Now showing items 1-20 of 459

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Frimlová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. během let 2003 - 2006 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Jsou zde také posuzovány silné a slabé stránky a příležitosti ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Skácel, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou problému současného stavu firmy IVANA ČECHOVÁ. Úvodní část je věnována charakteristice zkoumaného podniku a je doplněna o teoretická východiska práce. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Pavlas, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce s názvem "Marketingová strategie podniku" je nalezení vhodných nástrojů pomocí kterých bude analyzována stávající situace společnosti C&K a.s. v oblasti marketingové strategie. Pomocí aplikace ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Petr Kurimai 

  Kurimai, Radim
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby marketingové strategie. Obsahuje návrhy implementace marketingové strategie ve firmě Petr Kurimai.
 • Hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem firmy 

  Dolníková, Eva
  Diplomová práca rieši problematiku hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom spoločnosti Ferroplast, spol. s r.o. Pozornosť je venovaná výrobným zariadenia a budovám spoločnosti. Ciežom práce je spracovať návrhy, ktoré ...
 • Software pro detekci,analýzu a opravu kolizních objednávek v CRM systému 

  Bažant, Milan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením softwaru pro automatizaci oprav integračních chyb objednávkového systému. Na základě analýzy chyb, jejich příčin a možnostech opravy zajistit automatizaci opravy tak, aby nebyl potřeba ...
 • Návrh marketingové komunikace pro ubytovnu Služeb Blansko, s.r.o. 

  Zezula, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu nedostatků marketingové komunikace Služeb Blansko, s.r.o. a snaží se najít, jak by mohly být tyto nedostatky eliminovány. K dosažení tohoto cíle využívá různých nástrojů, například ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Soudek, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh marketingové strategie firmy. Pro tento účel byla vybrána firma SUBFORM. Práce obsahuje teoretické poznatky, analýzu firmy a analýzu trhu. Na základě provedené analýzy je navržena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Karpíšková, Marcela
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti Pilkington Czech, s.r.o., prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke ...
 • Analýza marketingových aktivit a návrh na jejich změnu ve vybraném podniku 

  Němcová, Marie
  Cílem diplomové práce je provést marketingové analýzy společnosti WELLE J.N.K. s.r.o. a následně navrhnout změny v marketingové komunikační strategii a tím zajistit další rozvoj firmy. Důraz byl kladen na analýzu současného ...
 • Studie skladového hospodářství ve výrobním podniku 

  Kulíková, Alena
  Diplomová práce se věnuje řízení procesu skladování ve firmě Gmont cable, s.r.o., která se zabývá výrobou kabelových svazků pro automotive a průmyslové stroje. Dokument popisuje proces skladování, analyzuje současný stav ...
 • Studie řízení exponátů v Národním technickém muzeu 

  Kourková, Martina
  Diplomová práce se zabývá dosažením kvalitních logistických činností s exponáty pro zvýšení kulturní hodnoty Národního technického muzea. Obsahem jsou teoretické poznatky z oblasti muzejnictví, popis současných prostor pro ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků 

  Pukaj, Marek
  Diplomová práca analyzuje zákazníkov spoločnosti Geocart CZ a.s. Práca predstavuje nové modely hodnotenia zákazníkov. Váhový matematický model je vytvorený v programe MS Excel. V programoch fuzzyTECH a MATLAB sú vytvorené ...
 • Návrh na sloučení norem ISO 9001:2000 dvou závodů firmy 

  Skřehot, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na nalezení optimálních postupů dvou různě prováděných systémů ISO 9001:2000 společnosti KVS EKODIVIZE a.s. Cílem práce je sjednocení těchto postupů s ekonomickým vyhodnocením nákladů spojených ...
 • Ratingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s. 

  Vaňková, Leona
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat jednoduchý a přehledný kreditní nástroj – Ratingový model (dále Model) využitelný v rámci preventivních opatření proti úvěrovému riziku. Model je navrhován s cílem ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia vybrané podnikající fyzické osoby 

  Podušková, Iva
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou podnikající fyzickou osobu. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika, ohrožující ...
 • Návrh strategie rozvoje rodinného podniku 

  Obhlídalová, Andrea
  Tato práce se zabývá hodnocením současného stavu společnosti PRUMHOR s.r.o. a vyúsťuje v návrh strategie rozvoje rodinného podniku. První část se věnuje rozboru potenciálu rodinných firem a malých a středních podniků na ...
 • Návrh na zvýšení efektivity přijímacího řízení 

  Hornungová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na nábor a výběr zaměstnanců. Správně zvolený pracovník dokáže zvýšit efektivnost firmy a tím pádem je jedním z klíčových prvků organizace. Proto je potřeba nepodcenit výběrové řízení, „dokonalého ...
 • Vyhodnocení dodavatelského rizika s pomocí fuzzy logiky 

  Peřinka, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem pokročilé metody hodnocení dodavatelů. Práce analyzuje dodavatelské prostředí obchodní společnosti a charakterizuje problémy související s hodnocením a výběrem dodavatelů. Cílem práce je ...
 • Studie optimalizace procesu zásobování podniku 

  Podaná, Hana
  Tato práce se zabývá tvorbou modelu řízení zásob pro vybranou skupinu materiálů ve firmě Tyco Electronics Czech, s.r.o. Zaměřuje se na tři oblasti nákupu – plánování nákupu, obstarávání vstupů a řízení zásob. Tato práce ...