Now showing items 480-499 of 1776

 • Magnetické částice a jejich využití v biotechnologii 

  Knápková, Monika
  Práce je zaměřena na magnetické částice, které jsou využívány v řadě biotechnologických aplikací. Teoretická část práce pojednává o specifických vlastnostech těchto částic, o materiálech, kterými mohou být tvořeny a dále ...
 • Magnetické nosiče a jejich praktické využití 

  Chlopková, Barbora
  Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky pro praktické využití magnetických nosičů v molekulární diagnostice. Zahrnuje jak již používané metody, tak i metody s potenciálním využitím do budoucna. V experimentální části ...
 • Magnetické třídění popílků a aplikace produktů 

  Červený, Ľuboš
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou magnetické separace popílku a použitelností produktů separace ve výrobě žárovzdorných keramických materiálů. V práci byl použit vysokoteplotní popílek z elektrárny Mělník. ...
 • Management jakosti v chemických laboratořích 

  Ducháč, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na systém managementu jakosti a jeho funkcí v chemických analytických laboratořích. V literární části je věnován prostor pro analýzu vývoje a perspektivy v řízení chemických organizacích se ...
 • Mangan a jeho sloučeniny 

  Matláková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhledání možných příprav vybraných sloučenin manganu. V teoretické části jsou popsané chemické a fyzikální vlastnosti látek, které úzce souvisí s přípravou tří po sobě jdoucích sloučenin ...
 • Marketingový průzkum kosmetických přípravků pro zvířata 

  Bartoňová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem trhu s kosmetickými přípravky pro zvířata. V praktické části této práce byl proveden samotný průzkum trhu. Pro tento účel byl vypracován dotazník, který byl rozeslán mezi ...
 • Matematické modelování difúze kovových iontů v huminovém gelu 

  Masár, Lukáš
  Náplňou tejto bakalárskej práce bola simulácia difúznych procesov, prebiehajúcich v reaktívnych gélových prostrediach, pomocou softwaru COMSOL Multiphysics. Účelom tohto štúdia bolo vytvorenie komplexného súboru modelov, ...
 • Matematické modelování růstu mikroorganismů 

  Kecskésová, Viktória
  Cílem bakalářské práce bylo matematické modelování růstu mikroorganismů, konkrétně druhu Lactobacillus casei CCM 4798. Mikroorganismus byl kultivován v Erlenmeyerových baňkách technikou vsádkové kultivace. Živné média byly ...
 • Materiálový tisk luminiscenčního panelu 

  Guricová, Patrícia
  Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané ...
 • Materiálový tisk pro přípravu senzorických zařízení 

  Krnáčová, Alica
  Táto práca rieši súvis medzi tlačovými parametrami, vlastnosťami a funkciou kapacitného dotykového senzora. Pre tento účel boli vyvinuté a následne charakterizované modelové prototypy dotykových senzorov pripravené ...
 • Materiály na bázi Zn a Ca připravené práškovou metalurgií 

  Morcinek, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je proces přípravy a charakterizace objemového materiálu z práškové směsi zinku a vápníku lisováním za tepla. Takto připravené materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury a fyzikálně ...
 • Materiály s FR/NIR fluorescencí 

  Chovanec, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou materiálov, ktorých fluorescenčné maximá emisných spektier sa nachádzajú v oblasti ďaleko-červeného (far-red, FR), čo značí vlnovú dĺžku 700-800 nm, a blízko-infračerveného ...
 • Mechanická odezva skleněnými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu 

  Širjovová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v závislosti na povrchové úpravě vláken a na objemovém podílu vláken v kompozitu. Testovanými vzorky byly ...
 • Mechanické vlastnosti skleněných vláken 

  Ševnina, Marija Vladimirovna
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním mechanických vlastností skleněných vláken bez povrchové úpravy a s komerční povrchovou úpravou. Hlavním cílem je stanovit pevnost v tahu, modul pružnosti a tažnost pro vlákna v ...
 • Mechanické vlastnosti vláknových kompozitů pro automobilové aplikace 

  Bayer, Adam
  Bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností vláknových kompozitů, které se lišily objemovým zlomkem a teplotou při měření. Jako matrice byl zvolen PMMA a v roli výztuže figuruje skelná tkanina. Teoretická ...
 • Mechanika porušení modelu dentálního můstku vyztuženého vláknovým kompozitem (FRC) 

  Štolfová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnami mechanismu porušení konstrukce zubního můstku v závislosti na tvaru konstrukce můstku a jejího uchycení, typu materiálu a prostorového uspořádání FRC. Model můstku pro mechanické ...
 • Mechanizmus a kinetika vzniku gehlenitu a anortitu v keramických směsích. 

  Matysová, Dorota
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom mechanizmu a kinetiky vzniku gehlenitu a anortitu v keramickej zmesi. Použitými metódami boli termická analýza (TG-DTA-EGA), HT-XRD a žiarová mikroskopia. Na stanovenie aktivačnej ...
 • Med z hlediska potravinářského a farmaceutického 

  Rýdlová, Vanda
  Tato bakalářská práce je zaměřena na med a produkty vytvořené včelami. Zabývá se jejich tvorbou, chemickým složením, podmínkami pro uchovávání a rozdělením dle původu, zpracování a balení. V práci je shrnuta historie medu, ...
 • Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem 

  Chludilová, Markéta
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev porézního oxidu titaničitého. Roztoky pro tvorbu tenkých vrstev byly připraveny pomocí sol-gelové metody a to smícháním TTIP, polyethylenglykolu o molekulové hmotnosti 1500 a ...
 • Metabolická adaptace karotenogenních kvasinek na nutriční stres indukovaný vybranými odpady potravinářského průmyslu 

  Plhalová, Žaneta
  Tato bakalářská práce se zabývá produkcí karotenoidů a lipidických látek vybranými kmeny karotenogenních kvasinek kultivovaných na odpadních substrátech potravinářského průmyslu. Byly sledovány produkční vlastnosti ...