Recent Submissions

 • Kompetence manažera v multikulturním prostředí firmy RWE IT Czech,s.r.o. 

  Sieczková, Jana
  Diplomová práce zpracovává problematiku řízení firmy v multikulturním prostředí. Cílem práce je identifikace základních složek kompetence manažera působícího v multikulturním prostředí, které jsou důležité pro bezproblémovou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vokatý, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti EUROALARM, spol. s r. o., za období 2004-2007 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky, nedostatky a příležitosti společnosti ...
 • Studie řízení zásob v obchodní společnosti 

  Gajdová, Miroslava
  Tato práce se zaměřuje na řízení zásob v obchodní společnosti. Prostřednictvím, ABC analýzy, XYZ analýzy a propočtem optimálních dodávek podává možný způsob dosahování správné výše skladových zásob pro vybranou společnost ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Fraňková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je analýza stávajícího marketingového mixu a návrh nového mixu pro stavební společnost ABC. Diplomová práce je zpracována v podmínkách středně velkého podniku. V teoretické části se zabývám tvorbou ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj podnikatelské činnosti 

  Brázda, Ondřej
  Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán na rozšíření stávajícího podnikání, který bude použit při žádosti o dotace z Evropské unie. Podnikatelský plán vychází jak z vnitřní analýzy firmy, tak z analýzy trhu. V teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Demel, Petr
  Diplomová práce analyzuje vývoj a dosaženou úroveň finanční situace akciové společnosti Pivovar Litovel za období 2002-2007. Na základě zjištěných poznatků o příčinách tohoto vývoje a charakteru vlivů, které se v dosažené ...
 • Změna organizace výrobních linek 

  Rajtrová, Gabriela
  Cílem diplomové práce je navrhnout nového uspořádání organizace výrobních linek vedoucí ke zkrácení manipulačních tras v rámci výroby a odstranění problémů plynoucí z rozstříštěnosti výroby. V práci je nejprve představena ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků a zaměstnanců 

  Podéšť, Jaroslav
  Předmětem této diplomové práce je, na základě výsledků z provedených průzkumů spokojenosti zákazníků a zaměstnanců, vytvořit návrhy a doporučení, vedoucí k jejich větší spokojenosti. V teoretické části je především věnována ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janovcová, Hana
  Ve své práci se budu zabývat rozvojem společnosti Iveco Czech Republic, a. s. Cílem je vyhodnotit současnou situaci společnosti a na základě těchto výsledků navrhnout možnosti, jakými směry by se společnost měla ubírat, ...
 • Studie kalkulačního systému v inženýrské organizaci 

  Műller, Tomáš
  Cílem diplomové práce je analýza a návrh zlepšení stávající metodiky kalkulace na zakázky v inženýrské organizaci. Teoretické část práce je věnována vysvětlení pojmů nákladové druhy, členění nákladů dále obsahuje přehled ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sieczka, Pavel
  Diplomová práce zpracovává problematiku nedostatečného využití stávajících prostor pro firemní aktivity s možností využití těchto prostor pro rozšíření poskytovaných služeb. Cílem práce je nalézt vhodné uplatnění nadbytečných ...
 • Inovace procesů zpracování osobních údajů u státní organizace 

  Cahová, Veronika
  Diplomová práce "Inovace procesů zpracování osobních údajů u státní organizace" se zabývá problematikou ochrany osobních údajů při jejich zpracování, a to jak v listinné, tak i elektronické podobě. Hlavním tématem je ...
 • Ohodnocení kvality podniku pomocí modelu EFQM 

  Dufka, Jakub
  Náplní této práce je praktické využití modelu EFQM pomocí sebehodnotících kritérií ve zvolené firmě. Práce zohledňuje jednotlivé prvky ve fungování společnosti k identifikaci mezer v organizaci a odhalení skrytých potenciálů ...
 • Budování konkurenceschopnosti firmy 

  Kárová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie lyžařské školy MARO. Práce vychází ze strategické analýzy podniku (finanční analýza, analýza obecného a oborového okolí firmy, SLEPT a SWOT analýza), na základě které je navržena ...
 • Implementace systému ERP a spolufinancování rozvoje ICT z prostředků EU v podmínkách středně velkého výrobního podniku 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou inovace podnikového informačního systému, respektive problematikou procesu implementace informačního systému kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) v podmínkách středně velké výrobní ...
 • Podnikatelský záměr na založení společnosti S4you s.r.o. 

  Kesjárová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problémem návrhu podnikatelského záměru. Analyzuje problémy související s návrhem řešení na založení společnosti v oblasti poskytování služeb. Na základě této analýzy jsou zde vypracovány ...
 • Komunikační strategie pro konkrétní firmu 

  Mlčková, Helena
  Diplomová práce, na základě teoretických poznatků z oblasti marketingu a marketingové komunikace, analýzy vnitřního i vnějšího okolí firmy a jejích zákazníků, definuje současný stav společnosti a navrhuje možnou komunikační ...
 • Realizace podnikatelského záměru - výstavba penzionu na Tišnovsku 

  Kadla, Jiří
  Diplomová práce se zabývá zpracování podnikatelského záměru na výstavbu penzionu na Tišnovsku. Teoretická část obsahuje investiční rozhodování, podnikatelský záměr, metody ekonomického hodnocení investic a pojem cestovní ...
 • Účtování vybraných problémů na kapitálovém trhu 

  Paseková, Petra
  Smyslem diplomové práce je popsat účetní postupy vybraných problémů na kapitálových trzích. Účetní postupy jsem zpracovala formou praktické ukázky u zvolené společnosti a zvolených vybraných problémů. Cílem je předvést ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

  Kerndl, Michal
  Předmětem diplomové práce na téma „Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie“ je analyzovat podnikatelské příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které jsou v poslední době velmi aktuální a ...

View more