Now showing items 274-293 of 1776

 • Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů 

  Klementová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí ...
 • Fázově separované hydrogely z mikroemulzí 

  Kacvinská, Katarína
  Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu fázovo separovaného hydrogélu z mikroemulzie. Popisuje možnú prípravu, ktorej základom je mikroemulzia so solubilizovaným olejom v hydrofóbnych častiach katiónaktívneho tenzidu ...
 • Fermentace bioplynových stanic 

  Mrůzková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem technologií bioplynových stanic, především technologií založené na mokré anaerobní digesci. V experimentální části této práce je pomocí fermentačních testů stanoven výnos bioplynu ...
 • Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů 

  Kvasnicová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků ...
 • Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů 

  Kotouček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím fluorescence ve studiu hydrofilních polymerů, konkrétně pak studiem polymeru polyvinylpyrrolidonu, karboxymethylcelulózy, hovězího sérového albuminu a hyaluronanu. Nejprve byla ...
 • Fluorescenční detekce v analýze patogenů 

  Tomečková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá izolací a detekcí bakterií a to pomocí metody zvané molekulový imprinting ve spojení s fluorescenční mikroskopií. Teoretická část práce se soustřeďuje na porovnání vyvinutémetody s dosud ...
 • Fluorescenční korelační spektroskopie v hydrofilních koloidech 

  Rýcová, Eva
  Tato práce je zaměřena na hydrofilní koloidy a jejich zkoumání pomocí metody fluorescenční korelační spektroskopie (FCS). Pomocí několika fluorescenčních sond byly zkoumány gelové systémy v prostředí 0,15 M chloridu sodného ...
 • Fluorescenční korelační spektroskopie v koloidních systémech 

  Janíček, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na pozorování stability a interakce koloidních systémů tvořených micelami povrchově aktivního CTAB v roztoku kyseliny hyaluronové a vody pomocí metody fluorescenční korelační spektroskopie. Jako ...
 • Fluorescenční sondy pro studium vlastností hydrogelových systémů 

  Máčala, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití vybraných fluorescenčních sond ke studiu vlastností hydrogelových systémů. Vybranými fluorescenčními sondami byly Prodan pro studium polarity, HPTS pro studium pH prostředí ...
 • Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů 

  Mischingerová, Monika
  Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem samotná koncentrace fluorescenční sondy (pyrenu) ovlivňuje kritickou micelární koncentraci příslušného tenzidu. V této práci byly použity všechny druhy tenzidů (anionaktivní, ...
 • Fluorescenční značení polysacharidů 

  Mrázová, Viktória
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom fluorescenčne značených polysacharidov. Predmetom práce bolo pripraviť a charakterizovať fluorescenčne značený dextrán, chitosan, hyaluronan a ich deriváty. Tieto látky boli pripravené ...
 • Fluoridové konverzní povlaky na hořčíkových materiálech 

  Staněk, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá protikorozní ochranou hořčíkových materiálů konverzními povlaky. Cílem je charakterizace a srovnání vlastností fluoridových povlaků vytvořených na tvářeném hořčíku a na hořčíkovém materiálu ...
 • Fluoridové konverzní povlaky na kompozitních Mg/MgO materiálech 

  Peroutka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou konverzních povlaků na kompozitních materiálech na bázi hořčíku a oxidu hořečnatého, které byly připraveny pomocí práškové metalurgie. V teoretické části jsou shrnuty základní ...
 • Fosfor a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Lefnerová, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fosforu ve vodách, hlavně v zahradních jezírkách, rozebírá jeho vlastnosti, formy výskytu a negativní vliv při nadměrném výskytu. Další část se zaměřuje na nejčastější metody ...
 • Fotocitlivé kompozice v tenkých polymerních vrstvách 

  Rudická, Andrea
  Tato bakalářská pojednává o fotocitlivých kompozicích v tenkých polymerních vrstvách. Experimentální část se zabývá přípravou a nanesením vrstev. Připravené vrstvy byly exponovány a podrobně studovány jejich barevné odezvy ...
 • Fotoelektrochemická oxidace vodných polutantů 

  Pachovská, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití fotochemických reakcí k odstraňování vodných polutantů, jako jsou organické kyseliny. Pro hodnocení fotochemické oxidace byla jako modelový polutant využita kyselina benzoová, u které ...
 • Fotoelektrochemické vlastnosti oxidu titaničitého dopovaného kovy 

  Vičarová, Monika
  Tato práce se zabývá optimalizací materiálů a procesů pro zhotovení vrstev oxidu titaničitého obohacených o agregáty kovů nanoskopických rozměrů. Při osvitu viditelným zářením se u těchto vrstev vyskytuje plazmonický efekt. ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého opracovaných plazmochemicky 

  Koukolová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickou aktivitou tenkých vrstev oxidu titaničitého imobilizovaných na PET fólii a následně opracovaných plazmochemicky. Bylo řešeno stanovení fotokatalytické aktivity dvěma způsoby, a ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého pro desinfekci vody 

  Morávková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou tenkých vrstev na bázi nanočástic oxidu titaničitého a organokřemičitého pojiva. Je zkoumán vliv poměru obou složek na vlastnosti vytvořených imobilizovaných vrstev. Byly použity ...
 • Fotokatalytický sensor kyslíku 

  Filipi, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací inkoustů pro přípravu fotokatalytických indikátorů kyslíku. Cílem bylo připravit fotokatalytický indikátor kyslíku s dostatečnou barevnou změnou po fotoredukci a po zpětné ...