Now showing items 21-40 of 380

 • Hardwarové kryptografické moduly pro zabezpečení LAN 

  Loutocký, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou virtuálních privátních sítí (VPN). První část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů počítačové bezpečnosti, které jsou nutné pro lepší pochopení dalších částí. Ve druhé části je ...
 • Modelování rušení pro xDSL 

  Čermák, Josef
  Tato práce je zaměřena na problematiku modelování rušení pro technologie xDSL. Nejprve je zde zmíněno o technologiích xDSL. Těchto systémů je mnoho, a proto jsou na začátku práce stručně popsány. Další část se zabývá ...
 • Univerzální linuxový server pro malé a střední firmy umožňující jednoduchý dohled nad sítí 

  Juřena, Stanislav
  Cílem této práce bylo navrhnout počítačovou síť pro malou a střední firmu, která bude mimo jiné tvořena síťovým serverem, umožňujícím snadný dohled nad touto sítí. Dalším úkolem serveru je poskytnutí připojení k síti ...
 • Zabezpečený peer to peer komunikační systém 

  Eliáš, Luboš
  Hlavním cílem této diplomové práce je implementace obecného zabezpečeného peer-to-peer komunikačního systému. Systém má schopnost zcela automatizovaně navázat a provozovat zabezpečené spojení mezi koncovými uzly komunikace. ...
 • Dielektrické vlastnosti termoplastů plněných mletou slídou 

  Fiala, Ivo
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů, měřením jejich dielektrických vlastností, konkrétně polyamidu a polyamidu plněného různým hmotnostním procentem mleté slídy. Základním zaměřením ...
 • Řešení hostingových služeb na open source platformách 

  Matějíček, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je popsat komplexní řešení web-hostingového serveru založeného výhradně na svobodném software. Takový server by měl poskytovat základní služby jako poštovní nebo www server. V práci je popsána ...
 • Metody měření přenosových rychlostí na Internetu 

  Pilčík, Jan
  Díky velkému rozvoji počítačových sítí za několik posledních let došlo též ke zvýšení nároků na testování přenosových parametrů sítí. Tato práce se snaží podat informace o testovacích standardech a používaných testovacích ...
 • Aplikace pro monitorování a kontrolu zabezpečení rozsáhlých počítačových sítí LAN a WAN 

  Maloušek, Zdeněk
  Počítačové sítě se v současnosti používají mnohem více než před dvaceti lety. Počítače jsou využívány nejčastěji jako pro prostředek pro komunikaci, zábavu a skladování dat. Informace jsou dnes často uloženy pouze v ...
 • Řízení výkonové LED pomocí ATtiny 

  Holubčík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá možnými typy DC/DC měničů napětí pro napájení výkonové LED. Věnuje se srovnání dostupných typů akumulátorů na našem trhu a typům DC/DC měničů použitelných při následné konstrukci vzorku. Výběr ...
 • Pokročilé metody filtrování síťového provozu v systému Linux 

  Peša, David
  Tato diplomová práce se zabývá technikami návrhu a vytváření samotného paketově filtračního firewallu v systému Linux, především pro malé sítě, které nenabízí mnoho služeb internetovým uživatelům. Dále se pojednává o ...
 • Analýza signálů z transportních a stochastických charakteristik detektorů záření 

  Míšek, David
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi CdTe detektorů. Tento materiál patří do skupiny opticky citlivých materiálů. Práci lze tématicky rozdělit na dvě základní části. První část popisuje vlastnosti obou prvků a také ...
 • Šumová diagnostika solárních článků 

  Krahulec, Martin
  Práce se zabývá podrobným teoretickým a experimentálním studiem šumových a transportních charakteristik vybraných typů solárních článků v přímém i zpětném směru, zvláště pak v oblastech lokálních nestabilit PN přechodu (v ...
 • Podpora kvality služeb v koncových aplikacích 

  Zelinka, Jiří
  Tématem této diplomové práce je zajištění kvality služeb na aplikační a linkové vrstvě OSI modelu. V úvodu jsou diskutovány obecné parametry zajištění kvality služeb na síťové vrstvě a základní druhy technologií, což je ...
 • IP Multimedia Subsystem a jeho využití pro zajištění kvality služeb 

  Betlach, Michal
  Cílem této práce bylo se seznámit se strukturou a jednotlivými částmi systému IP Multimedia Subsystem (IMS), se způsobem signalizace a předávání zpráv mezi klientem a prvky IMS. V simulačním prostředí realizovat model ...
 • Výuková aplikace pro internetové prostředí 

  Bartík, Rastislav
  Ajax je pomerne nová technológia vo svete tvorby internetových stránok, aj keď v skutočnosti ide o prepojenie viacerých programovacích jazykov a to JavaScript, PHP a XML. Hlavnou výhodou je kontaktovanie strany servera v ...
 • Šumová diagnostika PN přechodu usměrňovacích diod 

  Klimíček, Jaromír
  Práce se zabývá návrhem měřící aparatury pro měření šumu mikroplazmy. Šum mikroplazmy vzniká v defektních částech PN přechodu. Cílem této práce je navrhnout měřící aparaturu a realizovat funkční pracoviště pro měření šumu ...
 • Princip hlasové komunikace v IP sítích a její bezpečnost 

  Bořuta, Petr
  Tato práce se zaměřuje na technologii VoIP a její zabezpečení. V první části je popsán obecný princip a struktura VoIP systémů a jednotlivé protokoly svázané s VoIP. V další části je rozebráno zajištění kvality služeb a ...
 • Vytápění mateřské školy tepelným čerpadlem a solárními kolektory s přitápěním do otevřeného koupaliště 

  Preclík, Vítězslav
  V roce 2007 v měsíci červnu byl firmě Europrojekt zadán projekt s požadavkem vypracování a realizace vytápění mateřské školy (dále jen MŠ) v obci Hluk tepelnými čerpadly vedením této školy. Jedná se o celkovou rekonstrukci ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě v zadané oblasti 

  Richter, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o jednotlivých typech distribučních sítí nízkého a vysokého napětí a jejich použití v dané lokalitě z hlediska spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie. Rozděluje distribuční sítě podle ...
 • Multicastové směrování v UMTS sítích 

  Kokeš, Roman
  Diplomová práce se zabývá multicast přenosy v mobilní síti 3. generace UMTS (Universal Mobile Telecommunacitions System). UMTS síť je primárně určena pro datové přenosy a podporuje nové služby jako přenos multimediálních ...