Now showing items 1-20 of 468

 • Mikroprocesorový modul řízení SS motoru se zpětnou vazbou 

  Dundáček, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou řízení SS motorů. Hlavním cílem byl návrh a realizace modulu pro řízení SS motoru se zabudovanou zpětnou vazbou. První část práce se zabývá metodami řízení SS motorů a hardwarovým návrhem ...
 • Studium vlivu vícefaktorového namáhání na dielektrická spektra izolačních materiálů 

  Vojtek, Vítězslav
  Předložená práce se zabývá studiem vlivu kombinovaného namáhání (tepelného a elektrického) na průběh relaxačních jevů v materiálu za definovaných podmínek.
 • Zařízení pro monitorování sériové komunikace 

  Perný, Jan
  Vývojáři, ať už hardwaru nebo softwaru, kteří musí řešit problémy při sériové komunikaci, potřebují nástroj k monitorování sériové komunikace. Tento nástroj musí přesně zachytit celou komunikaci. Pro pozdější analýzu je v ...
 • Ukázkový systém na rozpoznávání mluvčích 

  Šústek, Martin
  Ve své diplomové práci se věnuje problému rozpoznávání mluvčích. V textu je popsána základní teorie k tomuto tématu, návrh a realizace systému pro rozpoznávání tří mluvčích. V teorii se zabývám výpočtem parametrů pro ...
 • Metody a technologie vytváření kovových kontaktů pro struktury křemíkových solárních článků 

  Frodl, Miroslav
  Tato práce pojednává o progresivních metodách vytváření kontaktů pro struktury monokrystalických solárních článků a o vhodných metodách pro analýzu jejich vlastností se zaměřením na studium a realizaci struktur kontaktů s ...
 • Realizace webového modulárního systému 

  Suchý, Petr
  Diplomová práce Realizace webového modulárního systému pojednává o webových modulárních systémech. Webové modulární systémy mají za cíl umožnit vytvářet univerzální webové prezentace bez nutnosti vytváření nových systémů. ...
 • Klasická i neklasická řešení venkovních rozvoden 123 kV 

  Petrucha, Lukáš
  Tato diplomová práce ukazuje některé možné provedení venkovních rozvoden o velmi vysokém napětí (vvn), především na hladině 123kV, ať už co se týče samotného osazení klasických venkovních rozvoden přístroji, jako jsou ...
 • Modelování a řízení mobilních kolových robotů 

  Jonszta, David
  Práce se zabývá modelováním a řízením mobilních kolových robotů. V práci jsou uvedeny matematické modely podvozků robotů s diferenciálním řízením, s Ackermanovým řízením a smykem řízený podvozek. Dále práce popisuje metody ...
 • Datová fúze pro určování rotace 

  Skula, David
  Cílem této práce je navržení a realizace modulu určujícího otočení ve třech vzájemně kolmých osách. Práce je rozdělena do šesti celků. V první části je pojednáno o snímači úhlové rychlosti – gyroskopu. Rozebráno je jeho ...
 • Řízení separace chemických vzorků dvojicí vysokonapěťových zdrojů 

  Zálešák, Jiří
  Práce se zabývá návrhem detailní koncepce řízení separace chemických vzorků dvojicí vysokonapěťových zdrojů. V první části tohoto řešení je navrhnuto galvanické oddělení vysokonapěťových zdrojů od řídícího systému. Druhá ...
 • Moderní e-learning systém na platformě JAVA 

  Hák, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá e-learningem – elektronickou formou výuky. Rozebírá detailněji klady i zápory této nové formy přístupu ke vzdělávání. Zároveň jsou popsány možnosti některých vybraných e-learningových systémů ...
 • Waveletová analýza a zvýrazňování MR tomografických a ultrazvukových obrazů 

  Matoušek, Luděk
  Tomografické MR (Magnetic Resonance) a ultrazvukové zpracování biosignálů jsou důležité neinvazivní diagnostické metody v lékařství. Vstupní zesilovač tomografu a obvody ultrazvuku vnáší do zpracování šum, který dosti ...
 • Šumová diagnostika PN přechodu usměrňovacích diod 

  Klimíček, Jaromír
  Práce se zabývá návrhem měřící aparatury pro měření šumu mikroplazmy. Šum mikroplazmy vzniká v defektních částech PN přechodu. Cílem této práce je navrhnout měřící aparaturu a realizovat funkční pracoviště pro měření šumu ...
 • Filtrační metody pro zpracováni MR obrazů 

  Pláněk, Jiří
  Diplomová práce pojednává o vlnkové transformaci a její možné aplikaci v metodách odstraňujících šum ze signálu a obrazu. Je popsána problematika důležitých parametrů (druh vlnky, volba prahovací techniky, velikost prahů ...
 • Optimální aplikace kaskádního zapojení tepelných čerpadeL 

  Hrnčíř, Zdeněk
  V úvodu práce je definována základní myšlenka použití kaskádního zapojení tepelných čerpadel, popsán princip jeho funkce a definován pojem optimální střední teploty. Na konkrétním případě je pak provedeno přímé srovnání ...
 • 10 portový GSM reléový spínač s GUI 

  Bartulec, Tomasz
  Návrh hardware i software pro GSM spínač s deseti spínanými výstupy a ovládáním přes SMS. Popis použitého GSM modulu a jeho vlastností, možnosti a požadavků, návrh a popis pomocných obvodů pro převedení výstupu z modulu ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Výborný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí bezdrátového zabezpečovacího systému pomocí standardu IEEE 802.15.4 ZigBee. Návrh se skládá z vytvoření topologie zabezpečovacího systému monitorujícího domácnost (rodinný ...
 • Logistika a návrh skladového systému s využitím čárového kódu 

  Kuchynka, Petr
  Diplomová práce analyzuje problematiku logistiky skladu a návrhu skladového systému s využitím čárového kódu. Tato diplomová práce je založena na spolupráci s firmou Identcode a jejím zákazníkem DataPro Solutions. Cílem ...
 • Grafické zobrazení relací mezi počítači v Internetu 

  Cimbálek, Přemysl
  Internetová televize IPTV (Internet Protocol Television) slouží k přenosu televizního vysílání po síti založené na protokolech rodiny TCP/IP. Její výhodou je, že vysílání nemusí být jednosměrné, jako je tomu u stávajícího ...
 • Trakční pohon elektromobilu napájený vodíkovým palivovým článkem 

  Pokálený, Jan
  Tématem diplomové práce je trakční pohon elektromobilu s palivovým článkem. Zdrojem energie je vodíkový palivový článek o výkonu 2 kW. Trakční pohon je tvořen trojfázovým střídačem a trojfázovým asynchronním motorem. Hlavní ...