Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Síťování kolagenu pomocí oxidované celulózy 

  Filka, Pavel
  Předložená diplomová práce v teoretické části shrnuje základní fakta o kolagenu, bílkovině, která je nejrozšířenější v lidském organismu a oxidované celulóze používané v medicíně po několik desetiletí. Hlavním tématem této ...
 • Funkcionalizace biodegradabilních polymerů anhydridem kyseliny itakonové 

  Michlovská, Lenka
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou biodegradabilního termosenzitivního triblokového kopolymeru na bázi polyethylenglykolu, kyseliny polymléčné a polyglykolové (PLGA-PEG-PLGA) a dále pak především jeho modifikací ...
 • Objemové materiály na bázi Zn a Mg pro biomedicínské aplikace 

  Ryšťák, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je proces přípravy objemového materiálu Zn-Mg slinováním při lisování za tepla z práškových směsí. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska struktury, porozity a fyzikálně mechanických charakteristik ...
 • Studium chemických procesů při výrobě kombuchy 

  Chludilová, Markéta
  Kombuchový nápoj je označován výluh čaje s přidanou houbou kombucha nazývanou scoby. Takto se získá nízkoalkoholický nápoj, který získává značnou popularitu, a to zejména díky údajným prospěšným vlastnostem na lidské zdraví. ...
 • Příprava pórobetonu pro tepelně izolační účely 

  Koutný, Ondřej
  V současné době doznívající ekonomické krize je ve stavebním průmyslu pozornost směřována zejména k systémům, které efektivně šetří energii, a tedy snižují náklady spojené s užíváním obytných i průmyslových prostor. Zejména ...
 • Barierové vrstvy na bázi polyparaxylylenu a jejich vlastnosti 

  Horák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací bariérových vlastností vrstev parylenu C. Tyto vrstvy byly připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD). Zájem o zkoumání těchto vrstev je velký ...
 • Chemické modifikace polypropylénových povrchů 

  Pospíšek, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na modifikaci a charakterizaci povrchů polypropylenových (PP) výrobků chemickou cestou. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky k tomu tématu, včetně metod charakterizace. Povrchy ...
 • Charakterizace plodů bezu černého 

  Christovová, Silvia
  Tato diplomová práce se zabývá charakterizací plodů bezu černého (Sambucus nigra L.) se zaměřením na aromaticky aktivní látky (AAL) a vitamin C (kyselinu askorbovou (AA) a dehydroaskorbovou (DHA)) . Teoretická část podává ...
 • Posouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředí 

  Jabandžievová, Barbora
  Předkládaná diplomová práce se zabývá hodnocením vlivů nejčastěji používaných hasebních prostředků v Jihomoravském kraji na vybrané akvatické a terestrické organismy. Testovanými hasebními prostředky jsou pěnidla Sthamex ...
 • Řízení struktury polymerního nanokompozitu pomocí magnetického pole 

  Netočný, Martin
  Práce se zabývá využitím vnějšího magnetické pole k řízení vzniku orientovaných struktur magnetických nanočástic Fe3O4 v polymerní matrici PMMA metodou solvent casting a následným zkoumáním vzniklých anizotropních struktur ...
 • Studium možností separace chloridů z by-passových odprachů 

  Havelka, Jaroslav
  Práce se zabývá studiem a charakterizací bypassových odprašků z cementáren. Cílem práce je hledat možnosti využití tohoto sekundárního produktu z výroby cementu. Práce se zaměřuje především na zjištění množství rozpustných ...
 • Fotokatalytická aktivita vícevrstvých tištěných struktur TiO2 

  Potočková, Lucie
  Práce se zabývá přípravou vrstev oxidu titaničitého sol-gel procesem. Vrstvy byly nanášeny metodou materiálového tisku na sodnovápenaté sklo. Tloušťka vrstvy byla řízena opakovaným nanášením. Takto byly připraveny vícevrstvé ...
 • Plazmochemická depozice tenkých fluorocarbonových vrstev 

  Veverková, Radka
  Depozice tenkých vrstev je jednou z nejrozšířenějších aplikací pro změnu povrchových vlastností nejrůznějších materiálů. Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou tenkých vrstev, které vznikly technikou PECVD. Pro depozici ...
 • Sledování metabolických změn karotenogenních kvasinek v závislosti na podmínkách kultivace 

  Starečková, Terezie
  Cílem diplomové práce koncipované jako srovnávací studie bylo studium regulace produkce karotenoidů a ergosterolu u několika druhů karotenogenních kvasinek. Kmeny byly vystaveny působení exogenních stresových faktorů ...
 • Využití spektrofotometrie pro stanovení reziduí léčiv ve vodách 

  Čapka, Lukáš
  Rezidua léčiv jako biologicky aktivní látky jsou schopna rušit některé čistící procesy v ČOV. Běžné provozní laboratoře ČOV i úpraven vod jsou vybaveny spektrofotometry pracujícími v oblasti UV a VIS. Proto bylo hlavním ...
 • Metabolická aktivita mezofilních zákysů při výrobě sýrů s bílou plísní 

  Štěpničková, Jana
  Diplomová práce byla prováděna ve společnosti Pribina s.r.o. a byla zaměřena na sýry s bílou plísní na povrchu. Práce se zabývala sledováním průběhu kysacích křivek u používaných zákysů a to na základě měření teploty, ...
 • Fluorescence ve výzkumu hydrofilních oblastí asociativních koloidů 

  Londinová, Monika
  Pomocí různých fluorescenčních sond byly zkoumány vlastnosti hyaluronanu, neboť je slibným nosičem aktivních substancí v medicíně a kosmetice. Zvolenými sondami byly: kationaktivní akridinová oranž, Nilská modř A, methylenová ...
 • Barvení bavlny reaktivními barvivy. 

  Březinová, Lenka
  Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak se bude měnit odstín vybarvení při změně složení barvící lázně. K barvení bavlny bylo použito reaktivní barvivo Bezaktiv rot S-B. Barvení bylo provedeno v laboratorních podmínkách, ...
 • Vybrané nutriční parametry některých druhů méně známého ovoce 

  Diblíková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na chemickou analýzu šťáv z černého, červeného a bílého rybízu a josty (Ribes a Ribes x culverwellii). Teoretická část je věnována definici ovoce, významu ovoce ve výživě člověka, popisu rodů ...
 • Testování bakterií mléčného kvašení rodu Lactobacillus produkujících bakteriociny 

  Volecová, Veronika
  Antimikrobiální látky, respektive bakteriociny jsou látky produkované probiotickými bakteriemi mléčného kvašení. Mají pozitivní vliv na gastrointestinální trakt člověka a nacházejí významné uplatnění v potravinářském, ale ...

Zobrazit další