Poslední příspěvky

 • Návrh a implementace Business Intelligence systému 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence na bázi nekomerčních technologií, zvážení jeho nákladů pro zavedení, zhodnocení ekonomického přínosu a návrh konečného východiska z momentálně neuspokojivého ...
 • Návrh optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladových zásob 

  Kukulová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladového hospodaření ve výrobním podniku za použití moderních metod. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na útvar nákupu, pohyb zásob, ...
 • Podnikatelská etika ve firmě RENGL, s.r.o. 

  Zniszczolová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na etiku ve firmě RENGL, s.r.o. Pomocí dotazníku jsem zjišťovala, jaký názor mají zákazníci firmy na etiku služeb a zaměstnanců a také na etiku na plakátech.
 • Studie řízení zásob v obchodní společnosti 

  Gajdová, Miroslava
  Tato práce se zaměřuje na řízení zásob v obchodní společnosti. Prostřednictvím, ABC analýzy, XYZ analýzy a propočtem optimálních dodávek podává možný způsob dosahování správné výše skladových zásob pro vybranou společnost ...
 • Inovace systému vzdělávání ve společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti ELKO EP, s.r.o.. Na základě zjištěných skutečností stanovuje inovaci stávajícího systému vzdělávání zaměstnanců. Inovovaný ...
 • Podnikatelský záměr 

  Carbol, Jaroslav
  Obsahem této diplomové práce je vytvoření internetového informačního portálu a popis činností s tím spojených. Je zde analyzováno tržní prostředí a konkurence. Práce popisuje přesné postupy pro tvorbu internetového ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zimčíková, Eva
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti ZEDNÍČEK a.s. v období let 2003 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o využití ukazatelů elementárních metod finanční analýzy. Analyzuje ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku cestovní kancelář Cílka, s.r.o. 

  Procházková, Ivana
  Diplomová práce charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci cestovní kanceláře Cílka, s r.o. Analyzuje současný stav podniku, pojednává o vlivech vnitřního a vnějšího okolí, které působí na podnikatelské činnosti. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vokatý, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti EUROALARM, spol. s r. o., za období 2004-2007 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky, nedostatky a příležitosti společnosti ...
 • Strategická východiska z krize v globálním automobilovém průmyslu 

  Hampl, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá situací na celosvětovém automobilovém průmyslu v době právě probíhající finanční krize. Popisuje dané odvětví pomocí mikro a makro ekonomických modelů. Dále také uvádí globální trendy a ...
 • Podnikatelský záměr zřízení odloučené dílny 

  Vozdecký, Lukáš
  Má diplomová práce se zabývá problematikou zřízení odloučené dílny. Cílem práce je zpracovat zmíněný záměr z hlediska teorie i praxe. Zvláštní pozornost je věnována podrobné analýze prostředí a trhu, ve kterém má zakládaná ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zpracování podnikatelského záměru restaurace. Cílem tohoto podnikatelského plánu je návrh na založení vlastního minipivovaru, který by sloužil výhradně pro potřeby restaurace, analýza ...
 • Podnikatelská etika jako součást pojišťovací praxe 

  Vránová, Eva
  Hlavním cílem diplomové práce je analýza činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů z hlediska dodržovaní zásad podnikatelské etiky v pojišťovací praxi. S využitím dotazníků budou zjištěny postoje klientů pojišťovacích ...
 • Zhodnocení finanční situace ve firmě 

  Páral, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Pivovar Černá Hora, a. s. v letech 2003 – 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zjišťuje silné a slabé stránky a podává návrhy možných opatření, ...
 • Srovnání algoritmů při řešení problému obchodního cestujícího 

  Kopřiva, Jan
  Diplomová práce se zabývá inovací v modulu logistiky informačního systému ERP. Principem inovace je implementace heuristických algoritmů řešících problém obchodního cestujícího (TSP). Pro analýzu a testy zmíněných algoritmů ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Fraňková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je analýza stávajícího marketingového mixu a návrh nového mixu pro stavební společnost ABC. Diplomová práce je zpracována v podmínkách středně velkého podniku. V teoretické části se zabývám tvorbou ...
 • Založení malé firmy pro prodej dětského sortimentu 

  Plošek, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá založením maloobchodní prodejny s dětskými potřebami. Práce je zaměřena na tvorbu zakladatelského rozpočtu a finančního plánu na období pěti let od založení obchodu.
 • Model elektronického podnikání pro mezinárodní obchod 

  Vauchkevich, Yuliya
  Diplomová práce se zabývá návrhem modelu podnikání v rámci mezinárodního obchodu. Analyzuje současný stav problematiky elektronického obchodování se zaměřením na hledání nových možností, za účelem dosažení lepšího postavení ...
 • Podnikatelský projekt jako podklad pro získání podpory na založení podniku 

  Mohelník, Václav
  První kapitola definuje cíl práce a metody jejího zpracování. Druhá kapitola je věnována teoretickým podkladům, na jejichž základě je vypracována následná praktická část. Tato kapitola je rozdělena do tří částí, kterými ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Demel, Petr
  Diplomová práce analyzuje vývoj a dosaženou úroveň finanční situace akciové společnosti Pivovar Litovel za období 2002-2007. Na základě zjištěných poznatků o příčinách tohoto vývoje a charakteru vlivů, které se v dosažené ...

Zobrazit další