Now showing items 303-322 of 1776

 • Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách 

  Čechová, Ludmila
  Tato bakalářská práce je zaměřena na proces generace nanočástic pomocí elektrického výboje v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci elektrického výboje v kapalinách, různé metody přípravy nanočástic včetně ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v CO2 

  Kucserová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá měřením koncentrace ozónu, který byl produkován dielektrickým bariérovým výbojem, korónovým výbojem a UV lampou. Také byla měřena koncentrace ozónu v ovzduší. Teoretická část se zabývá základními ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích 

  Tomečková, Klára
  Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod ...
 • Generace peroxidu vodíku mikrovlnnou plazmovou tryskou 

  Staškovanová, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá generací peroxidu vodíku mikrovlnnou plazmovou tryskou v destilované a kohoutkové vodě. Cílem bylo charakterizovat množství vygenerovaného peroxidu vodíku v závislosti na různých experimentálních ...
 • Historie a současnost chemických zbraní 

  Virglerová, Kateřina
  Ve své první části se tato bakalářská práce zabývá historií chemických zbraní od dávného starověku až po jejich současný stav. V další části práce seznamuje s mezinárodní Úmluvou o zákazu chemických zbraní (1993), a to ...
 • Hodnocení ekotoxicity chemických látek s využitím řasových testů 

  Osinová, Petra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití řasových testů při hodnocení ekotoxicity chemických látek. První část práce se podrobně zabývá studiem řas a metodikou řasového testu. Druhá část posuzuje vhodnost využití různých ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting 

  Pikner, Jan
  Bakalářská práce se zabývá elektrochemickou charakterizací korozních vlastností hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti slitiny AZ61, vlivy legujících prvků na ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 

  Hána, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ61 

  Kotek, Jakub
  Tato práce se zabývá hodnocením elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ61. K tomuto hodnocení elektrochemických charakteristik byla použita elektrochemická impedanční spektroskopie a potenciodynamická ...
 • Hodnocení koncentrátu z tlakových membránových procesů 

  Vejlupek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá koncentrátem pocházejícím UF-RO jednotky z čistírny městských odpadních vod a jeho nakládáním v legislativním prostředí České republiky. Koncentrát byl vzorkován z UF-RO jednotky. Stanovovaly ...
 • Hodnocení korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 

  Honč, Jiří
  Práce se zabývá hodnocením korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41. Korozní charakteristiky vzorků tvářené hořčíkové slitiny ZE41 s leštěným a broušeným povrchem byly měřeny pomocí elektrochemických ...
 • Hodnocení korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 v simulované tělní tekutině 

  Handlíř, Tadeáš
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení vlivu zpracování biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 na její korozní vlastnosti. Korozní vlastnosti tvářené hořčíkové slitiny ZE41 s leštěným a broušeným povrchem byly hodnoceny ...
 • Hodnocení kvality nezpracovaných ocelí na vznik koroze 

  Holubářová, Michaela
  Tato bakalářská práce je založena na hodnocení kvality nezpracovaných ocelí na vznik koroze. Vizuální kontrola kvality oceli mikroskopem není dostačující, jelikož tento způsob hodnocení odolnosti postrádá kvantifikované ...
 • Hodnocení obsahu tenzidů ve vodách 

  Zajícová, Markéta
  V bakalářské práci je řešena problematika kontaminace vod syntetickými tenzidy. Tyto tenzidy se dostávají do odpadních vod především z pracích a čistících prostředků, v nichž jsou hlavní složkou. Cílem práce bylo sledovat ...
 • Hodnocení senzorické jakosti chleba 

  Mahdalová, Martina
  Tato práce se zabývá hodnocením senzorické kvality vybraných vzorků chleba. Vzorky chleba byly zakoupeny v obchodním domě TESCO Stores a. s. ČR v Brně. Celkem bylo hodnoceno 5 vzorků, 2 z nich byly žitno-pšeničné a tři ...
 • Hodnocení stability kosmetických disperzí pomocí odstředivého analyzátoru 

  Procházková, Michaela
  V této bakalářské práci byla hodnocena stabilita laboratorně vytvořených kosmetických emulzí z běžně dostupných surovin, a byla srovnávána se stabilitou komerčních tělových mlék. Teoretická část práce je zaměřena na popis ...
 • Hodnocení stability kosmetických přípravků 

  Kunertová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami a parametry hodnocení stability kosmetických přípravků a aplikací vybraných testů na skupinu produktů. V teoretické části jsou popsány základní typy kosmetických přípravků. Obsahuje ...
 • Hodnocení toxicity hasebních vod 

  Rybková, Tereza
  Problematika toxicity hasebních vod se v současné době dostává stále více do popředí zájmu. Při požáru dochází ke vzniku celé řady nebezpečných látek, které mohou negativně ovlivnit kvalitu některých složek životního ...
 • Hodnocení účinnosti kořenových čistíren prostřednictvím testů ekotoxicity 

  Konečná, Kateřina
  Tato bakalářské práce se zaměřuje na hodnocení účinnosti kořenových čistíren pomocí vhodně zvolených testů ekotoxicity. Pro tyto účely byly využity ekotoxikologické testy v akvatickém uspořádání, konkrétně s planktonním ...
 • Hodnocení vedlejších energetických produktů pomocí vybraných testů ekotoxicity 

  Král, Petr
  Tématem bakalářské práce je studium ekotoxicity vedlejších energetických produktů vznikajících v energetickém průmyslu. Teoretická část je zaměřena na současnou problematiku testování ekotoxicity odpadů, a to zejména na ...