Now showing items 1-20 of 446

 • Optimalizace a analýza zdanění studenta podnikatele 

  Krejčí, Petr
  Předmětem této práce je analýza a následná optimalizace zdanění podnikajícího studenta v České republice. Teoretická část je věnována informacím o podnikání formou osoby samostatně výdělečně činné, sociálnímu a zdravotnímu ...
 • Návrh komunikačního plánu ve společnosti Baráček s.r.o. 

  Zvěřinová, Iveta
  Bakalářská práce pojednává o problematice komunikace ve firmě Baráček, s.r.o. První část této práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti komunikace a druhá část je věnována pozornosti samotné firmy a zhotovení vhodného ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti CARent, a.s. 

  Danielová, Magda
  Bakalářská práce řeší zlepšení stávajícího marketingového mixu společnosti CARent, a.s. na základě teoretických poznatků a provedené analýzy současného stavu společnosti. Výsledky práce vychází z analýzy spokojenosti ...
 • Návrh rozvoje strojírenské firmy 

  Sklenář, Martin
  Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy PBK ZK s.r.o. Projekt je zaměřen na možnost rozšíření výrobních kapacit, včetně posouzení možných variant jeho financování. Zabývá se tím, jestli má podnik nárok na čerpání dotace ...
 • Analýza a optimalizace databázového systému Datového centra sociálních služeb Libereckého kraje 

  Lauerman, Ondřej
  Cílem této práce je analýza podpůrného databázového systému, který je využíván Datovým centrem Libereckého kraje a návrhy na jeho optimalizaci s ohledem na praktické použití zejména finančních ukazatelů.
 • Plánování projektu bezpečnostního systému s využitím technik projektového managementu 

  Korček, František
  Bakalárska práca sa zaoberá uplatnením techník projektového manažmentu pri plánovaní projektu vo vybranej firme. Popisuje, ktoré nástroje z teórie projektového manažmentu a sieťovej analýzy sú východiskami pre plánovanie ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Mičulka, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společnosti Profidebt, s. r. o. z finančního hlediska v letech 2006 až 2010. V praktické části jsou srovnány v čase ekonomické ukazatele, které hodnotí podnik z hlediska aktivity, ...
 • Zefektivnění chodu výrobního podniku s využitím managementu jakosti 

  Kůrková, Dana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zefektivnění vybraného podnikového procesu. Vychází se z dokumentace zavedeného systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001: 2008 a reálné činnosti podniku v současné době. ...
 • Analýza systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění v ČR 

  Černá, Radka
  Bakalářská práce popisuje otázku systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. V analytické části jsou aplikovány teoretické poznatky na příkladu konkrétního zdravotnického zařízení – Masarykova onkologického ...
 • Analýza hospodaření obce Čejč 

  Martinková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření a financování územně samosprávných celků a zhodnocením hospodaření obce Čejč. První část práce je zaměřena na teoretická východiska o obci, rozpočtové soustavě a rozpočtu ...
 • Rekultivace krajiny Ostravsko-Karvinska 

  Maťko, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis problematiky životního prostředí, zejména řešení oblasti rekultivačních prací. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se životního prostředí, jeho poškození vlivem těžby ...
 • Firemní wellness 

  Ondrušová, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je návrh firemního wellness – „Hubnu v dubnu“ pro zvolenou firmu. Tato práce obsahuje všechny potřebné informace, které jsou nutné k vytvoření konkrétní nabídky firemního wellness. Finální návrh ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vincensová, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je podnikatelský záměr firmy ICE invest spol. s r.o. Práce se věnuje teoretickým bodům podnikatelského záměru a finanční analýze ve třech situacích a to realistické, optimistické a pesimistické.
 • Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu 

  Pekárek, Jan
  Bakalářská práce „Analýza a návrh informačního systému pro malou firmu“ se zabývá analýzou současné situace ve firmě Ocean’s Joy s.r.o. podnikající v gastronomickém odvětví. Práce poukazuje na vnitrofiremní problémy a ...
 • Marketingová podpora prodeje mobilních tarifů ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

  Sochová, Kristina
  Tato bakalářská práce je zpracovávána pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s., která je poskytovatelem telekomunikací. Prostřednictvím analýzy současného stavu a dotazníkového šetření hodnotí stav marketingové ...
 • Návrh počítačové sítě v komerční budově 

  Zach, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem počítačové sítě v budově pro komerční využití. V práci je obsažena teorie síťové problematiky, analyzován současný stav a také požadavky na realizaci. Popisuje technické řešení kabelážního ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve společnosti 

  Horáková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivačního systému u vybrané společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Zaměřuje se především na odměňování pracovníků a poskytované zaměstnanecké benefity. Pomocí dotazníkového ...
 • Analýza a návrh změn motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Mrkvica, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou motivačního programu České spořitelny, konkrétně na Oblastní pobočce Brno. Hlavním cílem práce je zvýšit motivaci a spokojenost zaměstnanců na Oblastní pobočce Brno a docílit tak lepších ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bártová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru na uspořádání příměstského sportovního tábora pro děti. Zabývá se problematikou analýzy prostředí, analýzy konkurence, sestavením marketingového mixu, ...
 • Komparace zdaňování příjmů právnických osob v ČR a v Rakousku 

  Palčák, Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na komparáciu Českej republiky a Rakúska, z hľadiska dani s príjmu právnických osôb. Práca je bližšie orientovaná na obchodné spoločnosti, z hľadiska daní, vyššie uvedených krajín. Obsahuje ...