Poslední příspěvky

 • Statistický modul k pracovní databázi TIVOLE 

  Ježek, Jan
  Předkládaná diplomová práce je vytvořena pro potřeby společnosti IBM konkrétně pro pobočku IBM IDC Czech Republic, s.r.o. Práce se zabývá vývojem statistického modulu pro pracovní databázi TIVOLE za použití programu Lotus ...
 • Pracoviště pro optickou interferometrii 

  Blecha, Martin
  Tato práce je zaměřena na sestavení pracoviště určeného pro experimenty vycházející z optické interferometrie. Jsou zde popsány laboratorní úlohy sloužící pro demonstraci základních principů interferometrie. Podrobně je ...
 • Řízení laboratorního modelu kolejiště 

  Šimík, Vladislav
  Tato práce se zabývá možnostmi posílání řídících signálů po napájecím napětí a využitím této technologie pro řízení modelu železnice. Nejprve je zde uveden rozbor analogového i digitálního způsobu řízení modelu železnice. ...
 • Optické snímače 

  Jakoubek, Martin
  Diplomová práce řeší problém detekce vozidel na velkou vzdálenost s využitím k řízení semaforů na křižovatkách. V první části práce je řešeno jakým způsobem by vozidla bylo možné detekovat a výběr dvou principů snímačů. ...
 • Mikroprocesorový modul řízení SS motoru se zpětnou vazbou 

  Dundáček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou řízení SS motorů. Hlavním cílem byl návrh a realizace modulu pro řízení SS motoru se zabudovanou zpětnou vazbou. První část práce se zabývá metodami řízení SS motorů a hardwarovým návrhem ...
 • Mikroprocesorem řízený regulátor teploty 

  Perůtka, Martin
  Cílem této práce bylo navrhnout a realizovat mikroprocesorem řízený regulátor teploty, který bude ovládán pomocí PC, nebo přímo ze svého ovládacího panelu. Regulátor by měl sloužit pro regulaci teploty například v místnostech, ...
 • Přístupový terminál se čtečkou RFID 

  Vařečka, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem praktické realizace přístupového terminálu se čtečkou RFID. V této práci je nejprve rozebrána problematika RFID identifikace a její využití. Dále je uvedeno, které obvody jsou vybrány ...
 • Diagnostika komunikačního protokolu ARION 

  Kaczmarczyk, Václav
  Hlavím cílem této práce je tvorba diagnostického software pro analýzu komunikace protokolem ARION. Software má umět zaznamenávat a uchovávat data, která mohou být později podrobena detailní analýze. Software má rovněž ...
 • Elektrický pohon modelu výtahu s EC motorem 

  Kutrucz, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje model domovního výtahu poháněný EC motorem (elektronicky komutovaným motorem). Diplomová práce úvodem obsahuje popis vývoje výtahů, EC motorů, konstrukce modelu a mechanických, elektrických a ...
 • Ovládání periférií webovým rozhraním systému s 8 bit. mikroprocesorem 

  Majerčík, Miloš
  Obsahem této diplomové práce je popis a realizace ovladače vybraných periferních zařízení pomocí procesorového modulu RabbitCore RCM3700 založeného na mikroprocesoru Rabbit 3000 s možností ovládání pomocí webového rozhraní. ...
 • Infrastruktura veřejných klíčů 

  Bědajánek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá infrastrukturou veřejných klíčů, ve které jsou popsány principy a funkce certifikační autority. V rámci diplomové práce, byla vytvořena vlastní certifikační autorita pod operačním systémem Linux. ...
 • Rozhraní pro skupinové odesílání SMS v JavaME 

  Kubina, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi balíčku Wireless Messaging API pro vytvoření aplikací využívajících pro svoji funkci příjem a odesílání krátkých textových zpráv. Popisuje programovací jazyk JavaME, základy formátování ...
 • Snímání teploty okolí s prezentací na webové stránce 

  Svoboda, Vít
  Tato závěrečná diplomová práce řeší návrh a realizaci zařízení pro snímání teploty okolí. Čtenář je seznámen se současnou problematikou a s možným řešením přenosu dat přes internet. Dále je zpracován návrh a koncepce celého ...
 • Pokročilé metody filtrování síťového provozu v systému Linux 

  Peša, David
  Tato diplomová práce se zabývá technikami návrhu a vytváření samotného paketově filtračního firewallu v systému Linux, především pro malé sítě, které nenabízí mnoho služeb internetovým uživatelům. Dále se pojednává o ...
 • Řízení výkonové LED pomocí ATtiny 

  Holubčík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá možnými typy DC/DC měničů napětí pro napájení výkonové LED. Věnuje se srovnání dostupných typů akumulátorů na našem trhu a typům DC/DC měničů použitelných při následné konstrukci vzorku. Výběr ...
 • Srovnání implementací diskrétní waveletové transformace v Javě a C/C++ 

  Talavašek, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá diskrétní vlnkovou transformací dvourozměrného diskrétního signálu s použitím vlnky CDF9/7. Obsahuje teoretické principy diskrétní vlnkové transformace, popis konvolučního a Lifting principu ...
 • Systém pro zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor) 

  Kaděrka, Petr
  Diplomová práce pojednává o možnostech zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách (Pseudocolor). Jsou zde rozebrány a popsány jednotlivé metody jak softwarové tak hardwarové a je navrženo detailní blokové schéma ...
 • Vstupní díl UHF přijímače s velmi nízkou spotřebou 

  Kaštánek, Martin
  Cílem této práce byl návrh vstupní části přijímače pro pásmo 430 až 440 MHz. V simulačním software byl vytvořen model vybraného tranzistoru BFP540. Pomocí simulací byly zjišťovány možnosti snížení spotřeby tohoto tranzistoru ...
 • Uroflow meter 

  Řezáč, Martin
  Cílem práce je navrhnout a sestrojit zařízení pro lékařské měření průtoku moči. Práce je rozdělena do několika dílčích částí. V první části práce se zabývám rozborem dané problamatiky a návrhem první vývojové verze zařízení. ...
 • Měření směrových charakteristik antén 

  Drdla, Karel
  Cílem této práce je vytvoření automatizovaného pracoviště pro měření směrových charakteristik antén, které obsahuje měřící přístroj R&S ESCS 30. Konečným výsledkem je pak Software Pro Měření anténních parametrů označený ...

Zobrazit další