Now showing items 1-20 of 457

 • Podnikatelský záměr 

  Škvařil, Jan
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro výstavbu solární fotovoltaické elektrárny. V úvodní části se práce věnuje vymezení pojmů spojených s podnikáním, právním formám podnikání, definicí a náležitostmi ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Gřešek, Roman
  Cílem této diplomové práce je navržení způsobu zlepšení pracovní motivace ve společnosti zabývající se finančními službami. Úvodem je pojednáno o teoretických poznatcích týkajících se motivace, stimulace, manipulace, ...
 • Návrh komunikační strategie podniku 

  Josková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav komunikace se zákazníky podniku a navrhnout jeho komunikační kampaň pro další roky. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Ovčačík, Miroslav
  Cílem této práce je navrhnout konkurenční strategii firmě Styrotrade, a. s. Práce je rozdělena na tři segmenty: teoretická část, analytická část a návrhová část. V teoretické části je představena firma a literární zdroje, ...
 • Fundamentální analýza vybraných českých akciových titulů 

  Veselík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na praktické využití fundamentální analýzy akcií. Jejím cílem je zhodnotit na základě určených postupů společnosti ČEZ, a. s, ECM Real Estate Investments A. G., a poté rozhodnout o možnostech ...
 • Automatizace administrativy firmy VEEM TRADING s.r.o. 

  Kopřiva, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu administrativy ve firmě VEEM TRADING s.r.o. a výběrem nového informačního systému se záměrem automatizace administrativy. Výběr informačního systému byl uskutečněn ...
 • Studie optimalizace procesu zásobování podniku 

  Kjeronský, Michal
  Předmětem této diplomové práce je problematika controllingu zásob v podniku Siemens Elektromotory s.r.o., závod Frenštát pod Radhoštěm. V teoretické části se práce zabývá výchozími pojmy jako je controlling, dále významem ...
 • Návrh vhodné formy financování investičního projektu v podmínkách rizika a nejistoty 

  Pekár, Martin
  Diplomová práca je zameraná na výber vhodnej formy financovania dlhodobého majetku so zameraním sa na najbežnejšie dostupné formy financovania prostredníctvom leasingu a bankového úveru. Prostredníctvom rôznych metód ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zajícová, Ivana
  Předmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr podniku a následně ho aplikovat na konkrétním případě. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde definovány specifické ...
 • Změna strategie firmy 

  Liptáková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá strategickou analýzou současného stavu nejmenované společnosti podnikající v oblasti energetiky. Na základě zjištěných skutečností doporučuje návrhy, které jsou nezbytné pro zlepšení situace v podniku.
 • Využití finanční analýzy pro hodnocení výkonnosti podniku 

  Nováková, Iva
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti v období 2004 – 2007. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Tyto metody jsou využity pro finanční ...
 • Ratingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s. 

  Vaňková, Leona
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat jednoduchý a přehledný kreditní nástroj – Ratingový model (dále Model) využitelný v rámci preventivních opatření proti úvěrovému riziku. Model je navrhován s cílem ...
 • Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s r.o. 

  Procházka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu komplexní pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, kterým je společnost HP Konzult, spol. s r.o. Diplomová práce obsahuje základní teoretická východiska z ...
 • Návrh řízení e-governmentu města 

  Babáková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá řízením e-governmentu ve městě Tišnov. Obsahem práce je analýza a návrh na zlepšení stávajícího stavu informatizace státní správy. Nové možnosti efektivní elektronizace výkonu veřejné správy ve ...
 • Podnikatelský záměr s využitím dotací z Programu rozvoje venkova 

  Janyšková, Radka
  Ve své práci jsem se zabývala vypracováním podnikatelského záměru s využitím dotací z Programu rozvoje venkova. Záměr počítá s rekonstrukcí zemědělského objektu na penzión s nabídkou agroturistických aktivit a vytvořením ...
 • Studie optimalizace procesu zásobování podniku 

  Podaná, Hana
  Tato práce se zabývá tvorbou modelu řízení zásob pro vybranou skupinu materiálů ve firmě Tyco Electronics Czech, s.r.o. Zaměřuje se na tři oblasti nákupu – plánování nákupu, obstarávání vstupů a řízení zásob. Tato práce ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Zvejšková, Michaela
  V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...
 • Strategická analýza společnosti Happy Win, s.r.o. 

  Ellederová, Eliška
  Diplomová práce analyzuje stav firmy, hledá příčiny nespokojenosti majitele firmy s tímto stavem a na základě strategické analýzy předkládá návrhy řešení situace firmy. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti strategické ...
 • Zajištění měny proti kursovým rizikům 

  Herůfek, Michal
  Diplomová práce analyzuje a doporučuje vhodné nástroje pro zajištění proti kurzovému riziku. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti podnikových financí a zajištění kurzového rizika, analýzu mezinárodní firmy a návrh vhodného ...
 • Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci 

  Matušková, Monika
  Diplomová práce Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci se zabývá analýzou současného stavu společnosti a jejím okolím a rozebírá faktory působící na zákazníky a tím i na výrobu. Na základě zjištění skutečnosti ...