Recent Submissions

 • Studium ochranné vrstvy na bázi AlSi po degradaci 

  Vítková, Gabriela
  Materiály, které se používají pro vysokoteplotní aplikace, pracují ve velmi agresivním prostředí (oxidace, vysokoteplotní koroze, eroze, únava, creep). Nároky na použité materiály jsou tak vysoké. Určitou stálost prokazují ...
 • Moderní metody hodnocení polymerů 

  Ropek, Lukáš
  Práce tvoří přehled současných moderních metod hodnocení polymerů. První část se zabývá historickým vývojem, jednotlivými druhy a přípravou samotných polymerů. Dále je práce zaměřena na samotnou strukturu polymerů, popis ...
 • Selektivní růst GaN na modifikovaný substrát metodou FIB 

  Mareš, Petr
  Práce se zabývá selektivním růstem krystalů GaN na SiO2. Teoretická část pojednává o charakteru růstu ultratenkých vrstev s důrazem na nitrid gallia a metody jeho přípravy. Teoretická část také obsahuje popis metody ...
 • Nastavitelné tlumiče odpružení 

  Adamiec, Radek
  Bakalářská práce obsahuje přehled používaných tlumičů osobních automobilů, závodních automobilů a motocyklů. Jsou zde popsány systémy t lumením, konstrukce tlumičů a vidlic používaných u motocyklů. Dále je zde přehled prvků ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Novotný, Michal
  Bakalářská práce Metody povlakování řezných nástrojů popisuje způsoby nanášení tvrdých otěruvzdorných povlaků fyzikálními a chemickými metodami. Součástí práce je rozdělení materiálů pro řezné nástroje, popis výroby ...
 • Porovnání OZE pro vytápění 

  Lapáček, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je odborná rešerše, která se zabývá obnovitelnými zdroji ve vytápění a ohřevu vody. V první části jsou uvedeny obecné charakteristiky a rozdělení jednotlivých obnovitelných zdrojů. Popis ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Šebela, Radek
  Téma bakalářské práce je ucelený rozbor jednotlivých druhů a metod obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Dále přehled vybraných nástrojových materiálů pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů a faktorů ovlivňujících řezné ...
 • Normy EURO a cesty vedoucí k jejich splnění 

  Kalina, Vladimír
  Cílem bakalářské práce je seznámení s jednotlivými výfukovými plyny, emisními standardy dle Euro norem pro motorová vozidla a zařízeními pro snižování výfukových plynů, která se nacházejí před i za spalovacím prostorem.
 • Metody snižování spotřeby moderních vozidel 

  Kubeš, Filip
  V tejto práci sú zhrnuté základné poznatky z termomechaniky spaľovacích motorov, pričom dôraz bol kladený na účinnosť spaľovacích motorov, tepelné obehy a ich popis pomocou teoretických a indikátorových diagramov. Je uvedená ...
 • Únavové vlastnosti konstrukční oceli 11 523 

  Kudelka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností oceli 11 523 ve stavu po normalizačním žíhání. Cílem je posouzení struktury materiálu a stanovení statických a únavových charakteristik. V teoretické části ...
 • Kogenerace 

  Martinek, Jan
  Tato bakalářská práce má za úkol zpracovat problematiku kogenerace. Je zde představen princip kogenerace a její výhody. Dále je srovnána kombinovaná výroba s oddělenou výrobou elektřiny tepla. Práce se také zabývá uchováváním ...
 • Role materiálových věd při řešení problematiky technických havárií 

  Tonkovič, Miroslav
  Materiálové vědy hrají při objasňování nejrůznějších technických havárií nezastupitelnou úlohu. Práce je zaměřena na několik konkrétních vybraných technických havárií, při jejichž řešení bylo nutné využít znalosti z oblasti ...
 • Pevnostní návrh a deformační analýza nosné prutové konstrukce. 

  Ryšánek, Michal
  Obsahem bakalářské práce je pevnostní návrh a deformačně-napěťová analýza prutové soustavy. Tato prutová soustava je zjednodušený výpočtový model rovinné příhradové konstrukce. Jedním z cílů práce je vyčíslit normálové ...
 • Návrh technologie součásti zadní brzdy automobilu 

  Volfík, Jiří
  Návrh technologie vybrané součásti zadní kotoučové brzdy automobilu, zabývající se problematikou volby vhodného polotovaru, výběru moderních strojů a progresivních nástrojů umožňující co nejvyšší stupeň optimalizace výrobního ...
 • Výroba nanostruktur na grafitových/grafenových vrstvách a měření jejich transportních vlastností za pokojové teploty 

  Hrabovský, Miloš
  Tato bakalárska práce se venuje výrobe vrstev grafitu/grafenu a merení jejich transportních vlastností. Grafenové šupinky byly nanášeny pomocí mechanického odlupování. Pro kontaktování grafenových šupinek byla využita ...
 • Srovnání ekologických a technologických vlastností různých způsobů výroby slévárenských forem a jader 

  Dlouhá, Monika
  Kořeny slévárenské výroby sahají snad až do roku 2000 př. n. l. Od té doby slévárenská výroba prodělala ve svém vývoji čtyři etapy a u každé z nich došlo ke kvalitativnímu skoku. Od 20. století se ve slévárenství využívá ...
 • Nekonvenční technologie výroby rovinných součástí z plechu 

  Langr, Aleš
  Nekonvenční technologie výroby rovinných součástí z plechu patří světově mezi hojně využívané. Patří sem řezání pomocí laserovým, plazmovým a vodním paprskem a vysekávání. V literární studii jsou uvedeny popisy daných ...
 • Produkce odpadů v Novém městě na Moravě 

  Švehlová, Tereza
  Práce se zabývá rozborem produkce odpadů v lokalitě Nové Město na Moravě. Teoretická část obsahuje všeobecný pohled na odpadové hospodářství, jejich dělení podle různých hledisek, základní pojmy a legislativu odpadového ...
 • Tepelná čerpadla země-voda 

  Nykl, František
  Tato bakalářská práce popisuje a charakterizuje tepelná čerpadla země-voda. Obsahuje také souhrn ostatních druhů tepelných čerpadel z hlediska principu, získávání energie a ekologičnosti. Čtenář je seznámen s historií, ...
 • Nástrojové materiály ze slinutých karbidů 

  Bil, Miroslav
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení se s charakteristikou nástrojových materiálů a posuzování jejich vhodnosti pro nasazení do obráběcích operací. Práce se dále zabývá problematikou upichovacích nástrojů, problematikou ...

View more