Now showing items 967-986 of 1776

 • Radiační a chemická ohrožení obyvatelstva v zónách havarijního plánování v České republice 

  Kaup, Aleš
  V dnešní době, kdy se používají nebezpečné radioaktivní a chemické látky po celém světě a v každém odvětví průmyslu, je velmi složité docílit správné zacházení, manipulace a skladování těchto látek. Při malé chybě může ...
 • Radikálová polymerace nenasycených organických kyselin a jejich anhydridů 

  Chladil, Martin
  Cílem práce je vypracování literární rešerše na zadané téma, její kritické zpracování a vyhodnocení výsledků
 • Rafinace a charakterizace oleje získaného z hroznových jader 

  Prchal, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem extrakce vinného oleje ze semen Révy vinné, rafinací extrahovaného oleje a charakterizací vinného oleje. Vinný olej byl extrahován z hroznových semen získaných ze zářijové sklizně ...
 • Rakytník řešetlákový – zdroj přírodních látek 

  Blašková, Daniela
  Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo skúmanie rakytníka rešetliakového, často označovaného ako „rastlina budúcnosti.“ Botanická charakteristika daného kra, overenie biologicky aktívnych látok a účinkov extraktov o rôznych ...
 • Ramanova spektroskopie jako nástroj pro analýzu mikrobiálních buněk 

  Pokorný, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu výskytu ektoinů a hydroxyektoinů v bakteriálním kmeni Halomonas elongata. V teoretické části je zpracována charakteristika extrémofilů s bližším ...
 • Ramanova spektroskopie prokaryotních buněk 

  Večeríková, Paula
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá Ramanovou spektroskopiou bakteriálnych buniek. Táto metóda sa ukazuje ako veľmi vhodná na sledovanie kultivačných podmienok týchto bakteriálnych kmeňov, pretože je vo svojej podstate ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je zkoumání reaktivity a koroze materiálů, jmenovitě hořčíkových slitin. V teoretické části jsou stručně shrnuty dosavadní poznatky oboru koroze kovů se zaměřením na hořčíkové slitiny a uvedena ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Kouba, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin pro konstrukční užití v leteckém průmyslu, konkrétně slitinou 2024. Nejprve je shrnuta obecná problematika metalurgie hliníkových slitin a jejich základních vlastností. ...
 • Reaktivita modifikovaných huminových gelů 

  Lang, David
  Tato bakalářská práce se zabývá gely huminových kyselin a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. V této práci byla studována adsorpce měďnatých iontů na huminových gelech. Ty byly připraveny rozpuštěním ...
 • Reaktivní kompoundování polymerních směsí PP/PS 

  Pukančíková, Andrea
  Metodou reaktivní extruze byl připraven kopolymeru PP-g-PS. Tento kopolymeru byl přečištěn pro odstranění homopolymerního PS. Vzorky byly před i po přečištění charakterizovány infračervenou spektroskopií.
 • Recyklace lakovaných polykarbonátových dílů 

  Navrátilová, Šárka
  Práce se zabývá možnostmi recyklace lakovaných polykarbonátových dílů. Praktická část práce zkoumá vliv koncentrace laku, jemnosti mletí drti, extruze a kompatibilizátorů na vybrané vlastnosti mechanicky recyklovaných dílů. ...
 • Recyklace ocelárenských odprachů z elektrických obloukových a indukčních pecí 

  Huczala, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití ocelárenského odprachu z obloukové elektrické pece jako sekundární suroviny pro výrobu zinku a průmyslově zpracovatelných zinkových produktů. V této práci byl odprach zpracovávaný ...
 • Recyklace odprašků z výroby suchých maltovinových směsí 

  Ondrůšková, Nela
  Práce se zabývá problémem likvidace neustále narůstajícího odpadu (odprašků) z výroby stavebních hmot a zkoumá možnost odprašky recyklovat do cementové opravné malty. Cílem této práce bylo zjistit složení jednotlivých ...
 • Redukce šestimocného chromu v cementových pojivech 

  Hrubý, Petr
  Problematika přítomnosti šestimocného chromu v cementových pojivech a možností jeho redukce je, z důvodu toxicity šestimocného chromu a neustálého zpřísňování EU norem, velmi aktuální. Snaha získat cement s koncentrací Cr ...
 • Redukce tvorby výkvětů v geopolymerních systémech 

  Suchý, Rostislav
  Kationty alkalických kovů jsou ve struktuře alkalicky aktivovaných materiálů slabě vázány. Tento fakt zapříčiňuje tendenci tvorby nežádoucích výkvětů ve vlhkém prostředí. V této práci byl sledován účinek přísady na bázi ...
 • Regulace produkce obohacené biomasy a lipidických látek u karotenogenních kvasinek 

  Němcová, Andrea
  Karotenoidy predstavujú jednu z najrozšírenejších a najpočetnejších tried prirodzených pigmentov s významnými biologickými účinkami. V posledných rokoch sa intenzívne študuje mikrobiologická produkcia karotenoidov pred ...
 • Regulace produkce polyhydroxybutyrátu bakterií Wautersia eutropha 

  Grossová, Marie
  Cílem práce je studium možností mikrobiální produkce polymerů používaných jako biodegradabilní materiály (polyhydroxyalkanoáty; konkrétně polyhydroxybutyrát PHB). Pro laboratorní produkci PHB byla využita průmyslově užívaná ...
 • Regulovaná produkce polyhydroxyalkanoátů bakterií Ralstonia eutropha s využitím různých typů substrátů 

  Šnajdar, Ondřej
  Předložená bakalářská práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) bakterií Ralstonia eutropha. Ke snížení nákladů na vstupní surovinu byla studována produkce PHA s využitím různých typů substrátů. V teoretické části ...
 • Rekombinantní probiotika 

  Surá, Tereza
  V teoretické části se pojednává o současném stavu a výzkumu rekombinantních probiotik, jejich využitelnosti v potravinářství a zdravotnictví. Dále se zabývá jejich příznivými účinky na zdraví jedince. Experimentální část ...
 • Reologické studium interakcí vysokomolekulárního hyaluronanu a protonizovaných aminokyselin 

  Zeman, Jan
  Tato studie zkoumá interakce mezi kyselinou hyaluronovou a protonizovanými aminokyselinami lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, měření vodivosti a reometrie. Vzorky hyaluronanu ...