Poslední příspěvky

 • Řízení komunikace po sběrnici USB 

  Hlavica, Zdeněk
  Cílem diplomové práce Komunikace po sběrnici USB je realizace hardwaru a softwaru pro mikrokontrolér C8051F120 umožňující záznam dat na paměťové médium flash disk. Zahrnuje studium sběrnice USB, potřebných přenosových ...
 • Model stárnutí unipolárního tranzistoru 

  Soukal, Pavel
  S neustálým vývojem v bezdrátových komunikacích je v posledních letech žádoucí integrace rádio-frekvenčních a komunikačních obvodů do jednoho čipu. Technologie CMOS se postupem času neustále vyvíjí, a proto se stává více ...
 • Implementace komunikačního protokolu CAN 2.0 v jednočipových mikroprocesorech 

  Machálka, Lukáš
  Tato diplomová práce pojednává o implementaci komunikačního protokolu CAN 2.0 v jednočipových mikroprocesorech. V úvodu této práce je popsána problematika komunikačních protokolů, které se v současné době používají v ...
 • Využití počítačové grafiky v silnoproudé elektrotechnice 

  Bzduch, Pavel
  V této práci jsou popsány novinky v programu Autodesk Inventor Professional 2008. Popsány jsou také možnosti tvorby výkresové dokumentace v programu Autodesk Inventor. V druhé části práce jsou uvedeny základní informace o ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Škrtel, Karol
  Projekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními ...
 • Identifikace parametrů asynchronního motoru 

  Křížek, Tomáš
  Tato práce popisuje a realizuje (v programu Matlab-Simulink a v mikrokontroleru Freescale 56F8346) jednu off-line metodu identifikující parametry asynchronního motoru, které jsou nezbytné k implementaci vektorového řízení. ...
 • Návrh logaritmicko-periodické antény 

  Kliha, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem logaritmicko-periodické antény. Logaritmicko-periodická anténa je samokomplementární a širokopásmová anténa. Samokomplementární struktury se vyznačují tak, že jejich tvar je popsán jen ...
 • Pseudonáhodné posloupnosti v UWB systémech 

  Laška, Richard
  Tato práce pojednává o technologii UWB a současném stavu problematiky a trhu. Jsou zmíněny mezníky v historii této technologie, stejně tak jsou popsány principy komunikace a použitelné modulační metody. Dále se práce zabývá ...
 • Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou 

  Fiala, Ivo
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením ...
 • Metodiky a metody snímání jednorázových dějů 

  Juřík, Vladimír
  Tato práce se zabývá metodami měření impulsních veličin elektromagnetického pole. Byla zaměřena na metodu, která je založena na optických jevech. Jako jsou Faradayův, Pockelsův a magnetooptický Keerův jev. Dále na metodu ...
 • Vodoznačení statických obrazů 

  Bambuch, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou zabezpečení statických obrazů. Jde o přidání tajné informace k informačnímu obsahu obrazu, tak aby nebylo možné vložený vodoznak odstranit jednoduchými postupy. Spolu s vývojem ...
 • Pozorování izolantů v ESEM 

  Matějka, Milan
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá principem a problematikou detekce signálních elektronů v rastrovací elektronové mikroskopii a problematikou projevů nabíjení izolačních vzorků. V experimentální části je popsána ...
 • Spojovací systémy založené na IP telefonii 

  Zimek, Josef
  Ve své práci jsem se zabýval návrhem a realizací komunikační sítě, která umožňuje dvěma nezávislým sítím využívat hlasové služby skrze šifrovaný kanál. Řešení je postaveno na routerech, které jsou tvořeny staršími PC s ...
 • Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND ...
 • Zesilovač pro tenzometry 

  Kneblík, Adam
  Tato práce popisuje způsoby zesílení signálu z tenzometrického mostu. Jsou zde uvedeny jednotlivé zapojení zesilovačů a popsány jejich vlastnosti. Dále je zde uveden výpočet chyby zesilovače pro různé teploty prostředí. V ...
 • Estimátor v systému regulace s proměnlivou strukturou 

  Dvořáček, Martin
  Práce se zabívá konkrétním způsobem využítí lineárních přípůstkových estimátorů a stavového přírůstkového regulátoru při zpětnovazebním vstupně výstupním řízení. Estimátory využívají normální tvar pozorovatelnosti stavového ...
 • Pracoviště pro optickou interferometrii 

  Blecha, Martin
  Tato práce je zaměřena na sestavení pracoviště určeného pro experimenty vycházející z optické interferometrie. Jsou zde popsány laboratorní úlohy sloužící pro demonstraci základních principů interferometrie. Podrobně je ...
 • Komunikační systém pro nevidomé - přenosná část 

  Dadák, Jiří
  Orientace nevidomých se v rámci rozsáhlých administrativních budov většinou neobejde bez asistence druhé osoby. I když naprostá většina těchto objektů již bývá vybavena výtahem, který umožňuje obsluhu pro nevidomého pomocí ...
 • Analýza složené soustavy s různým podílem plniva 

  Brož, Přemysl
  Předkládaná práce se zabývá sledováním složek komplexní permitivity v kmitočtové oblasti elektroizolačních materiálů v průběhu navlhávání pomocí metody dielektrické relaxační spektroskopie.
 • Detekce přítomnosti olova v pájkách používaných v elektrotechnice 

  Macháň, Ladislav
  Práce se zabývá problematikou detekce přítomnosti olova v pájkách používaných v elektrotechnice. Základním zaměřením práce je nastudování a ověření základních principů kvantitativního stanovení těžkých kovů pomocí ...

Zobrazit další