Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Metody stanovení obsahu polyhydroxyalkanoátů v bakteriálních buňkách 

  Černayová, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami na stanovenie polyhydroxyalkanoátov (PHA) v bunkách baktérie Cupriavidus necator H16. Medzi použité metódy patrí infračervnená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR), ...
 • Stanovení základních chemických charakteristik ostružinové pulpy 

  Pilátová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik šťávy, pulpy a extraktu připravených z plodů ostružiníků dvou druhů, českých a ukrajinských. Teoretická část obsahuje botanickou charakteristiku ...
 • Interakce částic a vláken na bázi PHA s lidskými buňkami 

  Tarageľ, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou prípravy nanočastíc a nanovlákien na báze polyméru PHA a ich následným pôsobením na živú ľudskú kožnú bunku. Teoretická časť zahŕňa možnosti prípravy a charakterizácie nanomateriálov, ...
 • Možnosti zvýšení bělosti kaolinu separací složek s obsahem titanu 

  Vaculík, Josef
  Tématem bakalářské práce je zvyšování indexu bělosti kaolinu a to především odstraněním titanu a železa. Titan sám o sobě, pokud je obsažen v modifikaci anatasu, bělost nesnižuje, spíše naopak. Nežádoucí je přítomnost ...
 • Stanovení ochranných slunečních faktorů kosmetických emulzí 

  Slechanová, Veronika
  Náplní bakalářské práce je teoretické seznámení s anatomií a fyziologií kůže, ultrafialovým zářením a kosmetickými emulzemi, ale i současnými metodami využívanými právě k měření ochranného slunečního faktoru. Jedním z cílů ...
 • Fermentace bioplynových stanic 

  Mrůzková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem technologií bioplynových stanic, především technologií založené na mokré anaerobní digesci. V experimentální části této práce je pomocí fermentačních testů stanoven výnos bioplynu ...
 • Ověření opakovatelnosti metody stanovení volných mastných kyselin 

  Buldra, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou stanovení volných mastných kyselin ve slunečnicovém oleji. Teoretická část se zabývá charakteristikou mastných kyselin a lipidů obecně. Dále jsou zde popsány experimentální metody vhodné ...
 • Studium chemických procesů iniciovaných elektrickým výbojem v kapalinách 

  Možíšová, Aneta
  Tato bakalářská práce v první části přibližuje proces zapálení plazmatického výboje ve vodných roztocích, generaci částic, které při výboji vznikají a jejich následné analyzování vhodnými analytickými metodami. Druhá část ...
 • Taxonomické zaradenie kvasiniek asociovaných s lúčnymi rastlinami 

  Čurillová, Natália
  Pre identifikáciu kvasiniek pomocou biotypizácie bolo vybraných celkom 60 kmeňov izolovaných z lúčnych rastlín. Príprava vybraných kmeňov prebiehala podľa štandardnej metodiky (Bruker) a metodiky vyvinutej na Chemickom ...
 • Využití přírodních antimikrobiálních látek a možnosti jejich aplikace 

  Dzurická, Lucia
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium antimikrobiálneho účinku rastlinných zložiek v kombinácii s bakteriocínom a možnosťou vytvorenia enkapsulovaného preparátu použiteľného v potravinárskych a kozmetických výrobkoch. ...
 • Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách 

  Čechová, Ludmila
  Tato bakalářská práce je zaměřena na proces generace nanočástic pomocí elektrického výboje v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci elektrického výboje v kapalinách, různé metody přípravy nanočástic včetně ...
 • Produkce magnetických částic mikroorganismy 

  Chvalkovská, Eva
  Předkládaná práce se zabývá magnetickými nanočásticemi, které jsou produkované bakteriemi. Jedná se o dva typy bakterií. Jeden typ jsou bakterie žijící v industriálním prostředí, které produkují magnetické nanočástice ...
 • Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra 

  Těšíková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v modelových sýrech typu Moravský bochník, vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...
 • Využití tuhých zbytků z fluidního spalování při výrobě žáromateriálů 

  Tvrdý, Michal
  Tato práce se zabývá přípravou, studiem a analýzou žárovzdorné keramiky, konkrétně šamotové malty pro kamnářské účely s přídavkem fluidních popílků. Směsi pro přípravu žárovzdorné keramiky byly dotovány různým obsahem ...
 • Studium supramolekulární struktury huminový kyselin 

  Širůček, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium supramolekulární struktury huminových kyselin. Tato problematika byla v rámci BP studována na řadě vzorků HK, které se lišily zdrojovou matricí (lignit, leonardit, půda, rašelina ...
 • Zpracovatelská stabilita polyhydroxybutyrátu (PHB) 

  Palkovský, Radim
  Cílem této práce bylo pozorovat a vyhodnotit vliv vybraných aditiv na stabilizaci dvou poly-3-hydroxybutyrátu (P3HB) - Biomeru a Hydalu. V experimentální části byly měřeny fyzikální vlastnosti čistých polymerů, polymerů ...
 • Účinnost přídavků mletí používaných při výrobě velmi jemných práškových materiálů. 

  Spurný, Marek
  Tato práce se zabývá změnami kinetiky procesu mletí slínku Portlandského cementu vyvolávané aditivací mlecí vsádky povrchově aktivními látkami. Pro experimentální část byl použit poloprovozní promíchávaný mlýn typu atritol ...
 • Odstraňování různých druhů fytoplanktonu flotací rozpuštěným vzduchem 

  Sukopová, Martina
  V práci byla hodnocena účinnost flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) při odstraňování různých druhů fytoplanktonu. Jako naprostou nezbytnou se v procesu úpravy vody ukázala aglomerační fáze, neboli koagulace a flokulace. Ta ...
 • Termofilní enzymy 

  Kuchtová, Ludmila
  Termofilní enzymy se tvoří v organismech žijících při teplotách 60-80°C, v některých případech i vyšších a jsou za těchto teplot aktivní a stabilní. Tato práce se zabývá výskytem termofilních a hypertermofilních organismů, ...
 • Využití odpadů z elektrických a elektronických zařízení 

  Babuš, Ondřej
  Tato práce se zabývá zpracováním elektrických a elektronických zařízení, které jsou již označeny jako odpad. Je zde postihnut legislativní rámec zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení, které jsou obecně ...

Zobrazit další