Now showing items 1-20 of 74

 • Studium vlivu fotochromní reakce na optoelektrické vlastnosti organických polovodičů 

  Heinrichová, Patricie
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium elektrických a optoelektrických vlastností konjugovaných polymerů. Teoretická část se zabývá vztahem mezi molekulární strukturou konjugovaných materiálů a jejich vybranými ...
 • Analýza proteomu piva pomocí hmotnostní spektrometrie 

  Müller, Lukáš
  Cílem diplomové práce byla charakterizace současného stavu analýzy proteomu piva se zaměřením na moderní instrumentální metody analýzy proteinů, zejména na možnosti identifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie. V ...
 • Zkoušení senzorických schopností posuzovatelů - zkoumání citlivosti chuti 

  Chytilová, Eliška
  Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání citlivosti jednoho z pěti lidských smyslů a to je chuť. Zabývá se anatomií chuťového smyslu, vnímáním chuti a také popisuje jaké druhy chuti jsme schopni rozeznat. Lidskými ...
 • Syntetické vonné látky ve vodní biotě 

  Zouhar, Libor
  Syntetické musk sloučeniny (MUSK) neboli syntetické vonné látky jsou organické látky běžně používané jako vonné složky parfémů, detergentů, kosmetiky a produktů osobní péče. Tyto sloučeniny jsou po použití vypouštěny ...
 • Kritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodách 

  Havelková, Ludmila
  Obsahem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metod pro stanovení síranů ve vodném prostředí s aplikací na různé typy vod. Ke stanovování síranů byly využity dva rozdílné postupy, turbidimetrický a volumetrický. U ...
 • Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost jogurtů 

  Malina, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou stanovení aromaticky aktivních látek přítomných v bílých jogurtech. Tyto látky jsou klíčové pro chutnost těchto fermentovaných mléčných výrobků. Byly analyzovány celkem čtyři ...
 • Tvorba biogenních aminů v dvouplísňovém sýru 

  Šuláková, Miroslava
  Na výrobu dvouplísňových sýrů se využívají bakterie mléčného kvašení a to jak ve formě nestartující mléčné kultury, tak i ve formě startovací nebo doplňkové kultury. Převažujícími mikroorganismy zastoupených v těchto ...
 • Vývoj protokolu pro transientní transfekci buněčné linie HEK293 EBNA1 

  Šmíd, Jiří
  Rekombinantní proteiny patří mezi důležité biofarmaceutické produkty používané v biomedicínském výzkumu a při léčbě lidských nemocí. Rekombinantní proteiny lze produkovat ve velkém množství stabilní transfekcí nebo rychlejší ...
 • Fyzikálně chemická charakterizace vlastností tenkých reflexních vrstev na křemíkových podložkách 

  Rozsívalová, Zdeňka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou povrchu a charakterizací optických vlastností tenkých vrstev vytvořených plazmovou polymerací hexamethyldisiloxanu (HMDSO) na křemíkovém podkladě v RF plazmatu v průmyslovém depozičním ...
 • Biodegradace s využitím termofilních mikroorganismů 

  Varmužová, Tamara
  Obsahem této diplomové práce je studium biodegradability modifikovaných polyuretanových fólií v syntetickém médiu s minerály a vitamíny na temperovaných třepačkách pomocí směsné termofilní aerobní bakteriální kultury rodů ...
 • Identifikace vinných kvasinek metodou PCR-RFLP 

  Šuranská, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek metodou PCR-RFLP. Identifikace a charakteristika kvasinek prodělala v posledních letech výrazné změny. Byly zavedeny nové metody taxonomického zařazování založené ...
 • Optimalizace SPME při stanovení těkavých sirných látek ve sladu a pivu 

  Mišovie, Zuzana
  Počas technologického procesu výroby piva a sladu vznikajú prchavé sírne látky, ktoré môžu spôsobovať rôzne pachute a vône. Ich prekurzory sú sírne aminokyseliny. Sírne látky hrajú dôležitú úlohu pri výrobe piva, pretože ...
 • Ramanova spektroskopie biologicky aktivních látek a protinádorových léčiv 

  Třeštíková, Liběna
  SERRS spektra biologických materiálů jsou velmi komplexní, neboť zahrnují dohromady signály všech přítomných molekul. Svoji pozornost jsem zaměřila zejména na SERRS spektra protinádorových látek a jejich komplexů s ...
 • Posouzení vhodnosti řasových testů pro hodnocení ekotoxicity 

  Štěpánková, Iva
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení metodiky řasových testů a posouzení jejich vhodnosti pro ekotoxikologickou analýzu vybraných chemických látek. Pomocí počítání řas a jejich spektrofotometrie se posuzoval vliv dichromanu ...
 • Posouzení kontaminace kalů z čistíren odpadních vod rezidui léčiv 

  Dvořáková, Petra
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit metodu pro stanovení reziduí léčiv v odpadním kalu z čistíren odpadních vod. Pro stanovení byla vybrána sulfonamidová a diaminopyrimidinová antibiotika, která se používají jak při humánní, ...
 • Studium procesu zrání a uchovávání ovoce 

  Langová, Jiřina
  Během zrání a skladování ovoce dochází k mnoha změnám. Studovaným ovocem byla jablka čtyř odrůd: Šampion, Glostr, Golden Delicious a Idaret. U jablek bylo sledováno množství redukujících cukrů, celkové množství cukrů, ...
 • Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek 

  Olivová, Radana
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé ...
 • Identifikace vybraných bakterií v sýrech pomocí PCR 

  Gregušová, Barbora
  Táto práca je zameraná na identifikáciu a druhovú špecifikáciu 44 kmeňov klostridií s využitím molekulárne-genetických metód. Bola použitá DNA z baktérií vyizolovaných zo syrov s defektom neskorého durenia. Amplifikovatežnosť ...
 • Obsah toxických a esenciálních prvků v biopotravinách a jejich porovnání s běžnými potravinami 

  Kohoutková, Nina
  Cílem této práce bylo stanovit zastoupení toxických a esenciálních prvků přítomných ve vzorcích ořechů a semen z ekologického zemědělství a porovnat je s ořechy a semeny z konvenční zemědělské produkce. Tyto ořechy a semena ...
 • Prvková analýza anorganických materiálů 

  Szmek, Václav
  Tato práce je zaměřena na prvkovou analýzu anorganických materiálů, které jsou zde reprezentovány vysokopecní struskou a geopolymerními materiály obsahujícími elektrárenské popílky. V teoretické části jsou vysvětleny ...