Now showing items 1-20 of 436

 • Problematika rovné daně 

  Balabán, Jaroslav
  Bakalářská práce „Problematika rovné daně“ definuje podstatu rovného zdanění. Teoretická východiska práce obsahují informace o základní myšlence, principech rovné daně a o výhodách a nevýhodách jejího zavedení. Analytická ...
 • Komparace zdaňování právnických osob v České republice a ve Francii 

  Hrad, Zdeněk
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů právnických osob. Porovnává zdanění korporací v České republice a ve Francii. Práce obsahuje informace, postupy a návrhy k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. ...
 • Komparace modelů on-demand a on-premise pro dodávku, nasazení a provoz ERP systémů v malých podnicích 

  Scholz, Martin
  Tato práce se zabývá vhodnosti implementace podnikového informačního systému v modelu on-demand pro malé firmy. Popisuje přínosy a rizika této implementace pro chod a další rozvoj malé firmy. Porovnává vlastnosti, výhody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krejčí, Šárka
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti „ABC s.r.o.“ v letech 2006 – 2010 za pomoci metod finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření ke zlepšení finanční situace podniku. První ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Slámová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá navržením podnikatelského záměru pro oblast chovu a výcviku psů. Tato činnost bude provozována na základě živnostenského oprávnění po dobu studií na vysoké škole. Výstupem práce je zhotovení ...
 • Srovnání zdaňování příjmů právnických osob v České republice a ve Velké Británii 

  Gašperčík, Róbert
  Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání zdaňování právnických osob v České republice a ve Velké Británii. Obsahuje detailní popis obou legislativních úprav daně z příjmu právnických osob a navrhuje možnosti daňové ...
 • Kriminalita na internetu 

  Kosek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá počítačovou kriminalitou v České republice i ve světě. Zejména se zaměřuje na porušování autorských práv. Popisuje, jakými způsoby zločinci nelegální díla získávají. V další části jsou navrženy ...
 • Zdaňování příjmů z fotovoltaických zařízení 

  Vrábľová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů z fotovoltaických zařízení, které díky novelizaci zákona o daních z příjmů a zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů prošlo řadou změn. V modelových příkladech ...
 • Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice 

  Macháčková, Sylva
  Abstrakt Tématem bakalářské práce je analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice. Vymezuje soudobé možnosti této formy investování, její výhody, ...
 • Návrh projektu zavedení bezdrátové sítě 

  Husák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem projektu zavedení počítačové bezdrátové sítě na Základní škole Horácké náměstí 13. Analyzuje možnosti při realizaci projektu a navrhuje opatření pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšné realizace ...
 • Marketingový mix společnosti DOG production s.r.o. 

  Bartáková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce „Marketingový mix společnosti DOG production“ je rozbor jednotlivých nástrojů marketingového mixu a návrh vhodného řešení této problematiky. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První teoretická ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Matyášová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou problematikou v cestovním ruchu. Je zde zkoumán současný komunikační mix malé cestovní agentury a její služby. Po zjištění stávajícího stavu komunikačního mixu následuje návrh ...
 • Metodika návrhu implementace elektronického obchodu 

  Pacek, Jan
  Cílem této bakaláské práce je ukázat možnosti založení elektronického obchodu a prvk souvisejících s jeho funkcí. Práce je rozdlena do kapitol, které nám nejprve popíší historii internetu, elektronického obchodování a ...
 • Virtualizace institutu státní správy 

  Štěpánek, Ondřej
  Tato bakaláská práce se zabývá problematikou virtualizace server a poítaových stanic, která je v poslední dob stavebním kamenem moderních datových center. Praktická ást je pak zamena na výbr nejvhodnjšího ešení pro konkrétní ...
 • Marketingový mix společnosti Senergos, a.s. 

  Doležalová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti Senergos, a.s. Teoretická část bude věnována teoretickým východiskům marketingového mixu, především marketingového mixu služeb. Praktická část obsahuje rozbor ...
 • Výběr vhodného spotřebitelského úvěru pro fyzické osoby v soudobých podmínkách České republiky 

  Šindlerová, Iva
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou s poskytováním spotřebitelských úvěrů fyzickým osobám obchodními bankami a družstevními záložnami. Na základě zjištěných informací o poskytování těchto finančních ...
 • Analýza soudobých možností úvěrového financování firem v České republice. 

  Schiller, Jaroslav
  Obsahem bakalářské práce je analýza soudobých možností úvěrování firem prostřednictvím bankovních úvěrů v České republice, se zvláštním zaměřením najednotlivé typy poskytovaných úvěrů nejvýznamnějšími bankami. Konečným ...
 • Finanční analýza společnosti Slovácké strojírny a.s. 

  Boráňová, Taťána
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Slovácké strojírny, a.s. v letech 2007 - 2010. V teoretické části práce se věnuji literárnímu průzkumu, kde se snažím nastínit co nejpřesněji podstatu a význam ...
 • Využití procesního řízení ve službách záchranné služby při dopravních nehodách. 

  Zámečník, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním principů procesního řízení ve službách zdravotnické záchranné služby při dopravních nehodách. V teoretické části práce jsou zmíněné nezbytné pojmy a znalosti k pochopení části ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Hanáková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru pro kadeřnický salón. Práce obsahuje teoretické poznatky týkající podnikatelského záměru a jeho struktury, právních forem v ČR, analýzy vnitřního ...