• Výroba kotevního prvku 

  Hájek, Pavel
  Vypracovaný projekt v rámci bakalářského studia řeší návrh technologie výroby kotevního prvku. Součást je vyrobena z plechového svitku z oceli 11 373 o tloušťce 5 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních ...
 • Výroba těsnící lišty k provzdušňovacímu systému 

  Brdečková, Zuzana
  Cílem práce je výroba těsnící lišty k provzdušňovacímu systému. Lišta bude vyráběna technologií stříhání a ohýbání z korozivzdorné oceli 17 240 o tloušťce 1 mm. Velikost série je 22 000 kusů za rok. Na základě získaných ...
 • Výroba konektoru 

  Kočka, Jiří
  Bakalářská práce zpracovává návrh technologie výroby konektoru z bronzového plechu CuSn6 tloušťky 0,25 mm v sérii 1 200 000 kusů za rok. Z variantního řešení možných způsobů výroby byla zvolena technologie stříhání a ohýbání ...
 • Kapalina jako tvářecí médium 

  Březina, Vít
  Práce obsahuje rešerši aktuálně používaných technologií využívajících kapalinu jako tvářecí či doprovodné médium. Jedná se o popis metod Hydroform, ASEA, Wheelon, Flexform, hydromechanického tažení, Pillow hydroformingu a ...
 • Deformační sítě a jejich uplatnění v praxi 

  Hovad, Jan
  V práci jsou zpracovány metody nanášení deformačních sítí. Pro každou metodu jsou stanovena doporučení pro strojírenskou praxi a uvedeny jejich klady a zápory. Uvedeno je také porovnání metod. Dále jsou rozebrány manuální ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Segeťa, Petr
  Práce obsahuje přehled metod bezdotykového měření teplot. V práci je rozebrána teorie, a dvě hlavní metody - termovizní a měření pomocí pyrometrů Je popsán princip, kalibrace, jejich výhody a nevýhody.
 • Vertikální obráběcí centrum a zakázková CNC technologie 

  Okáč, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tématem zakázkové výroby v oblasti kovovýroby, které je autorovi blízká díky vlastní praktické zkušenosti v oboru. První část práce je zaměřena na výhody a nevýhody vyskytující se v podnikání ...
 • Měření teploty termočlánky 

  Hyrš, Jan
  Práce je zaměřena na měření teploty pomocí termočlánků. Stručně je proveden úvod do problematiky měření a její základní rozdělení. Je vysvětlen princip funkce termočlánku a jsou uvedeny i jeho základní vlastnosti. V práci ...
 • Podvozky traktorů 

  Krátký, Martin
  Bakalářská práce se zabývá v současnosti používanými podvozky kolových a pásových traktorů. V první části je proveden přehled a stručný popis jednotlivých konstrukčních částí. Druhá a třetí část je zaměřena na řízení ...
 • OZE v lokalitě severní Moravy 

  Mazák, Tomáš
  Smyslem této bakalářské práce je rešeršní přehled obnovitelných zdrojů na území severní Moravy, respektive na území Olomouckého kraje. V této práci jsou přehledně popsány hlavní obnovitelné zdroje energie, které se na našem ...
 • Nástroje pro CNC frézovací centra 

  Konečný, Petr
  Tato Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací cent-ra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézo-vacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny ...
 • Expanzní turbina 

  Hlavinka, Miloslav
  Obsahem bakalářské práce je rozebrání problému expanzní turbíny a její využití v paroplynovém cyklu. V úvodní části práce jsou popsány jednotlivé části cyklů, z nichž se paroplynový cyklus skládá, a to Brayton cyklus a ...
 • Koncepce přistávacího zařízení 

  Greň, Martin
  Tato práce rešeršního typu se zabývá přehledem koncepcí leteckých přistávacích zařízení. Rozbor bude proveden jako obecný přehled jednotlivých uspořádání s jejich výhodami, nevýhodami a pouţitím.
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Grác, David
  Cílem mé bakalářské práce je návrh mobilního štípače dřevěné kulatiny dle základních technických parametrů: max. silou na břitu 90 kN, zdvihem 580 mm, průměrem štípaného dřeva do 450 mm a jeho maximální délkou do 1100 mm. ...
 • Mobilní manipulační plošina nosnost 800 kg 

  Fajkus, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení a pevnostními výpočty nůžkové zvedací plošiny s nosností 800kg. Zpráva obsahuje rešeršní přehled stávajících nůžkových plošin, typy uložení volného konce nůžek, možnosti ...
 • Přenosný pásový dopravník pro stavební materiály a odpady 

  Ostrý, Josef
  Cílem této bakalářské práce je návrh přenosného pásového dopravníku dle zadaných parametrů. První část práce obsahuje koncepci navrhovaného dopravníku s volbou komponentů. V další části je řešen funkční výpočet, který je ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábu 25 t 

  Strommer, Bohumír
  Náplní této bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 25 000 kg. Návrh spočívá ve výpočtech hlavních rozměrů jednotlivých částí zdvihového mechanismu, jako průměry vodících kladek, celkové ...
 • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

  Stuchlík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mobilní štípačky dřevěné kulatiny. V první části práce proberu základní rozdělení štípaček na trhu. Vyberu řešení, které bude nejvíce odpovídat mému zadání. V druhé části se ...
 • Implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě 

  Krajger, Oliver
  Bakalářská práce řeší problematiku nasazení neboli implementace podnikové správy konstrukčních dat souhrnně zvanými systémy PDM (Product Data Management). Cílem práce je seznámení s produktem SolidWorks Enterprise PDM jeho ...
 • Výroba výkovku "Montážní klíč" 

  Vávra, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství, předkládá návrh technologie výroby výkovku montážního klíče - ze zatepla válcované ocelové tyče 11 523.0. Práce dále porovnává dřívější s dosavadními ...