Now showing items 21-40 of 436

 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Regen, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webových stránek určených pro hodinářství SARAH, v. o. s. Práce začíná teoretickým podkladem pro následnou praktickou část, kde je znázorněný postup vývoje webových stránek. Závěrem ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Bogocz, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření webových stránek turistického průvodce města Brna včetně redakčního systému na míru. Na těchto stránkách budou obsaženy informace, které návštěvníkovi pomohou nalézt potřebné ...
 • Podnikatelský záměr 

  Janišová, Kateřina
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru pro založení soukromé mateřské školy s převážným chodem v anglickém jazyce. Na základě zjištěných poznatků z analýzy vnějšího a vnitřního prostředí je ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Zkoumalová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření nové internetové stránky pro společnost ABB přívěsy s.r.o. Aktuální webové stránky firmy budou modernizovány především s ohledem na funkční zpracování a kvalitní SEO analýzu. Praktická ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Pokorný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webového portálu jako zdroje studijních materiálů pro studenty a k popularizaci historie člověka. Cílem je vytvořit uživatelsky přívětivé a lehce modifikovatelné stránky za ...
 • Harmonizace přímých daní v Evropské unii 

  Ženatová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou harmonizace přímých a nepřímých daní v rámci Evropské unie a to především historickým vývojem, současným stavem a možným dalším vývojem harmonizace v oblasti daní přímých. Hlavním ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro společnost Elegis s.r.o. 

  Černý, Ondřej
  Tato práce obsahuje analýzu procesů společnosti, jimi kladené nároky na funkční podporu informačním systémem a analýzu současného stavu informačního systému. Na základě těchto analýz jsou zde navrhovány změny v procesech ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, Milan
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její řešení“ se v teoretické části zabývá finanční analýzou. Zkoumá její zdroje, její metody, způsob výpočtu a interpretace výsledků. V praktické ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku na Ukrajině 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem teto práce je finanční hodnocení podniku “Univest PrePress”, s.r.o. na Ukrajině. V teoretické části práce budou přívedené informace nezbytné pro finanční analýzu a v praktické části bude provedená samotná analýzy ...
 • Návrh optické sítě ve Vysokém Mýtě 

  Novák, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optické sítě, která umožní investorovi připojit domácnosti žijící na největším sídlišti ve Vysokém Mýtě k vysokorychlostnímu internetu.
 • Rekonstrukce strukturované kabeláže kancelářského objektu 

  Rybáková, Alena
  Tato bakalářská práce pojednává o počítačových sítích. Konkrétně se zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro kancelářský objekt, ve kterém je potřeba provést rozdělení a optimalizaci stávající kabeláže z důvodu ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Růžička, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě rodinného domu. Výchozími aspekty jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci je popsáno schéma a také způsob fungování této počítačové sítě. Dále práce obsahuje ...
 • Návrh síťové infrastruktury rodinného domu 

  Smetana, Matej
  Bakalárska práca „Návrh sieťovej infraštruktúry rodinného domu“ analyzuje plány stavby rodinného domu a požiadavky na vytvorenie sieťovej infraštruktúry. Beriem ohľad na finančné možnosti investora a z niekoľkých dostupných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jandásek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu podniků na základě účetních výkazů. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány metody finanční analýzy, její etapy a poměrové ukazatele. V praktické ...
 • Analýza vymáhání pohledávek podnikatele Mgr. Lumíra Bednaříka 

  Mizerová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají vymáhání pohledávek po datu splatnosti. Teoretická část je věnována zajištění, zániku a způsobům vymáhání pohledávek. V další části bakalářské práce analyzuji ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šprochová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku Beskyd Fryčovice, a.s. za léta 2006-2010. V teoretické části jsou uvedeny metody finanční analýzy, které jsou poté aplikovány na analyzovanou společnost. ...
 • Návrh univerzální kabeláže v psychiatrické léčebně 

  Sommer, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh řešení rozvodů univerzální kabeláţe v nově zrekonstruované budově psychiatrické léčebny. Práce obsahuje analýzu současného stavu budovy a požadavků zadavatele. Popisuje teoretické ...
 • Návrh alternativ při vytváření nového pracovního místa 

  Bartošíková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávního vztahu, jeho vzniku a trvání. Zaměří se na analýzu finančních úspor, které je možné získat při obsazování nové pracovní pozice prostřednictvím příspěvků od úřadů ...
 • Návrh způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Jemelíková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem financování pořízení dlouhodobého majetku vybrané společnosti. V teoretické části jsou uvedeny konkrétní způsoby pořízení majetku, prostřednictvím finančního leasingu, úvěru a za hotové. ...
 • Transformace firemního loga za využití 3D pohyblivé grafiky 

  Zunka, Ondřej
  Obsahem tohoto dokumentu je rekonstrukce loga společnosti do trojrozměrné podoby a následné vytvoření dvou krátkých propagačních videí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. V první části ...