Poslední příspěvky

 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Škrtel, Karol
  Projekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními ...
 • Zatížení pacientek při mamografických vyšetřeních 

  Polášková, Markéta
  Karcinom prsu představuje závažný epidemiologický problém, na jehož následky zemře každý rok více než 2 000 českých žen. Mamografický screening je jedním z nejrozšířenějších a nejefektivnějších prostředků pro včasné zjištění ...
 • Biologická zpětná vazba v terapii 

  Ticháček, Aleš
  Diplomová práce na téma Biologická zpětná vazba v terapii pojednává o elektromyografii (EMG), o vyšetřovacích metodách užívaných s využitím elektromyografie, myofeedbacku a intencemi řízeného myofeedbacku (IMF terapii). ...
 • Systém pro zpracovaní skóre z metod identifikace proteinů v tandemové hmotnostní spektrometrii 

  Valla, Martin
  Cílem práce bylo nalezení metody generující jeden určující parametr pro sjednocení výsledků z různých nástrojů identifikace proteinů v tandemové hmotnostní spektrometrii. Data na výstupu z hmotnostního spektrometru jsou ...
 • Statistický modul k pracovní databázi TIVOLE 

  Ježek, Jan
  Předkládaná diplomová práce je vytvořena pro potřeby společnosti IBM konkrétně pro pobočku IBM IDC Czech Republic, s.r.o. Práce se zabývá vývojem statistického modulu pro pracovní databázi TIVOLE za použití programu Lotus ...
 • Pracoviště pro optickou interferometrii 

  Blecha, Martin
  Tato práce je zaměřena na sestavení pracoviště určeného pro experimenty vycházející z optické interferometrie. Jsou zde popsány laboratorní úlohy sloužící pro demonstraci základních principů interferometrie. Podrobně je ...
 • Řízení laboratorního modelu kolejiště 

  Šimík, Vladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi posílání řídících signálů po napájecím napětí a využitím této technologie pro řízení modelu železnice. Nejprve je zde uveden rozbor analogového i digitálního způsobu řízení modelu železnice. ...
 • Optické snímače 

  Jakoubek, Martin
  Diplomová práce řeší problém detekce vozidel na velkou vzdálenost s využitím k řízení semaforů na křižovatkách. V první části práce je řešeno jakým způsobem by vozidla bylo možné detekovat a výběr dvou principů snímačů. ...
 • Mikroprocesorový modul řízení SS motoru se zpětnou vazbou 

  Dundáček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou řízení SS motorů. Hlavním cílem byl návrh a realizace modulu pro řízení SS motoru se zabudovanou zpětnou vazbou. První část práce se zabývá metodami řízení SS motorů a hardwarovým návrhem ...
 • Mikroprocesorem řízený regulátor teploty 

  Perůtka, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat mikroprocesorem řízený regulátor teploty, který bude ovládán pomocí PC, nebo přímo ze svého ovládacího panelu. Regulátor by měl sloužit pro regulaci teploty například v místnostech, ...
 • Přístupový terminál se čtečkou RFID 

  Vařečka, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem praktické realizace přístupového terminálu se čtečkou RFID. V této práci je nejprve rozebrána problematika RFID identifikace a její využití. Dále je uvedeno, které obvody jsou vybrány ...
 • Diagnostika komunikačního protokolu ARION 

  Kaczmarczyk, Václav
  Hlavím cílem této práce je tvorba diagnostického software pro analýzu komunikace protokolem ARION. Software má umět zaznamenávat a uchovávat data, která mohou být později podrobena detailní analýze. Software má rovněž ...
 • Elektrický pohon modelu výtahu s EC motorem 

  Kutrucz, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje model domovního výtahu poháněný EC motorem (elektronicky komutovaným motorem). Diplomová práce úvodem obsahuje popis vývoje výtahů, EC motorů, konstrukce modelu a mechanických, elektrických a ...
 • Ovládání periférií webovým rozhraním systému s 8 bit. mikroprocesorem 

  Majerčík, Miloš
  Obsahem této diplomové práce je popis a realizace ovladače vybraných periferních zařízení pomocí procesorového modulu RabbitCore RCM3700 založeného na mikroprocesoru Rabbit 3000 s možností ovládání pomocí webového rozhraní. ...
 • Infrastruktura veřejných klíčů 

  Bědajánek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá infrastrukturou veřejných klíčů, ve které jsou popsány principy a funkce certifikační autority. V rámci diplomové práce, byla vytvořena vlastní certifikační autorita pod operačním systémem Linux. ...
 • Rozhraní pro skupinové odesílání SMS v JavaME 

  Kubina, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi balíčku Wireless Messaging API pro vytvoření aplikací využívajících pro svoji funkci příjem a odesílání krátkých textových zpráv. Popisuje programovací jazyk JavaME, základy formátování ...
 • Snímání teploty okolí s prezentací na webové stránce 

  Svoboda, Vít
  Tato závěrečná diplomová práce řeší návrh a realizaci zařízení pro snímání teploty okolí. Čtenář je seznámen se současnou problematikou a s možným řešením přenosu dat přes internet. Dále je zpracován návrh a koncepce celého ...
 • Pokročilé metody filtrování síťového provozu v systému Linux 

  Peša, David
  Tato diplomová práce se zabývá technikami návrhu a vytváření samotného paketově filtračního firewallu v systému Linux, především pro malé sítě, které nenabízí mnoho služeb internetovým uživatelům. Dále se pojednává o ...
 • Řízení výkonové LED pomocí ATtiny 

  Holubčík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá možnými typy DC/DC měničů napětí pro napájení výkonové LED. Věnuje se srovnání dostupných typů akumulátorů na našem trhu a typům DC/DC měničů použitelných při následné konstrukci vzorku. Výběr ...
 • Srovnání implementací diskrétní waveletové transformace v Javě a C/C++ 

  Talavašek, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá diskrétní vlnkovou transformací dvourozměrného diskrétního signálu s použitím vlnky CDF9/7. Obsahuje teoretické principy diskrétní vlnkové transformace, popis konvolučního a Lifting principu ...

Zobrazit další