bakalářská práce “Postupy při nakládání a vyvažování letadel“, pojednává o vyvážení letadla z hlediska výpočtu těžiště a možných výpočetních postupů. Seznamuje s jednotlivými hmotnostmi a s předletovou dokumentací, která ...
 • Design mobilního telefonu pro seniory 

  Čapák, Přemysl
  Předmětem této bakalářská práce je návrh mobilního telefonu pro seniory. Jejím cílem je analýza problému po stránce vývojové, technické a designové. Především se pak zabývá vlastním návrhem od variantních řešení po finální ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů z progresivních materiálů 

  Štokman, Michal
  Rapid Prototyping je důležitou součástí moderního odvětví slévárenství. Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod RP pro výrobu trvalých modelů a pískových forem, jejich uplatnění při rychlé ...
 • Ojnice leteckého motoru 

  Vaněk, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uspořádání ojnic plochého leteckého motoru. Součástí práce je návrh základních rozměrů vnitřní a rozvidlené ojnice společně se stanovením průběhu zátěžných sil působících na danou ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Zahradníček, Pavel
  Tato bakalářská práce uvádí přehled metod pro zpracování a využití biomasy. Úvodní část je věnována zdrojům biomasy, dále jsou popsány samotné technologie pro netermické a energetické využití biomasy.
 • Vývoj palubních soustav dopravních letadel 

  Sokol, Filip
  Bakalářská práce s názvem „Vývoj palubních soustav dopravních letadel“ se zabývá vývojem řídících, elektrických, hydraulických a palivových soustav dopravních letadel typu CS-23 a CS-25. Práce je rozdělena na jednotlivé ...
 • Zkušební zařízení pro únavové zkoušky kompozitních materiálů při ohybovém namáhání. 

  Petruška, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá únavou kompozitních materiálů. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část se věnuje teoreticky procesu únavového poškozování kompozitních materiálů a používaným únavovým zkouškám. Druhá část ...
 • Vývoj stíhacích letounů do roku 1950 

  Smýkal, Michal
  Tato bakalářská práce zpracovává historii vývoje stíhacích letounů v období od počátku první světové války do roku 1950. Jsou zkoumány hlavní vývojové směry specifické pro daná období, použité konstrukce a materiály. ...
 • Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 8 t 

  Smrčka, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky mostového jeřábu s maximální nosností 8 tun. Cílem této bakalářské práce je navrhnout hlavní parametry jeřábu, jako jsou výška zdvihu a ...

View more