Now showing items 1022-1041 of 1776

 • Salmonelové infekce, jejich zdroj a diagnostika 

  Valkus, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá salmonelovými infekcemi, jejich zdroji, prevencí a diagnostikou. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s rodem Salmonella, jeho morfologií. Popisuje patogenezi, klinické projevy vzniklé ...
 • Samoenkapsulace bakterií podporujících růst rostlin jako cesta k nové generaci bioinokulantů 

  Gašparová, Dominika
  Táto bakalárska práca sa venuje rast podporujúcim rizobaktériám (PGPR), ktoré môžu byť používané ako vhodná ekologická alternatíva ku konvenčným hnojivám. Avšak väčšina dnešných postupov inkorporácie PGPR do procesu ...
 • Samonivelační podlahy na bázi druhotných surovin 

  Darakevová, Michaela
  Práce se zabývá využitím druhotných surovin v samonivelačních podlahových systémech, kdy jako druhotné suroviny zde vystupují především klasické popílky, kotelní struska (škvára) a energosádrovec z odsíření spalin. Práce ...
 • Samovolný rozpad ozónu rozpuštěného ve vodě 

  Fendrych, Adam
  V této práci jsou shromážděny odborné informace týkající se problematiky rozpouštění ozonu ve vodě, jeho samovolného rozpadu ve vodném roztoku a problematice analytického sledování těchto procesů. Zvláštní pozornost je ...
 • Sbor dobrovolných hasičů - významná složka integrovaného záchranného systému 

  Popelová, Barbora
  Sbory dobrovolných hasičů a jejich jednotky jsou neodmyslitelnou součástí obcí a velkých průmyslových podniků v České republice. V bakalářské práci se zaměřím zejména na organizaci a činnost sborů dobrovolných hasičů obcí ...
 • Screening produkce biosurfaktantů u vybraných termofilních bakterií 

  Řeháková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je produkce biosurfaktantů vybranými termofilními bakteriemi. Teoretická část obsahuje obecnou charakterizaci termofilních bakterií, popisuje struktury a klasifikaci biosurfaktantů, charakterizuje ...
 • Screening produkce extremozymů u vybraných extrémofilních producentů PHA 

  Dyagilev, Dmitry
  Tato bakalářská práce se zabývá screeningem produkce extraceluárních hydrolytických enzymů u termofilních mikroorganismů rodů Aneurinibacillus, Brevibacillus, Chelatococcus Pseudomonas, Schlegelella, Tepidimonas a Caldimonas. ...
 • Sekvence tvořící G-kvadruplexy v lidském genu a jeho homolozích pro amyloid beta prekursor 

  Stránská, Anna
  APP gen kóduje transmembránový protein amyloid beta prekursor, který je exprimován v mnoha typech buněk, včetně neuronů. Jeho funkce nebyly zatím zcela popsány, je ale zřejmé, že u něj probíhá štěpení před exportem do ...
 • Senzorická jakost ovocných šťáv 

  Hamalová, Veronika
  Tato bakalářské práce se zabývá senzorickým hodnocením kvality pomerančové šťávy od různých výrobců. Všechny vybrané vzorky byly vyrobeny z koncentrátu. Dohromady bylo hodnoceno pět vzorků zakoupených v obchodním domě TESCO ...
 • Senzorická jakost vybraných druhů piva 

  Lišková, Michaela
  Tato bakalářská práce pojednává o senzorickém hodnocení vybraných druhů piv. Teoretická část byla zaměřena na výrobu sladu a piva a surovin k tomu potřebných a byl také popsán úvod do senzorické analýzy. Experimentální ...
 • Senzorická jakost vybraných typů masných výrobků 

  Javorská, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením senzorické kvality masných výrobků. K hodnocení bylo vybráno 5 vzorků vepřové dušené šunky rozdílné jakosti a od různých výrobců. Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi ...
 • Senzorické hodnocení modelových nečokoládových cukrovinek 

  Malyszová, Markéta
  Cílem této bakalářské práce bylo provedení senzorické analýzy modelových nečokoládových cukrovinek vybraného druhu – konkrétně typu želé. V teoretické části je zpracována charakteristika nečokoládových cukrovinek, informace ...
 • Senzorické hodnocení nečokoládových cukrovinek 

  Boboková, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá senzorickou analýzou nečokoládových cukroviniek vybraného druhu – gumové cukrovinky s kyslým posypom. Teoretická časť sa venuje surovinám potrebným pre výrobu nečokoládových cukroviniek, obsahuje ...
 • Senzorické hodnocení sýrů 

  Pecinová, Ester
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorickým hodnocením sýrů. Práce se zaměřuje na sýry eidamského typu a výběr metod k jejich senzorické analýze. V teoretické části jsou přírodní sýry charakterizovány, je popsáno jejich ...
 • Separace a charakterizace atelokolagenu 

  Konečná, Zuzana
  Cílem předložené bakalářské práce byla optimalizace separace rozpustného atelokolagenu z komerčně dostupného hovězího kolagenu a jeho následná charakterizace. Kollagen byl podroben enzymatickému trávení pomocí pepsinu a ...
 • Separace a purifikace nukleových kyselin s využitím magnetických mikročástic 

  Vlachová, Jana
  Použití magnetických mikročástic při izolaci nukleových kyselin z reálných vzorků je moderní a rychlý separační postup, který je vhodný pro použití v běžné laboratorní praxi. Cílem bakalářské práce byla izolace DNA z ...
 • Síla vazby kovových iontů v huminových gelech 

  Potočková, Jana
  Tato práce se zabývá studiem síly vazby mědi v huminových gelech. Během studia byly použity dvě metody extrakce, kontinuální a frakční. Během frakční extrakce probíhá vyluhování mědi v jednotlivých činidlech, zatímco během ...
 • Síťování termocitlivých funkcionalizovaných kopolymerů modrým světlem 

  Křivánková, Nikola
  Cílem mé bakalářské práce byla příprava hydrogelu s hybridní sítí pouze z jednoho typu biodegradovatelného kopolymeru. Nový degradabilní hydrogel, obsahující jak fyzikální interakce (vznikající při fyziologické teplotě 37 ...
 • Skládky odpadu a jejich nebezpečí z hlediska vytváření skládkového plynu. 

  Klímová, Zdeňka
  Tato práce je zaměřena na skládky odpadů a skládkový plyn, který vzniká rozkladem organických látek. Je zde popsán, komunální odpad, vznik, vlastnosti, praktické využití a nebezpečí skládkového plynu. Na konci teoretické ...
 • Sledování alkalicko-křemičité reakce 

  Doležal, Martin
  Vlivem alkalicko-křemičité reakce (alkali-silica reaction, dále jenom ASR) dochází k porušení betonových konstrukcí, což může vést ke ztrátě jejich užitných vlastností. Aby reakce mohla proběhnout, je mimo jiné potřeba ...