Now showing items 1-20 of 111

 • Syntetické vonné látky ve vodním ekosystému 

  Guryčová, Hana
  Syntetické vonné látky, neboli musk sloučeniny jsou uměle připravené vonné organické látky, které jsou hojně využívány po celém světě jako aroma přidávané do různých produktů osobní péče, kosmetiky, mýdel, detergentů, ...
 • Stanovení těžkých polyaromátů v odpadních vodách závodu DEZA 

  Trefilová, Daniela
  Těžké polycyklické aromatické uhlovodíky s molekulovou hmotnostní nad 278 amu jsou poměrně zřídka předmětem studia, přestože některé látky z této skupiny jsou prokázané karcinogeny. Tyto látky se řadí mezi persistentní ...
 • Využití separačních metod s hmotnostní detekcí pro studium degradačních produktů nových polymerních materiálů 

  Čumová, Martina
  Syntetické polymerní materiály jsou součástí lidského života již od 20. století. Široké možnosti využitelnosti a narůstající poptávka znamená také nárůst výskytu těchto materiálů na skládkách odpadů. Zde jsou poté vystaveny ...
 • Vliv intenzity dopravy a meteorologických podmínek na znečištění ovzduší 

  Vojtěchová, Ivana
  Nesporný vliv na kvalitu ovzduší má i doprava, jejíž intenzita rok od roku narůstá. Řešení uvedené problematiky bude zaměřeno především na lokality zatížené dopravou ve městech. Zde bude hodnocen příspěvek dopravy ke ...
 • Stanovení alkylderivátů rtuti ve vodním ekosystému 

  Doležalová, Jana
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku výskytu alkylderivátů rtuti ve vodních ekosystémech. První fází bude zpracování vyčerpávající literární rešerše zaměřené na problematiku osudu derivátů rtuti ve vodním ekosysystému ...
 • PSE extrakce rostlinného materiálu pro potravinářské účely 

  Holasová, Petra
  Ve vzorcích sušených listů rostliny Stevia rebaudiana Bertoni byly identifikovány a kvantifikovány flavonoidy. Obsah flavonolů (kaemferol, kvercetin, myricetin, rutin) a flavonů (apigenin, luteolin) byl porovnáván ve 3 ...
 • Zhodnocení obsahu PCB a PBDE v rostlinných bioindikátorech 

  Vondráčková, Ilona
  K hodnocení úrovně znečištění životního prostředí jsou často využívány bioindikátory rostlinného nebo živočišného původu. Mezi bioindikátory rostlinného původu patří jehličí a mech. Ve vzorcích mechu a jehličí, které byly ...
 • Studium vlastností sorpčních gelů pro stanovení rtuti technikou DGT. 

  Finsterlová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá testováním sorpčních gelů používaných technikou difúzního gradientu v tenkém filmu (DGT) pro stanovení rtuti v přírodních vodách. Pro přípravu sorpčních gelů byly vybrány tyto sorbenty: Duolit ...
 • Funkcionalizace biodegradabilních polymerů anhydridem kyseliny itakonové 

  Michlovská, Lenka
  Předložená diplomová práce se zabývá přípravou biodegradabilního termosenzitivního triblokového kopolymeru na bázi polyethylenglykolu, kyseliny polymléčné a polyglykolové (PLGA-PEG-PLGA) a dále pak především jeho modifikací ...
 • Stanovení tenzidů v odpadních vodách 

  Švec, Pavel
  Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí; této vlastnosti je využíváno k odstraňování nečistot. Práce je zaměřena na stanovení tenzidů v odpadních vodách, do nichž se tyto látky ...
 • Přenos energie ve studiu hydrofobních domén koloidních systémů 

  Kučerová, Petra
  V diplomové práci byl studován rezonanční přenos energie mezi perylenem a fluoresceinem v roztoku tetradecyltrimethylamoniumbromidu (TTAB) a vliv přídavku nativního a modifikovaného hyaluronanu na účinnost přenosu. Bylo ...
 • Sorpce směsí kovových iontů na přírodním lignitu 

  Doskočil, Leoš
  Na jihomoravském lignitu byla prováděna sorpce čtveřice iontů kovů (Pb2+, Cu2+, Cd2+ a Zn2+). Z experimentů byla provedena sorpční kinetika, závislost sorpce na pH, závislost sorpce na počáteční koncentraci, závislost na ...
 • Interakce a agregace v systémech hyaluronan-aminokyseliny-tenzid 

  Venerová, Tereza
  Pomocí fluorescenční spektroskopie byl zkoumán vliv přídavku nativního hyaluronanu na CMC vybraných tenzidů (Tween 20, BETADET THC 2, SDS, CTAT a CTAB) ve fyziologickém roztoku (0,15 M NaCl). Jako fluorescenční sondy byly ...
 • Studium vlivu zvýšené teploty na vlastnosti papíru v inertní atmosféře 

  Novotná, Martina
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium vlivu různých plynných hasebních médií v prostředí zvýšené teploty na papír a jeho vlastnosti. Vzorky papíru byly vystaveny zvýšené teplotě ve vzduchu, plynném CO2 a směsi plynů ...
 • Syntetické vonné látky ve vodní biotě 

  Zouhar, Libor
  Syntetické musk sloučeniny (MUSK) neboli syntetické vonné látky jsou organické látky běžně používané jako vonné složky parfémů, detergentů, kosmetiky a produktů osobní péče. Tyto sloučeniny jsou po použití vypouštěny ...
 • Vývoj vybraných doplňků stravy - klimakterium 

  Tobolková, Blanka
  Doplněk stravy je výrobek, který obsahuje nutriční látky (např. vitaminy, minerální látky, rostliny, aminokyseliny nebo mastné kyseliny), a je určený k doplnění běžné stravy. Cílem této diplomové práce bylo navrhnout ...
 • Analýza vonných látek v kosmetických prostředcích metodou plynové chromatografie 

  Divišová, Radka
  Tato práce se zabývá vonnými látkami, které jsou přítomny v široké škále produktů zahrnující parfémy, kolínské vody, různé kosmetické a toaletní přípravky nebo prací a čistící prostředky. Široká použití a expozice vonným ...
 • Vliv vybraných aktivních látek na vlastnosti gelových a emulzních kosmetických základů 

  Gardoňová, Lenka
  Tato diplomová práce studuje problematiku vybraných aktivních látek v kosmetických emulzích a gelech. Byla provedena jejich základní charakteristika - rozdělení a vlastnosti kosmetických emulzí a gelů, u každé z aktivních ...
 • Posouzení ekotoxicity vybraných léčiv 

  Weiss, Jan
  V poslední době vzrůstá spotřeba léčiv, a tudíž i množství jejich reziduí v přírodních ekosystémech. Je tedy nezbytné zabývat se i jejich případnými negativními vlivy na životní prostředí. Předložená diplomová práce je ...
 • Studium konzervačních systémů pro kosmetiku 

  Šmétková, Zuzana
  Cílem této diplomové práce bylo ověřit antimikrobiální účinek vybraných syntetických konzervačních látek používaných do kosmetických prostředků, a to methylparabenu, butylparabenu, fenoxyethanolu, bronopolu, imidazolidinylurey ...