• Podnikatelský záměr 

  Zajícová, Ivana
  Předmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr podniku a následně ho aplikovat na konkrétním případě. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde definovány specifické ...
 • Návrh komunikační strategie podniku 

  Josková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav komunikace se zákazníky podniku a navrhnout jeho komunikační kampaň pro další roky. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Loupová, Hana
  Diplomová práce na téma Podnikatelský záměr rozvoje firmy se zabývá analýzou současné situace firmy Stamal colour, s.r.o. Cílem práce je na základě zjištěných skutečností z těchto analýz zformulovat návrh přístupu ke ...
 • Podnikatelský plán pro založení nového podniku 

  Čoupek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení společnosti Belgické pivo, s.r.o., jejímž předmětem podnikání bude prodej široké palety belgických piv. Návrh je postaven na teoretických poznatcích ...
 • Platforma pro tvorbu elektronického obchodu 

  Hladiš, Petr
  Práce popisuje možnosti, které elektronického obchod může nabídnout svým zákazníkům a díky nimž je možné získat konkurenční výhodu nad ostatními obchody. Mimo popisu fungování vlastního obchodu jsou zde popsány také možnosti ...
 • Návrh zlepšení firemní kultury v CA Invia 

  Duchoňová, Denisa
  Diplomová práce „Návrh zlepšení firemní kultury“ se zabývá analýzou podnikové kultury ve firmě Diplomat.cz, která patří mezí významné prodejce služeb na českém trhu. Hlavním cílem práce je zjistit sílu a úroveň firemní ...
 • Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Chatrný, Martin
  Tato diplomová práce si klade za cíl posoudit ekonomickou situaci konkrétního podniku. Pro posouzení jsou v práci vyuţity metody finanční a ekonomické analýzy. První část práce je věnována teoretickým poznatkům finanční a ...
 • Zajištění měny proti kursovým rizikům 

  Herůfek, Michal
  Diplomová práce analyzuje a doporučuje vhodné nástroje pro zajištění proti kurzovému riziku. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti podnikových financí a zajištění kurzového rizika, analýzu mezinárodní firmy a návrh vhodného ...
 • Management kadeřnického studia 

  Těžký, Martin
  Diplomová práce rozvíjí téma fungování kadeřnického salonu v Brně. Představuje analýzu řízení salonu a zhodnocení důvodů, proč se neplní hlavních strategické cíle salonu, které majitelka definovala před rekonstrukcí v roce ...
 • Marketingový průzkum 

  Solčanský, Marek
  Táto diplomová práca sa zaoberá marketingovým prieskumom odvetvia solárnej energetiky, kde hlavným ciežom je oslovenie potenciálnych zákazníkov a zistenie ich potrieb, názorov a existujúcich prekážok investovania do odvetvia. ...
 • Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s r.o. 

  Procházka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu komplexní pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, kterým je společnost HP Konzult, spol. s r.o. Diplomová práce obsahuje základní teoretická východiska z ...
 • Návrh na zkvalitnění a zefektivnění personální práce 

  Jaroš, David
  Diplomová práce se zabývá zkvalitněním a zefektivněním personální práce s důrazem na motivaci a hodnocení zaměstnanců firmy UNIS, a.s. Na základě vyplněných dotazníků je vyhodnocen současný stav a navrhnuty změny na zlepšení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Skovajsa, Adam
  Náplní této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru stavby wellness centra. V první části se zaměřím na teorii a strukturu podnikatelského záměru. Druhá část bude věnována analýze situace, ze které bude vycházet ...
 • Podnikatelský záměr na nákup strojního zařízení pro společnost Kuličkové šrouby Kuřim a. s. 

  Hercog, Petr
  Předmětem práce je zpracování podnikatelského plánu na nákup strojního zařízení, kterým společnost hodlá obnovit svůj strojový park. Projekt představuje zhodnocení výhodnosti investice, návratnosti a způsob financování.
 • Rozvoj franchisingové sítě 

  Petrová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení rozvoje franchisingové sítě COMFOR, pohybující se na trhu informačních a komunikačních technologií. Jsou v ní zpracovány teoretická východiska pro uplatnění franchisingu v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kopečná, Markéta
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je rozbor výkonnosti firmy ABC, s.r.o., pomocí finanční analýzy. Na základě získaných a propočtených informací a dat předkládám návrhy ...
 • Možnosti rozšíření podnikatelských aktivit společnosti 

  Čapková, Daniela
  Předmětem diplomové práce je vyhodnotit finanční situaci společnosti a navrhnout strategii stabilizace a možné expanze společnosti. Teoretická část je zaměřena na metody finanční analýzy, ukazatele a soustavy ukazatelů, ...
 • Strategie vstupu firmy na zahraniční trh 

  Gebauerová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategie vstupu firmy na zahraniční trh. V teoretické části práce je pojednáno o jednotlivých strategiích, jsou zmíněna jejich pozitiva a negativa spolu s dynamičností vstupu ...
 • Automatizace administrativy ve společnosti Minerva Boskovice, a.s. 

  Kaucký, Michael
  Cílem této diplomové práce je posouzení soudobého stavu vnitropodnikové administrativy společnosti Minerva Boskovice a návrh zcela nového řešení. Práce obsahuje analýzu a návrh realizace s využitím různých v současnosti ...
 • Konstrukce nákladových funkcí podniku 

  Novosadová, Romana
  Diplomová práce se zabývá klasifikací nákladů společnosti MAXIS, a. s. a následnou konstrukcí nákladových funkcí v dlouhém i krátkém období. Obsahuje teoretické základ a návrh konstrukce nákladových funkcí.