Poslední příspěvky

 • Podnikatelský záměr 

  Bohatová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Cílem této práce je sestavení 3 návrhů, díky kterým by firma Camaieu mohla na trhu lépe obstát, snížit náklady a především zvýšit zisk. Teoretická část je zaměřená na ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Ševčík, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh elektronického obchodu pro firmu B&Ch music s.r.o. Obsahuje analýzu elektronického obchodování, analýzu firmy a potřeb firmy, a následně návrh elektronického obchodu.
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Zeman, Milan
  Bakalářská práce identifikuje a analyzuje marketingové nástroje a činnosti společnosti Happycatering s. r. o., která poskytuje služby v oblasti cateringu. Poté jsou analýzy vyhodnoceny a navržena nová či pozměněná opatření ...
 • Využití marketingových nástrojů při prodeji vybraného produktu 

  Ciklová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh využití marketigových nástrojů při prodeji vybraného produktu. Vybraným produktem je přístroj Bodystat 1500, který pracuje na principu bioimpedanční analýzy. Práce obsahuje všechny ...
 • Uplatnění marketingu v řízení průmyslového podniku 

  Vozáriková, Renáta
  Moja bakalárska práca poskytuje informácie o uplatňovaní marketingových nástrojov v riadení priemyselného podniku Sauer-Danfoss, a. s., ktorý sa zaoberá výrobou a montážou mobilnej hydrauliky. Analyzujem súčasné využívanie ...
 • Analýza investičních příležitostí do vybraných druhů komodit 

  Koláčný, Zbyněk
  Bakalářská práce z největší části pojednává o investování do diamantů v komparaci s klasickými druhy investování (zlato, stříbro, platina, dluhopisy). Teoretická část vymezuje pojem investování, dále jsou zde popsány ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Vytlačil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým řízením firmy ve společnosti zaměřené na poskytování služeb. Práce se snaží podrobně analyzovat stávající situaci společnosti a marketingové procesy a nástroje, jež jsou ve ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro A-SPORT hotel 

  Málková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkum spokojenosti zákazníků služeb v ubytovacím zařízení A-SPORT hotel v Brně. Teoretická část vymezuje pojmy marketingového výzkumu, spokojenost zákazníků a tvorbu dotazníků, ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Růžičková, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení celkové finanční situace společnosti operující ve stavebním odvětví. Cílem bakalářské práce je analýza této situace konkrétními metodami a předložení návrhů na její zlepšení. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hřebíček, Marek
  Cílem této práce je aplikací vybraných metod finanční analýzy zhodnotit finanční situaci společnosti AB KOMPONENTY s.r.o.. V první části jsou vymezeny teoretické znalosti zvolených metod. Následuje krátké představení podniku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šímová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Heineken Česká republika, a.s. za období let 2007 až 2010 na základě analýz externího, interního okolí firmy a metod finanční analýzy. Práce je koncipována ...
 • Srovnání daňového systému České republiky a Slovenska se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob 

  Latinák, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání daňového systému v ČR a na Slovensku. V této práci je zacíleno zejména na daň z příjmu fyzických osob. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy k pochopení fungování ...
 • Financování projektu z fondů Evropské unie 

  Kotrčová, Štěpánka
  Bakalářská práce se zabývá financováním vybraného projektu z fondů Evropské unie. V první části bude rozebrána teorie k dané problematice. Budou definovány základní pojmy, termíny a náležitosti. V druhé části bude provedena ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Bohatcová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a zhodnocením současného stavu kalkulačního systému firmy Minerva Boskovice, a.s. Cílem práce je popsat kalkulaci jako nástroj pro stanovení ceny výrobku a náklady spojené s jeho ...
 • Návrh řešení přezaměstnanosti společnosti GALATEK a.s. 

  Pipková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá skončením pracovního poměru v souladu s právními předpisy České republiky. Jsou zde shrnuty informace týkající se průběhu ukončení pracovního poměru, které jsou dále analyzovány u konkrétního ...
 • Komplexní řešení komunikační infrastruktury rodinného domu 

  Křížová, Romana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem univerzálního řešení komunikační infrastruktury rodinného domu za účelem jeho rekonstrukce, jehož součástí jsou podpůrné rozvody napájení. První část je zaměřena na analýzu rodinného domu, ...
 • Analýza cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu 

  Mendlíková, Iva
  Cílem práce je objasnit tvorbu ceny na nedokonale konkurenčním trhu. Práce je zaměřena na jednotlivé stupně cenové diskriminace. Práce obsahuje návrh, jak se dá využít přístupů cenové tvorby na tomto trhu pro zvýšení ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Stancová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v kapitálové společnosti. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá základní charakteristikou společnosti a je zde analyzována finanční ...

Zobrazit další