Poslední příspěvky

 • Implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě 

  Krajger, Oliver
  Bakalářská práce řeší problematiku nasazení neboli implementace podnikové správy konstrukčních dat souhrnně zvanými systémy PDM (Product Data Management). Cílem práce je seznámení s produktem SolidWorks Enterprise PDM jeho ...
 • Technologie pro akumulaci elektřiny 

  Pochylý, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat a popsat základní funkční principy různých technologií pro akumulaci elektrické energie. S rostoucí nerovnováhou mezi spotřebou a výrobou je nutné začleňovat akumulační jednotky do ...
 • Návrh elektrického podvěsného kladkostroje nosnosti 250 kg 

  Soška, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podvěsného kladkostroje s elektrickým pohonem zdvihu a ručním pojezdem. Cílem bylo navrhnout originální a co nejefektivnější řešení. Zdvihový mechanizmus je realizován jako řetězový, s ...
 • Dopravníkový střídač - návrh zvedacího mechanismu. 

  Zálešák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepčního řešení dopravníkového střídače, který se používá pro změnu směru europalety o 90° mezi válečkovým a řetězovým dopravníkem podle zadaných technických parametrů. Práce ...
 • Snižování obsahu spalitelných látek v úletovém popelu 

  Mucha, Matej
  Práca pojednáva o vzniku, využití, výhodách a nevýhodách fluidnej vrstvy. Ďalej popisuje závod Elektrárne Vojany SE a.s., proces výroby a použitú technológiu cirkulačných fluidných kotlov s ich prevádzkovými nedostatkami. ...
 • Bioplynové stanice 

  Hudečková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bioplynových stanic. V práci jsou popsány vstupní suroviny vhodné pro anaerobní fermentaci, popis procesu fermentace a jsou zde zmíněny základní prvky bioplynové stanice. V ...
 • Pohonné jednotky vozidel Octavia 

  Friedl, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami automobilov Škoda Octavia. Popisuje ich vlastnosti, použité technológie, konštrukčné riešenia, vývoj a uplatnenie v priebehu rokov, v ktorých bola Škoda Octavia prvej ...
 • Provoz z kontaminované dráhy 

  Michna, Tomáš
  Bakalářská práce řeší problém provozu letadel z kontaminovaných drah. Vyjmenovává jednotlivé druhy kontaminace a popisuje měření, které na kontaminovaných drahách probíhá. Zabývá se také přístroji, které jsou určeny pro ...
 • Výroba elektřiny z odpadního tepla 

  Švábenský, Pavel
  Tato práce je zaměřena na výrobu elektřiny z odpadního tepla. Práce se především zabývá Organickým Rankinovým cyklem (dále ORC), je zde shrnuta základní teorie ORC a pro srovnání je uveden i Rankin-Clausiův cyklus. Další ...
 • Postupy za nízké dohlednosti 

  Kürthy, Peter
  Práca sa zaoberá postupmi za nízkej dohľadnosti a ich priamou aplikáciou na letiská, lietadlá a prevádzkovateľov. Hlavným cieľom bolo charakterizovať postupy za nízkej dohľadnosti ako súbor podmienok pre vybavenie letiska, ...
 • Bauschingerův efekt a cyklická plasticita u konstrukčních slitin hořčíku. 

  Holas, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá nízkocyklovým únavovým chováním tvářené hořčíkové slitiny AZ61 a zjištěním cyklické plasticity s možným vlivem Bauschingerova efektu. Mimo hodnocení únavových vlastností bylo provedeno ...
 • Design počítačové skříně 

  Mrověc, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a designem počítačové skříně s ohledem na stále rostoucí význam počítače ve společnosti jako pracovního, komunikačního i zábavního centra. Cílem práce je originální design vhodný ...
 • Využití dynamického modelu pro řízení vytápění 

  Veselý, Antonín
  Tato práce se zabývá zjištěním a verifikací dostupných metod identifikace systémů a algoritmů samočinně se nastavujících regulátorů. Je teoretickým podkladem pro vývoj softwaru z této oblasti.
 • Konstrukce osy C malého soustruhu 

  Hermanský, Dominik
  Predmetom bakalárskej práce je konštrukcia osi C malého sústruhu. Prvá časť obsahuje vymedzenie hlavných pojmov a rešerš v oblasti osi C pre sústruhy a sústružnícke centrá. Ďalšia časť práce sa venuje rozboru rezných síl ...
 • Jeřáb nástěnný 

  Veškrna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nástěnného jeřábu. Cílem je navržení hlavní nosné konstrukce a hlavních rozměrů. Jedná se o navržení konstrukce jeřábu včetně zpracování důležitých pevnostních výpočtů. ...
 • Zvyšování spolehlivosti JE 

  Dubovský, Dávid
  Cieľom tejto práce je zhodnotiť a popísať spoľahlivosť jadrových elektrární Bohunice (JE EBO). Následne vysvetliť metódy zvýšenia spoľahlivosti a podrobnejšie popísať jednu z nich (INPO AP 913). Po popise tejto metódy, ...
 • Moderní pohonné jednotky osobního automobilu a jejich současné vývojové trendy 

  Sedlář, Martin
  Tato práce slouží jako přehled moderních trendů pohonných jednotek. První část práce nastiňuje rozdělení spalovacích motorů, následující hlavní část je přehledem několika pohonných jednotek charakteristických pro své ...
 • Výroba zvonů 

  Dušek, Otakar
  Bakalářská práce s názvem „Výroba zvonů” obsahuje základní informace o historickém vývoji zvonů, akustických vlastnostech zvonů a jednotlivých procesech provázejících jejich výrobu. V práci jsou podrobně popsány jednotlivé ...
 • Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů 

  Shylin, Ivan
  Náplní bakalářské práce je rešerše kapalných biopaliv dostupných v České republice a ve světě, a jejich následné porovnání s palivy ropného původu. V první části práce jsou definovány důležité parametry paliv a jsou zde ...
 • Vodík: zásobárna energie pro budoucnost 

  Studýnka, Radim
  Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat vodík jako zásobárnu energie, charakterizovat způsoby jeho ukládání, popsat jeho postavení v možném budoucím schématu energetických zdrojů a vyjmenovat energetické zdroje, ...

Zobrazit další