Now showing items 1-20 of 468

 • Vytápění mateřské školy tepelným čerpadlem a solárními kolektory s přitápěním do otevřeného koupaliště 

  Preclík, Vítězslav
  V roce 2007 v měsíci červnu byl firmě Europrojekt zadán projekt s požadavkem vypracování a realizace vytápění mateřské školy (dále jen MŠ) v obci Hluk tepelnými čerpadly vedením této školy. Jedná se o celkovou rekonstrukci ...
 • Multicastové směrování v UMTS sítích 

  Kokeš, Roman
  Diplomová práce se zabývá multicast přenosy v mobilní síti 3. generace UMTS (Universal Mobile Telecommunacitions System). UMTS síť je primárně určena pro datové přenosy a podporuje nové služby jako přenos multimediálních ...
 • Automatické detekce obličeje a jeho jednotlivých částí 

  Krolikowski, Martin
  Diplomová práce se zabývá problémem detekce obličejů v barevných statických obrazech. V práci jsou nastíněny základní pojmy, se kterými se lze při detekci obličeje setkat, a jejich vzájemné souvislosti. Jednotlivé přístupy ...
 • Trasování objektů 

  Julínek, Zbyněk
  Základem této práce je seznámení se se zpracováním digitálního obrazu a popisem scény, zvláště pak rozdílů ve snímcích a způsobu pohybu těles v nich. Výsledkem práce je vytvoření algoritmu vhodného pro nalezení a predikce ...
 • Návrh metodiky řešení elektronického zabezpečeni objektu 

  Malý, Luděk
  Diplomová práce se zabývá metodikou návrhu elektronické zabezpečovací signalizace. Je popsán způsob návrhu elektronické zabezpečovací signalizace dle platných norem a předpisů. Na jejich základě je navržen způsob algoritmizování ...
 • Regulace provozu autonomních solárních systémů 

  Slezák, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem autonomního solárního systému. Cílem je přenesní teoretických poznatků o nových směrech v této oblasti do aplikace v praktickém použití. Optimálním nastavením rozhodovacích algoritmů ...
 • Webová správa databáze bibliografických citací 

  Daněk, Jiří
  Cílem této diplomové práce je vytvořit webové rozhraní pro práci s bibliografickými citacemi. Projekt byl vyvinut, aby usnadnil vkládání bibliografických záznamů v autorských dílech. Systém umožňuje vkládání, vyhledávání ...
 • Třífázový DC/AC střídač na malé napětí pro synchronní motor AXi 5345/18 

  Popek, Michal
  Cílem této práce je popsat, navrhnout a postavit třífázový DC/AC střídač na malé napětí pro synchronní motor AXI 5345/18, který bude pracovat v režimu EC motoru. Střídač je napájen ze stejnosměrného zdroje napětí o velikosti ...
 • Autonomní záložní zdroj 230V/50Hz/300VA s bateriovým napájením 12V 

  Snítilý, David
  Cílem této práce je popsat, navrhnout a postavit zvyšující DC/AC měnič z 12V na 230VRMS o výkonu 500W. Zařízení se skládá ze dvou měničů. Zvyšující DC/DC, a DC/AC. Měnič DC/DC je koncipován jako kvazirezonanční měnič s ...
 • Analýza spolehlivosti měření látek pomocí biosenzorů - návrh robustní metody stanovení limitu detekce 

  Láznička, Jan
  Limit detekce metody je ovlivněn přístrojem (elektronika, šumy), vyhodnocením, softwarem (nepřesnost časování, zaokrouhlovací chyby, chyby stanovení parametrů numerickými metodami z naměřených veličin) a vlastní chemickou ...
 • Adaptivní regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Pitra, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematiku adaptivního řízení především na samočinně se nastavující regulátory. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje identifikační metody. Mezi tyto metody patří identifikace ...
 • Regulace teploty mikrovlnného reaktoru. 

  Pokorný, Ondřej
  Byla vytvořena jednoduchá zpětnovazební regulační smyčka, která řídila teplotu mikrovlnného tlakového reaktoru. Náplň reaktoru o objemu asi 600 ml byla ohřívána mikrovlnným polem o maximálním výkonu 1,8 kW. Výkon magnetronu ...
 • Návrh nové výroby polotovarů pro termobloky plynových kotlů 

  Lahký, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou řízení výroby polotovarů pro termobloky pro plynové kotle. V práci je popsáno plánování výroby a návrh systému pro sledování materiálového toku.
 • Příjem a posílání SMS zpráv pomocí aplikace určené pro platformu JavaME 

  Růčka, Lukáš
  Úkolem diplomové práce je prostudovat možnosti platformy Java ME pro příjem a odesílání SMS zpráv a následné využití poznatků k realizaci aplikace na této platformě. V práci je po úvodním seznámení s jazykem Java a jeho ...
 • Diagnostika fotovoltaických článků pomocí LBIV 

  Sládek, František
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s metodami měření fotovoltaických článků. Práce se zabývá také nejčastějšími defekty, které vznikají při výrobě fotovoltaických článků, dále je zde navrhnuto a realizováno ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Škrtel, Karol
  Projekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními ...
 • Implementace identifikačních algoritmů v signálovém procesoru DSP56F8xxx 

  Januška, Jiří
  Tato diplomová práce si klade za cíl matematicky popsat některé z identifikačních metod aplikovaných na asynchronní motor za účelem zisku některých z jeho parametrů. Poté je následně odsimulovat v MATLAB/Simulinku a v ...
 • Elektronicky komutovaný stroj 

  Vykopal, Petr
  Základní myšlenka, která vedla k vývoji motorů EC je odstranit z komutátorových motorů, nazývaných motory DC, mechanický komutátorový systém, tj. kartáče a komutátor, který ve většině aplikací omezuje délku života ...
 • Metody mnohonásobného přístupu pro pozemní rádiové sítě 

  Žák, Josef
  Obsah této práce je zaměřena na metody mnohonásobného přístupu pro pozemní rádiové sítě Tyto metody jsou využívané systémy druhé a třetí generace mobilních sítí. Určení základních charakteristik těchto metod je důležitou ...
 • Trakční pohon elektromobilu napájený vodíkovým palivovým článkem 

  Pokálený, Jan
  Tématem diplomové práce je trakční pohon elektromobilu s palivovým článkem. Zdrojem energie je vodíkový palivový článek o výkonu 2 kW. Trakční pohon je tvořen trojfázovým střídačem a trojfázovým asynchronním motorem. Hlavní ...