Now showing items 1-5 of 5

 • Biodostupnost kovových spécií ve vodním ekosystému 

  Melecske, Ágnes
  Koncentrace volných kovových iontů je často jen malou částí celkové koncentrace kovu v prostředí. Přes tento malý obsah, je ve většině případů koncentrace volných kovových iontů klíčovým faktorem při určování biodostupnosti ...
 • Mikrostanovení kobaltu metodami molekulové a atomové absorpční spektrometrie 

  Charuza, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na mikrostanovení kobaltu UV-VIS spektrofotometrií organickými činidly a porovnání s atomovou absorpční spektrometrií. V první části jsou podrobně popsány vlastnosti, výskyt a význam kobaltu ...
 • Studium bioakumulace vybraných kovů vodním mechorostem Fontinalis antipyretica 

  Jaskowiecová, Lenka
  Tato práce se věnuje stanovení biodostupných forem kadmia v přírodních vodách. Práce je rozdělena do dvou částí, které tvoří laboratorní experimenty v modelovém roztoku a experimenty v reálném systému přírodních vod. Během ...
 • Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů 

  Sýkora, Jiří
  Cílem této diplomové práce je vypracování podrobné literární rešerše na téma využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů. Tato práce obsahuje aktuální literární rešerši týkající se této problematiky. V práci ...
 • Zastoupení vybraných prvků v lidských vlasech 

  Jochimová, Eva
  Vlasy jsou výborná matrice ke sledování stopových prvků a minerálů v lidském těle. Až dlouhodobé změny v koncentraci prvků v organismu se odrážejí v jejich hodnotě ve vlasech, takže hodnocení minerálního stavu organismu ...