• Vliv plnění na dielektrické vlastnosti elektroizolačních laků 

  Kisiala, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektroizolačních laků a kompozitních materiálů. Základním zaměřením práce je sledování vlivu plnění a velikosti částic na měřené veličiny.
 • Podpora výuky systémů elektrické požární signalizace 

  Macinka, Jiří
  Diplomová práce „Podpora výuky systémů elektrické požární signalizace“ popisuje principy a technická řešení systémů elektrické požární signalizace. Je zde navržena a zpracována laboratorní úloha o EPS pro studenty na VUT ...
 • Pokročilé metody filtrování síťového provozu v systému Linux 

  Peša, David
  Tato diplomová práce se zabývá technikami návrhu a vytváření samotného paketově filtračního firewallu v systému Linux, především pro malé sítě, které nenabízí mnoho služeb internetovým uživatelům. Dále se pojednává o ...
 • Technologie IEEE802.15.4, ZigBee a příklady jejích aplikací 

  Skládaný, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace a realizace nástroje pro projektování a instalaci radiových sítí podle IEEE802.15.4. Je zaměřena na konstrukcí vysílacího a přijímacího zařízení z hlediska mobilnosti a vizualizace ...
 • Bezpečné aplikace s mikrokontroléry 

  Nacev, Nikola
  Záměrem této práce byly popsat metody návrhu bezpečných systémů, provést analýzu vzniku možných poruch v mikrokontrolérech při dlouhodobém provozu, popsat softwarové a hardwarové metody detekce poruch a aplikovat March ...
 • Širokopásmové metody přenosu dat po energetických sítích 

  Svoboda, Pavel
  Cílem této práce bylo prostudovat a popsat technologie určenou pro vysokorychlostní datovou komunikaci po energetické síti. V práci byly zkoumány především širokopásmové systémy komunikující po rozvodech nízkého napětí. ...
 • Modelování izocentricky fokusovaného gama záření 

  Večeřa, Petr
  Práce se zabývá problematikou modelování izocentricky fokusovaného gama záření. Tento princip je využíván v radioterapeutickém zařízení zvaném Leksellův gama nůž pro léčbu nitrolebečních nádorových onemocnění. Vzhledem k ...
 • Digitalizace řízení procesu lyofilizace 

  Richter, Mojmír
  Předkládaná práce se zabývá technologickým procesem lyofilizace. Práce je zaměřena na optimalizaci řízení teploty a tlaku během procesu.
 • Soubor úloh pro kurs Sběr, analýza a zpracování dat 

  Kornfeil, Vojtěch
  Tato práce si klade za cíl provedení návrhu zadání úloh pro uvedený kurs a návrhu a zpracování automatizovaného systému hodnocení. Těžištěm práce jsou diskuze a vzorová vypracování možných zadání jednotlivých úloh a ...
 • Využití maskovacích efektů pro vodoznačení audio dat 

  Kabourek, Jiří
  V této práci je prezentována technika pro vkládání digitálních vodoznaků v digitálních audio signálech. Digitální vodoznak musí být nepostřehnutelný a měl by být robustní proti útokům a různým rušením. Algoritmus pro ...
 • Modulátor QAM 

  Duffek, Luděk
  Náplní práce je zvážit možné způsoby realizací vícestavových modulátorů pro vytvoření laboratorního přípravku. Přípravek bude názorně ukazovat signály, které se podílí na vytváření modulací QAM. Návrh přípravku v práci ...
 • Rozhodovací stromy 

  Patera, Jan
  Obsahem práce je seznámení se s problematikou rozhodovacích stromů. V textu je popsán program RapidMiner a algoritmy pro tvorbu rozhodovacích stromů, které jsou v tomto softwaru implementovány. Dále je popsána nově vytvořená ...
 • IP Multimedia Subsystem 

  Bendíček, Martin
  V této diplomové práci je rozebrána problematika architektury IMS. Práce popisuje její vznik a postupný vývoj, a také zde zmiňuje strukturu této architektury. V textu práce je podrobně vysvětlena funkce nejdůležitější ...
 • Správa a konfigurace VoIP ústředny Asterisk 

  Binder, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá VoIPovu softwarovou ústřednou Asterisk. Jsou zde popsány její možnosti a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována porotokolu SIP, který popsán v jedné z kapitol. V rámci diplomové ...
 • Návrh, správa a analýza SSM multicastové sítě 

  Žák, Jakub
  V diplomové práci na téma Návrh, správa a analýza SSM multicastové sítě, jsou zmapovány a podrobněji rozebrány technologie šíření paketů. Zvláštní pozornost je věnována multicastovým technologiím. V práci jsou rozebrány ...
 • Řízení separace chemických vzorků dvojicí vysokonapěťových zdrojů 

  Zálešák, Jiří
  Práce se zabývá návrhem detailní koncepce řízení separace chemických vzorků dvojicí vysokonapěťových zdrojů. V první části tohoto řešení je navrhnuto galvanické oddělení vysokonapěťových zdrojů od řídícího systému. Druhá ...
 • Implementace parametrických modelů závislých na okamžitých vlastnostech síťového provozu v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Šibík, Štefan
  Cílem diplomové práce je vytvoření modelu DiffServ domény, doplněné o stanice generující síťový provoz různého charakteru a následná implementace mechanismu token-bucket v procesním modelu směrovače v simulačním programu ...
 • MathScript v LabVIEW 

  Selinger, Michal
  SELINGER, M. MathScript v LabVIEW. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2008. 92 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloslav Čejka, CSc. Práce se zabývá problematikou ...
 • Mikropáskové vazební směrové a hybridní členy - laboratorní úloha 

  Orság, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje metodice návrhu, simulaci, realizaci a vytvoření laboratorní úlohy se základními mikropáskovými vazebními směrovými a hybridními členy v pásmu jednotek až desítek GHz. Těmito členy jsou zejména ...
 • Model systému UMTS 

  Srdínko, Milan
  Systémy s rozprostřeným spektrem jsou velmi rozšířené v mobilních a bezdrátových komunikacích. Mají velmi výhodné vlastnosti jako např. odolnost proti rušení a odolnost proti detekci a odposlechu. V první části diplomové ...