Now showing items 414-433 of 1776

 • Jednoduchá detekční souprava průmyslových škodlivin 

  Lysý, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení používaných detekčních souprav a prostředků se zaměřením na průmyslové škodliviny. Součástí práce je i zhodnocení úniků škodlivin do prostředí za uplynulých 10 let. Výstupem práce ...
 • Jednorázový senzor pH 

  Dvořáčková, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá tenkými polymerními vrstvami obsahující látky schopné reakce při změnách pH. V teoretické části jsou zpracovány informace o chytrých obalech včetně legislativy týkající se obecně balení ...
 • Jehličí jako bioindikátor pro hodnocení úrovně kontaminace PAHs 

  Mikulíková, Iva
  Bioindikátory slouží ke sledování úrovně znečištění životního prostředí. K nejrozšířenějším bioindikátorům patří rostlinné bioindikátory, z nichž nejčastěji používanými jsou mechy, lišejníky a jehličí. Tato práce je zaměřena ...
 • Jeřabiny - nutriční charakteristika a využití v potravinářství 

  Andrlová, Kateřina
  Bakalářská práce je orientována na jeden z méně využívaných druhů drobného ovoce – na jeřabiny. Podává přehled především o biologicky aktivních látkách obsažených v tomto ovoci a o využití plodů v lidské stravě. Úvodní ...
 • Jód v potravinách 

  Laba, Marija
  Tato práce řeší důležitost jódu jakožto mikronutrientu pro lidský organismus. Ač se zdá, že jeho požadovaný denní příjem je malý a vyčísluje se v řádech mikrogramů, je pro organismus neméně důležitý. Problematika se zabývá ...
 • Katalytické blednutí inkoustového tisku 

  Brablc, Tomáš
  Tato práce se zabývá principy inkoustového tisku, složení inkoustu, přijímacích médií a blednutím tisku. Blednutí tisku neprobíhá většinou jen z jedné příčiny, ovlivňuje jej více faktorů najednou. Zkoumáno je katalytické ...
 • Kataniontové vezikulární systémy 

  Repová, Romana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá kataniontovými vezikulárnymi systémami. Cieľom práce bolo pripraviť a charakterizovať tieto systémy. Kataniontový vezikulárny systém sa skladá z kladne a záporne nabitej povrchovo aktívnej ...
 • Kationaktivní fluorescenční sondy v systému polyanion-tenzid 

  Mondek, Jakub
  V této bakalářské práci byly studovány vlastnosti vodných roztoků hyaluronanu a cetyltrimethylamonium bromidu pomocí fluorescenční sondy akridinové oranže. Nejprve byla zkoumána interakce akridinové oranže a hyaluronanu. ...
 • Kinetika krystalizace kopolymerů PP 

  Krajčik, Ladislav
  V této bakalářské práci byla změřena kinetika krystalizace tří kopolymerů PP s ethylén-propylénovým kaučukem po násobné extruzi a to ze závislosti růstu průměru sférolitů na čase pomocí polarizačního optického mikroskopu ...
 • Kinetika tvorby kyseliny mléčné v kefiru 

  Fajtl, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá kinetikou tvorby kyseliny mléčné a spotřebě laktózy při fermentaci kefíru, z jednoho druhu mléka za stejných podmínek. Teoretická část obsahuje informace na téma kefíru a kefírových zrn, ...
 • Klasifikace materiálu využívaného pro stavbu zahradních jezírek 

  Sýkora, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem výskytu forem anorganického fosforu ve vodách zahradních jezírek a vlivu použitého materiálu na množství uvolnitelného fosforu ve formě fosforečnanů do vodního prostředí. V praktické ...
 • Kokosový olej ve výživě člověka 

  Janoušková, Kateřina
  Práce se zabývá kokosovým olejem, jeho výrobou, vlastnostmi, složením a jeho vlivem na zdraví člověka. Nejvíce se zaměřuje na jednu jeho důležitou složku a to kyselinu laurovou, která patří mezi jeho mastné kyseliny a tvoří ...
 • Koloběh arsenu a jeho specií v životním prostředí 

  Ševčíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce, která je z velké části rešeršní, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin arsenu ve složkách životního prostředí a metodami jejich stanovení (speciační analýza). V experimentální části práce byly ...
 • Koloběh chrómu a jeho specií v životním prostředí 

  Nevrlá, Jana
  Tato práce se v teoretické části zaměřuje především na možnosti vstupu jednotlivých forem chromu do životního prostředí, jejich akumulaci a transformaci ve složkách životního prostředí. Dále jsou zde popsány způsoby odběru ...
 • Koloběh kadmia v životním prostředí 

  Bělohlávková Staffová, Petra
  Těžké kovy, mezi nimiž je i kadmium, patří ke kontaminujícím složkám životního prostředí. Se stále narůstajícím znečištěním dochází ke zvyšování obsahu těchto kovů ve vodě, v ovzduší i v půdě, kde se zapojují do potravního ...
 • Koloběh kobaltu v životním prostředí 

  Charuza, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá významem kobaltu v životním prostředí, zejména jako součásti vitaminu B12. Vitamin B12 je komplex, který je nezbytný pro správnou tvorbu červených krvinek a DNA, kromě toho ovlivňuje spoustu ...
 • Koloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředí 

  Finsterlová, Hana
  Tato práce se zabývá osudem rtuti v životním prostředí. Shrnuje informace o vlastnostech rtuti a jejích sloučeninách, o výskytu rtuti v atmosféře, vodě, půdě a sedimentech. Pojednává o jednotlivých vstupech rtuti do životního ...
 • Koloběh vybraných kovových prvků v životním prostředí 

  Šebková, Michaela
  Tato bakalářská práce sleduje skupinu vybraných kovů (nikl, zinek, měď, kadmium a olovo) ve složkách životního prostředí. Zabývá se přirozenými a antropogenními vstupy kovů do atmosféry, vody a půdy a jejich transportem ...
 • Kombinace hyaluronanu a kolagenu v medicínských přípravcích 

  Vaculíková, Hana
  V této práci byla zkoumána hustota a ultrazvuková rychlost roztoků kolagenu v ultra čisté deionizované vodě a roztoků kolagenu s hyaluronanem v ultra čisté deionizované vodě. Hustota byla měřena denzitometricky při různých ...
 • Komparace přístupů k informování cizinců o žádoucím chování při MU 

  Kaletová, Lenka
  Ochrana obyvatelstva nabývá v současné době neustále na významu a je nezbytnou součástí bezpečnosti občanů České republiky. Jedním z důležitých úkolů ochrany obyvatelstva je informovat a varovat občany před možným nebo již ...