Poslední příspěvky

 • Hodnocení zákazníků metodami umělé inteligence 

  Butela, Michal
  Tato práce se zabývá hodnocením zákazníků školicího centra. Předmětem zkoumání jsou dotazníky, které vyplňují účastníci po skončení kurzu. Na zpracování jsou použité metody umělé inteligence. Hodnocení spokojenosti s kurzy ...
 • Chráněná dílna - čerpání z Evropských sociálních fondů 

  Vajcíková, Simona
  Cílem diplomové práce je čerpání s dotací Evropského sociálního fondu na vytvoření „Chráňené dílny“ pro pomoc a podporu zaměstnanosti zdravotně postižených občanů. Z podnikatelské činnosti a analýz zaměstnávání zdravotňe ...
 • Optimalizace a zefektivnění personálních procesů ve společnosti IT/Telco 

  Tučková, Jana
  Tato práce je zaměřena na oblast lidských zdrojů, konkrétně na optimalizaci a zefektivnění interních personálních procesů ve společnosti IT/Telco, a to pomocí souboru ukazatelů Human Resource Scorecard. Teoretická část ...
 • Komunikační strategie pro konkrétní firmu 

  Mlčková, Helena
  Diplomová práce, na základě teoretických poznatků z oblasti marketingu a marketingové komunikace, analýzy vnitřního i vnějšího okolí firmy a jejích zákazníků, definuje současný stav společnosti a navrhuje možnou komunikační ...
 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Jelínková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční a ekonomické situace společnosti prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Předkládá možné návrhy a opatření vedoucí ke zlepšení finanční strategie společnosti.
 • Ratingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s. 

  Vaňková, Leona
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat jednoduchý a přehledný kreditní nástroj – Ratingový model (dále Model) využitelný v rámci preventivních opatření proti úvěrovému riziku. Model je navrhován s cílem ...
 • Návrh na zvýšení efektivity přijímacího řízení 

  Hornungová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na nábor a výběr zaměstnanců. Správně zvolený pracovník dokáže zvýšit efektivnost firmy a tím pádem je jedním z klíčových prvků organizace. Proto je potřeba nepodcenit výběrové řízení, „dokonalého ...
 • Implementace systému ERP a spolufinancování rozvoje ICT z prostředků EU v podmínkách středně velkého výrobního podniku 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou inovace podnikového informačního systému, respektive problematikou procesu implementace informačního systému kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) v podmínkách středně velké výrobní ...
 • Faktoring jako nástroj řízení pohledávek 

  Jochová, Eva
  Tato diplomová práce představuje faktoring jako jeden z nástrojů aktivního ovlivňování úvěrového rizika, který vytváří nové možnosti přístupu dodavatele k finančním zdrojům. Práce ověřuje výhodnost tohoto moderního způsobu ...
 • Studie optimalizace procesu zásobování podniku 

  Podaná, Hana
  Tato práce se zabývá tvorbou modelu řízení zásob pro vybranou skupinu materiálů ve firmě Tyco Electronics Czech, s.r.o. Zaměřuje se na tři oblasti nákupu – plánování nákupu, obstarávání vstupů a řízení zásob. Tato práce ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia vybrané podnikající fyzické osoby 

  Podušková, Iva
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou podnikající fyzickou osobu. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika, ohrožující ...
 • Vyhodnocení dodavatelského rizika s pomocí fuzzy logiky 

  Peřinka, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem pokročilé metody hodnocení dodavatelů. Práce analyzuje dodavatelské prostředí obchodní společnosti a charakterizuje problémy související s hodnocením a výběrem dodavatelů. Cílem práce je ...
 • Faktoring jako moderní způsob financování podniku 

  Honsová, Marcela
  Tato diplomová práce představuje faktoring jako jednu z možných forem financování podnikatelské činnosti. Práce popisuje faktoring obecně jako formu financování, analyzuje vybranou společnost a navrhuje zlepšení její ...
 • Podnikatelský záměr firmy v oblasti poradenství 

  Kužniarová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá otázkou vzniku nové firmy podnikající v oblasti IT poradenství. Obsahem jsou teoretické poznatky z oblasti podnikání a podnikatelského záměru, ale také analýza současného stavu na trhu. Výsledkem ...
 • Optimalizace webových stránek a strategie prodeje 

  Horna, Michal
  Moje práce je zaměřena na optimalizaci webových stránek pro vyhledávače, optimalizační triky a následně na strategii prodeje, jenž zahrnuje marketingové a managerské znalosti ekonomického oboru jako konkurenční boj, propagaci ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Zvejšková, Michaela
  V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...
 • Rozvoj personálního managementu v malé firmě 

  Hrdina, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá personálním managementem malé firmy. První část práce je zaměřena na obecnou problematiku personálního řízení. Následuje analýza současného stavu této firmy. V poslední části obsahuje návrhy ...
 • Návrh strategie rozvoje rodinného podniku 

  Obhlídalová, Andrea
  Tato práce se zabývá hodnocením současného stavu společnosti PRUMHOR s.r.o. a vyúsťuje v návrh strategie rozvoje rodinného podniku. První část se věnuje rozboru potenciálu rodinných firem a malých a středních podniků na ...
 • Alternativní možnosti financování provozních aktivit podniku 

  Zámková, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku financování nákupu budovy skladovací haly podniku, který se specializuje na poskytování služeb v oblasti mezinárodní a vnitrostátní spedice a přepravy, skladování, celní ...
 • Návrh marketingové strategie na získání nových zákazníků 

  Marečková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro společnost, která vyvíjí a implementuje informační systém. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla ...

Zobrazit další