Now showing items 1-20 of 547

 • Algoritmus výpočtu úhlových faktorů pro přenos tepla radiací 

  Bílek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výpočtem úhlových faktorů pro přenos tepla radiací. Práce obsahuje matematický popis problému a zabývá se jeho numerickým řešením. Hlavním cílem této práce je vytvoření algoritmu pro výpočet úhlových ...
 • Alternativní paliva pro spalovací motory 

  Žídek, Tomáš
  V bakalářské práci je zpracován přehled alternativních paliv pro zážehové spalovací motory. U těchto paliv jsou uvedené jejich vlastnosti a výroba, nejdůležitější komponenty, infrastruktura čerpacích stanic, představitele ...
 • Analýza komplexního návrhu průmyslového manipulátoru 

  Peml, Luboš
  Práce se zabývá analýzou postupu pro komplexní návrh průmyslového manipulátoru a demostrací hlavních bodů postupu na příkladu rovinného manipulátoru s využitím programů Simulink a MSC Adams.
 • Analýza příkladů technické mechaniky v SolidWorks Motion 

  Cikánek, Pavel
  Cílem práce bude vytvořit a simulovat příklady z oblasti kinematiky a dynamiky v CAD systému tak, aby mohly být použity, jako výukové modely. Příklady budou vytvořeny jako jednoduché, lehce přestavitelné 3D modely v CAD ...
 • Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování obrazů 

  Mangová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá řídkou reprezentací obrazů, stručně uvádí tuto problematiku a popisuje základní algoritmy pro hledání řídkých reprezentací. Poté jsou tyto metody empiricky ověřeny na simulovaných i reálných ...
 • Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování zvukových signálů 

  Kolbábková, Anežka
  Práce je zaměřena na řídké reprezentace v oblasti audio signálů. Zahrnuje obecný teoretický úvod do základní problematiky řídkých reprezentací a simulaci teorie na vygenerovaných tónech "klavíru" v programu Matlab. Teorii ...
 • Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro výrobu funkčního příslušenství ručního kuchyňského robota 

  Štancl, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou součásti pomocí metody Fused deposition modeling a ekonomickým porovnáním této výroby s jinými výrobními technologiemi. Danou součástí je příslušenství ručního kuchyňského robota, ...
 • Aplikace moderních metod pro výrobu odkládacího stojanu na mobilní telefon 

  Tesař, Jaroslav
  Práce byla vypracována jako bakalářský projekt na FSI VUT v Brně. V teoretické části práce byly popsány metody technologie Reverse Engineering. Dále zde byl objasněn princip aditivní technologie Rapid Prototyping a předvedeny ...
 • Aplikace moderních technologií pro návrh a výrobu šachového setu 

  Černohous, Filip
  Cílem bakalářské práce bude návrh šachového setu ve 3D programu AutoDesk Inventor 2010 a jeho vyrobení za použití moderních CAD/CAM technologií. Pro výrobu šachových figur bude použita aditivní metoda Fused Deposition ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilu 

  Hruška, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilu Renault Megane. Z hlediska plnění funkce a nutnosti dodržení rozměrové přesnosti vybraných součástí, byla data pro výrobu získána ...
 • Aplikace pro zamezení používání nelegálního a nežádoucího softwaru 

  Popovský, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci pro MS Windows, která bude zabraňovat spouštění nežádoucího a / nebo nelegálního softwaru v lokální počítačové síti. Aplikace musí být co nejméně náročná na systémové zdroje ...
 • Aplikace vystružovacích nástrojů s břity z cermetu 

  Toman, Martin
  Tato práce se zabývá technologií vystružování se zaměřením na cermetové výstružníky. V úvodu práce je rozebrána základní definice parametrů přesnosti, jako jsou rozměrové, geometrické tolerance a drsnost povrchu. Dále je ...
 • Automatické vkládání profilů 

  Pavlíček, Alois
  Cílem této bakalářské práce je konstrukce automatického podavače plastových „L“ profilů na vstup polepovací linky LPR400-14/AS. První část této práce obsahuje rozbor použitelných konstrukčních variant. Druhá část řeší výběr ...
 • Automatizace děličky TOS DU 250 

  Sobotka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi automatizace děličky TOS DU 250. Cílem je navrhnout cenově dostupné řízení, s přesným snímáním polohy a brzdění pohybu vřetene děličky. Ovládání děličky je řešeno ovládacím panelem, ...
 • Automatizace jeřábnické techniky 

  Šetka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešeršní studie týkající se automatizace jeřábnické techniky. Práce poukazuje na problémy, které v této oblasti automatizace vznikají, a poté předkládá některá možná řešení. Dále ...
 • Automatizace vyhodnocování dat TDS 

  Badin, Viktor
  Tato práce se zabývá automatizací vyhodnocování dat termální desorpční spektroskopie (TDS). Teoretická část pojednává o procesích adsorpce a desorpce atomů a molekul a teplotní závislosti desorpce. Součástí práce je také ...
 • Automobilní klimatizace 

  Bezděk, Matěj
  Předmětem bakalářské práce Automobilní klimatizace je rešerše současných systémů klimatizace automobilů. V práci je stručně nastíněn historický vývoj automobilní klimatizace od jejího vzniku do začátku běžného používání, ...
 • Barycentrická racionální interpolace. 

  Venclovský, Jakub
  Tato bakálářská práce se zabývá odvozením barycentrického tvaru polynomiální interpolace a následně pak barycentrického tvaru racionální interpolace. Dále ukazuje nevýhody klasické racionální interpolace a zabývá se eliminací ...
 • Bauschingerův efekt a cyklická plasticita u konstrukčních slitin hořčíku. 

  Holas, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá nízkocyklovým únavovým chováním tvářené hořčíkové slitiny AZ61 a zjištěním cyklické plasticity s možným vlivem Bauschingerova efektu. Mimo hodnocení únavových vlastností bylo provedeno ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Segeťa, Petr
  Práce obsahuje přehled metod bezdotykového měření teplot. V práci je rozebrána teorie, a dvě hlavní metody - termovizní a měření pomocí pyrometrů Je popsán princip, kalibrace, jejich výhody a nevýhody.