Now showing items 21-40 of 468

 • Komunikační souprava pro optické bezkabelové spoje 

  Kapuš, Martin
  Táto diplomová práca je o komunikačnom module pre optické bezdrátové siete. Tento modul sníma data z RS232 a dvoch analógových vstupov a posiela ich cez internet na vzdialený počítač. Ďalej umožňuje prenos zvuku medzi ...
 • Modelování a řízení mobilních kolových robotů 

  Jonszta, David
  Práce se zabývá modelováním a řízením mobilních kolových robotů. V práci jsou uvedeny matematické modely podvozků robotů s diferenciálním řízením, s Ackermanovým řízením a smykem řízený podvozek. Dále práce popisuje metody ...
 • Metody a technologie vytváření kovových kontaktů pro struktury křemíkových solárních článků 

  Frodl, Miroslav
  Tato práce pojednává o progresivních metodách vytváření kontaktů pro struktury monokrystalických solárních článků a o vhodných metodách pro analýzu jejich vlastností se zaměřením na studium a realizaci struktur kontaktů s ...
 • Adjustace difraktometru D8 - ADVANCE BRUKER AXS 

  Černý, Lukáš
  Předložená diplomová práce se zabývá adjustací difraktometru D8 Advance firmy Bruker AXS. Cílem práce je návrh a konstrukce přípravku, který bude aplikovatelný na stávající zařízení. Účelem navrhovaného zařízení je adjustace ...
 • Elektronicky komutovaný motor 

  Bláha, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice elektronicky komutovaných motorů a možnostech jejich řízení. V úvodní části je shrnuta teorie EC motorů a možnostech jejich řízení. V další navazující části je proveden návrh včetně ...
 • Komunikační síť ve firmě 

  Sychra, Jakub
  Tato práce se zabývá dostupnými komunikačními technologiemi a jejich možným využitím ve firmách. Při návrhu komunikační sítě je třeba mít přehled o typech a trendech komunikačních technologií. Z této široké škály nabízených ...
 • Optimalizace elektrod tlustovrstvých senzorů 

  Křivka, Jan
  Předkládaná práce se zabývá optimalizací elektrod tlustovrstvých senzorů. Cílem je nalezení vhodného návrhu elektrod pro co nejlepší a reprodukovatelnou proudovou odezvu tlustovrstvých senzorů.
 • Optimalizace malých elektrických strojů 

  Koutný, Ondřej
  Electrical machines are used in many areas of the life of society and are produced in large numbers and range. Electrical machines with low output and small and low voltage are one of the oftenest used kinds. In a wider ...
 • Asynchronní motor se stíněným pólem 

  Žuška, Martin
  Jednofázový asynchronní motor se stíněným pólem je konstrukčně jednoduchý a levný motorek. Používá se jako pohon ventilátorů, malých domácích spotřebičů a nebo jako gramofonový motorek. Motorek se točí pouze jedním směrem. ...
 • Inteligentní kamera 

  Gogol, František
  Inteligentní kamerou se rozumí kamera doplněná o řídicí, vyhodnocovací popřípadě komunikační a zobrazovací jednotku, nejčastěji tvořenou jako embedded systém. Data získaná kamerou se ihned požadovaným způsobem zpracují a ...
 • Systém pro správu klíčů pomocí RFID 

  Veselý, Aleš
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem systému pro správu klíčů pomocí RFID technolofie. Klade si za cíl vytvoření kompletních rozhodovacích a řídicích algoritmů pro tento systém včetně ovládacího programu pro platformu ...
 • Adaptivní řízení pohonu se stejnosměrným motorem 

  Krkoška, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá metodami adaptivního řízení elektrických pohonů. Zaměřuje se na řízení DC motoru s použitím samočinně se nastavujícího regulátoru (STC) a regulátoru typu gain-schedulink v simulačním prostředí ...
 • Mikrogenerátor 

  Pospíšil, Kamil
  Tato diplomová práce nastiňuje problematiku metody konečných prvků (FEM) počítačové podpory v elektrotechnické praxi. Zabývá se zde řešením při výpočtech elektrického a magnetického pole. Tento úkol lze řešit pomocí moderního ...
 • Rekonstrukce transformační stanice 110/22 kV 

  Kubiš, Petr
  Práce se věnuje problematice rekonstrukcí transformačních stanic 110/22kV z ekonomického hlediska, kde budeme posuzovat výhodnost kombinací zapojení transformátorů pomocí diskontovaných nákladů. Transformační stanice je ...
 • Analýza stejnosměrného stroje pomocí programu LabView 

  Loun, Lukáš
  Virtuální laboratoře se dělí do dvou skupin. První jsou virtuální laboratoře sloužící k simulaci. Většinou se používají k prezentačním a demonstračním účelům, k jejich použití není třeba instalovat složitý a drahý software. ...
 • Detekce ionizujícího záření pomocí Geiger-Müllerova detektoru 

  Dědina, Radim
  Předkládaná práce se zabývá problematikou spojenou s detekcí a měřením ionizujícího záření. První část popisuje možnosti a způsoby měření ionizujícího záření různými elektronickými principy, konkrétně pak měření pomocí ...
 • Použití konduktometrické metody pro měření vodivosti korozní vrstvy olověných slitin 

  Neoral, Jiří
  Olověné akumulátory jsou nejstarším a nejpoužívanějším typem sekundárních článků. Jejich nejčastějším použitím je coby zdroj energie startéru u automobilů. Pro nové aplikace jako je použití v hybridních elektrických vozidlech ...
 • Texturní analýza snímků sítnice se zaměřením na detekci nervových vláken 

  Gazárek, Jiří
  Práce je zaměřena na detekci fokálního výpadku ve vrstvě nervových vláken na snímcích sítnice pořízených fundus kamerou. První kapitola popisuje fyziologii lidského oka, glaukomové onemocnění a analyzovaná data. Druhá ...
 • Využití průmyslového senzorového systému ADAM pro laboratorní měření 

  Nos, Pavel
  Cílem této diplomové práce je seznámit se se senzorovými systémy používaných v praxi. Na senzorovém systému firmy Advantech je pomocí modulů řady ADAM 4000 předveden decentralizovaný měřicí systém komunikující přes rozhraní ...
 • Univerzální linuxový server pro malé a střední firmy umožňující jednoduchý dohled nad sítí 

  Juřena, Stanislav
  Cílem této práce bylo navrhnout počítačovou síť pro malou a střední firmu, která bude mimo jiné tvořena síťovým serverem, umožňujícím snadný dohled nad touto sítí. Dalším úkolem serveru je poskytnutí připojení k síti ...