Now showing items 1-20 of 288

 • Analýza implementace elektronického obchodu společnosti 

  Barancová, Leona
  Cílem této diplomové práce je zanalyzovat elektronický obchod společnosti, zamyslet se nad tím, co této firmě přinesl a zároveň navrhnout některé nástroje pro zvýšení prodejnosti a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými ...
 • Analýza konkurenčního boje v obchodně technologickém odvětví 

  Kreps, Jakub
  Práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí v oblasti dodavatelů technologií pro průběžnou kontrolu kvality výroby v průmyslových podnicích a výzkumných laboratořích. Zahrnuje návrhy na vytváření konkurenčních výhod ...
 • Analýza marketingových aktivit a návrh na jejich změnu ve vybraném podniku 

  Němcová, Marie
  Cílem diplomové práce je provést marketingové analýzy společnosti WELLE J.N.K. s.r.o. a následně navrhnout změny v marketingové komunikační strategii a tím zajistit další rozvoj firmy. Důraz byl kladen na analýzu současného ...
 • Analýza organizační struktury z hlediska místa vzniku nákladů 

  Mičková, Hana
  Diplomová práce představuje analýzu organizační struktury a jejího vlivu na činnost firmy, a to z několika pohledů. Nejen z hlediska místa vzniku nákladů, ale i výnosů a jejich vlivu na hodnocení jednotlivých organizačních ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Pohanková, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenost zákazníků. V teoretické části se práce zabývá základními pojmy, jako je marketingový výzkum, spokojenost zákazníků a metody měření spokojenosti zákazníků. V praktické ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Kopáč, Jiří Vili
  Diplomová práce se věnuje oblasti analýzy spokojenosti zákazníků společnosti GRAPE SC, a.s., jež poskytuje internetové připojení v severozápadních Čechách. Teoretická část řeší možnosti marketingového výzkumu, jehož výsledky ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Barouš, Vít
  Cílem této diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků zemědělské divize společnosti Agrotec a navrhnout procesy a postupy na její zlepšení, včetně finančních, organizačních a přínosných aspektů realizace návrhů. ...
 • Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji 

  Zháňalová, Lucie
  Diplomová práce na téma „Analýza trhu a konkurence s nealkoholickými nápoji“ popisuje současnou situaci na trhu, jeho strukturu se zaměřením na stávající konkurenci, klade důraz na vyhodnocení strategie uplatňované ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení nabídek 

  Galina, Michal
  Diplomová práce popisuje proces výběru a vyhodnocení nabídek na trhu realit. Cílem práce je výběr vhodného bytu pro klienty realitní společnosti M&M reality holding a.s. na základě stanovených kritérií a jejich vah za ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Kučerka, Daniel
  Diplomová práce pojednává o problémech, které se vyskytují při výběru vhodného dodavatele pro firmu Květiny Dagmara. Věnuje se popisu a vlastní aplikaci metod, které se zabývají řešením a následným výběrem vhodného dodavatele. ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Lujková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá tématem použití fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů. Analyzuje a hodnotí jednotlivé firmy nabízející výměnu oken a výměnu střešní krytiny. Práce má pomoci Obecnímu úřadu ve Vážanech při rozhodování, ...
 • Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků 

  Jankovič, Petr
  Práce se zabývá aplikací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na data generovaná v souladu s českou účetní legislativou a jejich nezbytnou úpravou pro sestavení výkazů v souladu se standardy IAS/IFRS. Práce se dále ...
 • Aplikace moderních metod řízení výroby 

  Žaloudek, Jan
  Předmětem této práce je aplikace moderních nástrojů řízení výroby ve vybraném podniku. Teoretická část se zaměřuje na problematiku systémů řízení jakosti a koncepci ISO. Praktická část je zaměřena na řízení výroby a využití ...
 • Aplikace nových komunikačních technologií do firemní počítačové sítě 

  Šafránek, Filip
  Cílem diplomové práce je řešení zavedení VoIP telefonie (Voice over Internet Protocol) a napojení na záznamový systém a CRM systém za účelem snížení nákladů společnosti INTERNET TRADING s.r.o..
 • Automatizace administrativy firmy VEEM TRADING s.r.o. 

  Kopřiva, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu administrativy ve firmě VEEM TRADING s.r.o. a výběrem nového informačního systému se záměrem automatizace administrativy. Výběr informačního systému byl uskutečněn ...
 • Automatizace administrativy ve společnosti Minerva Boskovice, a.s. 

  Kaucký, Michael
  Cílem této diplomové práce je posouzení soudobého stavu vnitropodnikové administrativy společnosti Minerva Boskovice a návrh zcela nového řešení. Práce obsahuje analýzu a návrh realizace s využitím různých v současnosti ...
 • Automatizace výroby v menším podniku 

  Křídlo, Michal
  Špatná spolupráce s dodavateli může znamenat vážné ohrožení chodu společnosti. Tato práce pojednává o změně dodavatelských subjektů a přechodu na technologie poskytnuté novými dodavateli.
 • Bezpečnostní rizika elektronického obchodování 

  Bauer, Oldřich
  Práce se zabývá bezpečnostními riziky ve firmě na nejmodernější úrovni a je zaměřená na rizika spojená s elektronickým obchodováním. Popisuje tyto technologie a podává ucelený pohled na bezpečnostní opatření, navrhovaná ...
 • Budování konkurenceschopnosti firmy 

  Kárová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie lyžařské školy MARO. Práce vychází ze strategické analýzy podniku (finanční analýza, analýza obecného a oborového okolí firmy, SLEPT a SWOT analýza), na základě které je navržena ...
 • Cesta k lepší budoucnosti znamená pochopit minulost Matematické modelování výkonnosti podniku 

  Míková, Libuše
  Hlavním cílem diplomové práce je sestavit jednoduchý matematický model, který pomůže lépe pochopit vývoj konkrétních ekonomických ukazatelů v čase, jejich závislosti a rozhodné okamžiky jejich vývoje, a tím podpořit kroky ...