Now showing items 1-20 of 468

 • Biologická zpětná vazba v terapii 

  Ticháček, Aleš
  Diplomová práce na téma Biologická zpětná vazba v terapii pojednává o elektromyografii (EMG), o vyšetřovacích metodách užívaných s využitím elektromyografie, myofeedbacku a intencemi řízeného myofeedbacku (IMF terapii). ...
 • Zatížení pacientek při mamografických vyšetřeních 

  Polášková, Markéta
  Karcinom prsu představuje závažný epidemiologický problém, na jehož následky zemře každý rok více než 2 000 českých žen. Mamografický screening je jedním z nejrozšířenějších a nejefektivnějších prostředků pro včasné zjištění ...
 • Analýza variability srdečního rytmu 

  Škrtel, Karol
  Projekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními ...
 • Systém pro zpracovaní skóre z metod identifikace proteinů v tandemové hmotnostní spektrometrii 

  Valla, Martin
  Cílem práce bylo nalezení metody generující jeden určující parametr pro sjednocení výsledků z různých nástrojů identifikace proteinů v tandemové hmotnostní spektrometrii. Data na výstupu z hmotnostního spektrometru jsou ...
 • Grafické zobrazení relací mezi počítači v Internetu 

  Cimbálek, Přemysl
  Internetová televize IPTV (Internet Protocol Television) slouží k přenosu televizního vysílání po síti založené na protokolech rodiny TCP/IP. Její výhodou je, že vysílání nemusí být jednosměrné, jako je tomu u stávajícího ...
 • Průmyslový stavový indikátor 

  Růžička, Zdenek
  Diplomová práce se zabývá průmyslovými zobrazovacími systémy, indikátory a jejich návrhem. Tyto systémy se používají všude tam, kde je nutné zprostředkovávat uživateli předávání informací. Vlastní návrh indikátoru je velmi ...
 • Optimální aplikace kaskádního zapojení tepelných čerpadeL 

  Hrnčíř, Zdeněk
  V úvodu práce je definována základní myšlenka použití kaskádního zapojení tepelných čerpadel, popsán princip jeho funkce a definován pojem optimální střední teploty. Na konkrétním případě je pak provedeno přímé srovnání ...
 • Detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči 

  Struhař, Michal
  Práce se zabývá problematikou detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči. Jedním z cílů této práce je výběr vhodných parametrizací. Jedná se o krátkodobou energii, funkci středního počtu průchodu signálu nulou, lineární ...
 • Waveletová analýza a zvýrazňování MR tomografických a ultrazvukových obrazů 

  Matoušek, Luděk
  Tomografické MR (Magnetic Resonance) a ultrazvukové zpracování biosignálů jsou důležité neinvazivní diagnostické metody v lékařství. Vstupní zesilovač tomografu a obvody ultrazvuku vnáší do zpracování šum, který dosti ...
 • IP Multimedia Subsystem 

  Bendíček, Martin
  V této diplomové práci je rozebrána problematika architektury IMS. Práce popisuje její vznik a postupný vývoj, a také zde zmiňuje strukturu této architektury. V textu práce je podrobně vysvětlena funkce nejdůležitější ...
 • Trakční pohon elektromobilu napájený vodíkovým palivovým článkem 

  Pokálený, Jan
  Tématem diplomové práce je trakční pohon elektromobilu s palivovým článkem. Zdrojem energie je vodíkový palivový článek o výkonu 2 kW. Trakční pohon je tvořen trojfázovým střídačem a trojfázovým asynchronním motorem. Hlavní ...
 • Infrastruktura veřejných klíčů 

  Bědajánek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá infrastrukturou veřejných klíčů, ve které jsou popsány principy a funkce certifikační autority. V rámci diplomové práce, byla vytvořena vlastní certifikační autorita pod operačním systémem Linux. ...
 • Ferorezonance v elektrických sítích 

  Benda, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je seznámení se s feroresonančním jevem, vyskytujícím se v energetických systémech. Pojednává o možnostech jeho vzniku, problémech jež s ním souvisí a prevencí nutnou k zamezení škod na zařízeních. ...
 • Informační systém multikina 

  Baxa, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem pro multikina. Hlavně jde o návrh a realizaci softwaru, který bude schopný zacházet s relevantními daty multikina jako organizace. První část práce je o studiu programovacích ...
 • Generátor EKG signálu pro testovací účely 

  Čech, Petr
  Tato Diplomová práce se zabývá problematikou testování EKG monitorů a EKG přístrojů. V práci jsou rozebrány vznik a vlastnosti EKG signálu. Prezentace EKG signálu se provádí pomocí standardizovaných svodů. Proto je zde ...
 • Elektromagnetická interference kardiostimulátorů 

  Kulík, Jindřich
  Tématem této práce je elektromagnetická interference kardiostimulátorů. Cílem je zjištění odolnosti implantabilních kardiostimulátorů (PM) a implantabilních kardioverterů defibrilátorů (ICD) vůči elektromagnetickému poli. ...
 • Snímání scény pomocí USB a FireWire kamer 

  Berka, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá připojením USB a FireWire kamer k počítači skrze technologii DirectShow. Využil jsem především vývojářského nástroje MontiVision, který spolupracuje s programovacími prostředími jako je např. ...
 • Rozhodovací stromy 

  Patera, Jan
  Obsahem práce je seznámení se s problematikou rozhodovacích stromů. V textu je popsán program RapidMiner a algoritmy pro tvorbu rozhodovacích stromů, které jsou v tomto softwaru implementovány. Dále je popsána nově vytvořená ...
 • Mravenčí kolonie 

  Hart, Pavel
  Práce se zabývá rešerší optimalizačních algoritmů a dále pak implementací a porovnáním tří z nich. Jedná se o algoritmus mravenčí kolonie, zakázané prohledávání a simulované žíhání. Implementace algoritmů byla uzpůsobena ...
 • Transceiver a TNC pro datovou komunikaci na UHF s obvodem CC1020 

  Hlavica, Petr
  Cílem diplomové práce Transceiver a TNC pro datovou komunikaci na UHF s obvodem CC1020 je realizace hardwaru a softwaru pro mikrokontrolér řady Atmel AVR umožňující přenos dat rádiovou cestou. Jedná se o experiment, zda ...