Poslední příspěvky

 • Analýza systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění v ČR 

  Černá, Radka
  Bakalářská práce popisuje otázku systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. V analytické části jsou aplikovány teoretické poznatky na příkladu konkrétního zdravotnického zařízení – Masarykova onkologického ...
 • Komunikační mix společnosti COUTRY LIFE, s.r.o. 

  Bučková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření ke zlepšení komunikačního mixu společnosti Country Life, s.r.o. Teoretická část vysvětluje základní pojmy související s touto problematikou, analytická část seznamuje čtenáře ...
 • Posouzení finanční situace podniku v prostředí softwaru Visual Basic a návrhy na její zlepšení 

  Vojta, Lubomír
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu malé stavební firmy v letech 2006 – 2010. Současné vedení firmy dosud podobné manažerské prostředky k řízení podniku nepoužívalo, a tak tato práce bude první podobného ...
 • Vybraná specifika daňových rezidentů v ČR 

  Kašparová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast daní z příjmu fyzických osob v České republice. Ve své hlavní části se soustřeďuje na konkrétní osoby – daňové rezidenty a jejich související povinnosti vůči našemu státu. Také uvádí, ...
 • Zefektivnění získání dotací z ERDF pro ROP JV 

  Bajerová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá financováním investičního projektu nevýrobní organizace z fondu Evropské unie. Teoretická část se vztahuje k fondům regionální politiky a jejím cílům, dále k Regionálnímu operačnímu programu ...
 • Využití technik projektového managementu při návrhu projektu zřízení fotoateliéru 

  Hrubý, Jan
  Předmětem bakalářské práce je uplatnění metod projektového managementu při sestavení projektového plánu na konkrétním problému ze skutečného prostředí. Popisuje, které nástroje projektového managementu budou použity pro ...
 • Řízení průběhu zakázky podnikem 

  Matochová, Tamara
  Bakalářská práce „Řízení průběhu zakázky podnikem“ se zabývá způsobem, jakým probíhá proces průběhu zakázky ve firmě Modikov. Sledován je především postup od přijetí poptávky od zákazníka po vyexpedování zakázky. V práci ...
 • Analýza ukazatelů nehodovosti v automobilové dopravě ČR 

  Sedlák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nehodovosti osobních vozidel. Je zaměřena na analýzu vývoje indexů nehodovosti a jejich částečnou prognózu do budoucna. Je zkoumán především počet nehod, jejich závažnost a ...
 • Návrh informačního systému zákaznické podpory 

  Šafařík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro podporu servisních a zákaznických služeb. V první části popisuje klíčové oblasti zákaznických služeb ve vztahu k servisu, jeho poskytování a využívání. V další části ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Plaček, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nové webové prezentace a její tvorbu pro konkrétní subjekt. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro vytvoření internetových stránek a také postup při zpracování návrhu. Význam ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, Milan
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její řešení“ se v teoretické části zabývá finanční analýzou. Zkoumá její zdroje, její metody, způsob výpočtu a interpretace výsledků. V praktické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kovácsová, Lea
  Bakalárska práca je spracovaná ako podnikateľský zámer na jednorazovú akciu pre širokú verejnosť. Zaoberá sa problematikou organizácie projektu Škola zdravého životného štýlu, analýzou konkurencie, zostavením kalkulácie, ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy Tiskárna Helbich, a.s. pomocí analýzy časových řad 

  Černohorská, Lea
  Bakalářská práce analyzuje firmu Tiskárna Helbich, a. s. v letech 2001 – 2010. Analýza firmy je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou firmy ekonomickými ukazateli. Druhá část je zaměřena na analýzu dat v ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost Elegis s.r.o. 

  Černý, Ondřej
  Tato práce obsahuje analýzu procesů společnosti, jimi kladené nároky na funkční podporu informačním systémem a analýzu současného stavu informačního systému. Na základě těchto analýz jsou zde navrhovány změny v procesech ...
 • Analýza a návrh zlepšení výrobního procesu 

  Mynářová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o průchodu zakázky podnikem s hlavním zaměřením na výrobu dopravního značení ve firmě Araplast s.r.o. V první části se soustřeďuji na teorii, která je důležitá pro pochopení základních ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy AWT a.s. pomocí časových řad 

  Svobodová, Marie
  Tématem této bakalářské práce je analýza ukazatelů v dopravně-logistické firmě Advanced World Transport a.s. pomocí časových řad. První část práce shrnuje statistické metody potřebné k praktické části, druhá je zaměřena ...
 • Analýza motivace a návrh motivačního programu ve společnosti Stuha a.s. 

  Danč, Radek
  Bakalářská práce je spjata s analýzou motivace a návrhem motivačního programu pro firmu STUHA a.s., který především vychází z dotazníkového šetření a z analýzy trhu práce. Pozornost je především věnována k zjištění potřeb ...
 • Analýza vybrané firmy na základě statistických metod 

  Ševčíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti CZECH STYLE, spol. s r. o. Hodnocení finančního zdraví podniku je dosaženo za použití finanční a statistické analýzy. Práce je rozdělena do tří oddílů. ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy STERIPAK, s.r.o. pomocí časových řad 

  Mairingerová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména popisuje analýzu vybraných ukazatelů firmy Steripak, s.r.o. pomocí časových řad. V první části jsou popsána teoretická východiska potřebná k analýze dat. Praktická ...

Zobrazit další