Now showing items 1-20 of 111

 • Stanovení tenzidů v odpadních vodách 

  Švec, Pavel
  Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí; této vlastnosti je využíváno k odstraňování nečistot. Práce je zaměřena na stanovení tenzidů v odpadních vodách, do nichž se tyto látky ...
 • Aktivace silikátů pro zachytávání emisí oxidu uhličitého 

  Křečková, Magdaléna
  Práce se zabývá v současné době velmi aktuálním problémem stabilizace koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Základní poznání kinetiky rozpouštění alumosilikátů s následnou karbonatací by mohlo přispět k možnosti ...
 • Optimalizace SPME při stanovení těkavých sirných látek ve sladu a pivu 

  Mišovie, Zuzana
  Počas technologického procesu výroby piva a sladu vznikajú prchavé sírne látky, ktoré môžu spôsobovať rôzne pachute a vône. Ich prekurzory sú sírne aminokyseliny. Sírne látky hrajú dôležitú úlohu pri výrobe piva, pretože ...
 • Retence vody v huminových kyselinách 

  Cihlář, Zdeněk
  Huminové kyseliny byly vyextrahovány z jihomoravského lignitu. Takto získaný neupravený vzorek huminových kyselin byl oxidován buď H2O2 nebo HNO3. Oxidované huminové kyseliny byly dále modifikovány pomocí formaldehydu za ...
 • Studium procesu zrání a uchovávání ovoce 

  Langová, Jiřina
  Během zrání a skladování ovoce dochází k mnoha změnám. Studovaným ovocem byla jablka čtyř odrůd: Šampion, Glostr, Golden Delicious a Idaret. U jablek bylo sledováno množství redukujících cukrů, celkové množství cukrů, ...
 • Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek 

  Olivová, Radana
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé ...
 • Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu 

  Salajková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou nových kompozitů na bázi mikrofibrilované celulozy a multi-walls carbon nanotubes (MFC/MWCNTs). Tři různé metody byly použity pro modifikaci MWCNTs. Byl zkoumán vliv použitých ...
 • Fyzikálně chemická charakterizace vlastností tenkých reflexních vrstev na křemíkových podložkách 

  Rozsívalová, Zdeňka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou povrchu a charakterizací optických vlastností tenkých vrstev vytvořených plazmovou polymerací hexamethyldisiloxanu (HMDSO) na křemíkovém podkladě v RF plazmatu v průmyslovém depozičním ...
 • Ramanova spektroskopie biologicky aktivních látek a protinádorových léčiv 

  Třeštíková, Liběna
  SERRS spektra biologických materiálů jsou velmi komplexní, neboť zahrnují dohromady signály všech přítomných molekul. Svoji pozornost jsem zaměřila zejména na SERRS spektra protinádorových látek a jejich komplexů s ...
 • Studium vlivu fotochromní reakce na optoelektrické vlastnosti organických polovodičů 

  Heinrichová, Patricie
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium elektrických a optoelektrických vlastností konjugovaných polymerů. Teoretická část se zabývá vztahem mezi molekulární strukturou konjugovaných materiálů a jejich vybranými ...
 • Prvková analýza anorganických materiálů 

  Szmek, Václav
  Tato práce je zaměřena na prvkovou analýzu anorganických materiálů, které jsou zde reprezentovány vysokopecní struskou a geopolymerními materiály obsahujícími elektrárenské popílky. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Výskyt polutantů v matricích bioindikátorů 

  Vlček, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá výskytem těžkých kovů v životním prostředí, zejména v matricích bioindikátorů. Zvláštní pozornost je věnována výskytu rtuti v životním prostředí a její stanovení v bioindikátorech. V současné ...
 • Vliv vybraných aktivních látek na vlastnosti gelových a emulzních kosmetických základů 

  Gardoňová, Lenka
  Tato diplomová práce studuje problematiku vybraných aktivních látek v kosmetických emulzích a gelech. Byla provedena jejich základní charakteristika - rozdělení a vlastnosti kosmetických emulzí a gelů, u každé z aktivních ...
 • Zavedení metody stanovení konjugované linolové kyseliny (CLA) 

  Ruprichová, Lenka
  Tato práce se zabývá optimalizací metody stanovení konjugované linolové kyseliny (CLA) plynovou chromatografií. V teoretické části je zpracován přehled o vzniku a výskytu CLA v živočišných materiálech, biologických účincích ...
 • Studium antimutagenních vlastností vybraných druhů medů 

  Lichnová, Andrea
  Předložená diplomová práce je zaměřena na studium antimutagenních účinků vybraných druhů medů a propolisu. V medech byly analyzovány látky podílející se na antimutagenním a antioxidačním účinku. Dále byl sledován vliv ...
 • Syntetické vonné látky ve vodní biotě 

  Zouhar, Libor
  Syntetické musk sloučeniny (MUSK) neboli syntetické vonné látky jsou organické látky běžně používané jako vonné složky parfémů, detergentů, kosmetiky a produktů osobní péče. Tyto sloučeniny jsou po použití vypouštěny ...
 • Vliv aromaticky aktivních látek na chutnost jogurtů 

  Malina, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou stanovení aromaticky aktivních látek přítomných v bílých jogurtech. Tyto látky jsou klíčové pro chutnost těchto fermentovaných mléčných výrobků. Byly analyzovány celkem čtyři ...
 • Analýza proteomu piva pomocí hmotnostní spektrometrie 

  Müller, Lukáš
  Cílem diplomové práce byla charakterizace současného stavu analýzy proteomu piva se zaměřením na moderní instrumentální metody analýzy proteinů, zejména na možnosti identifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie. V ...
 • Kritické zhodnocení vybraných metod stanovení síranů ve vodách 

  Havelková, Ludmila
  Obsahem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metod pro stanovení síranů ve vodném prostředí s aplikací na různé typy vod. Ke stanovování síranů byly využity dva rozdílné postupy, turbidimetrický a volumetrický. U ...
 • Mikrobiologie masa 

  Spurná, Ivona
  Diplomová práce hodnotí mikrobiologickou kontaminaci masa a prostředí podniku Jatky Bučovice. Sleduje vybrané mikroorganismy a jejich zjištěné počty porovnány v závislosti na změně ročního období.