Now showing items 1-20 of 1917

 • 3D tisk komplexných štruktúr s využitím fotopolymerných materiálov 

  Vozárik, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou akrylátových fotopolymérných živíc pre 3D tlač so zameraním na komplexné štruktúry. Budú zisťované vytvrdzovacie charakteristiky živíc s postupne narastajúcim obsahom oligoméru ...
 • Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy 

  Teslíková, Ivana
  Tato práce se zabývá studiem acidobazického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na). Acidobazické chování karboxymethylcelulózy bylo studováno pomocí acidimetrických titrací roztoků CMC-Na s potenciometrickou ...
 • Adaptace aparatury pro časově rozlišenou optickou spktroskopii 

  Koutný, Jan
  Předmětem bakalářské práce je sestavení aparatury pro měření transientní absorpce zábleskovou fotolýzou a otestování její funkčnosti pomocí detekce absorpce tripletních stavů benzofenonu. Teoretická část je věnována základům ...
 • Adheze (hydro)gelových materiálů k povrchu – fyzikálně-chemický popis a biologické konsekvence 

  Žibeková, Lucia
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium adhézie hydrogélových materiálov k povrchu. Pre tieto účely boli v práci zvolené tri biopolyméry, z toho jeden je fyzikálne sieťovaný (agaróza) a dva sú chemicky sieťované (na ...
 • Adheze a-SiOC:H vrstev na plošných substrátech 

  Lepcio, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou tenkých vrstev plazmových polymerů připravených metodou plazmochemické depozice z plynné fáze na plošných substrátech. Jako monomer byl použit tetravinylsilan. Byly připraveny dvě ...
 • Adheze hydrogelů na bázi poly(vinylalkoholu) 

  Přibyl, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřená na studium adhezní vlastností hydrogelů na bázi polyvinyl alkoholu pomocí reometru. Použité hydrogely jsou rozděleny do tří skupin fyzikální, chemické a modifikované pomocí škrobu, PEG ...
 • Adheze vrstev plazmových polymerů připravených z monomeru tetravinylsilanu 

  Plichta, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací tenkých vrstev plazmových polymerů, připravených z monomeru tetravinylsilanu (TVS) a nanesených na plošné křemíkové substráty. Jako způsob přípravy tenkých vrstev byla použita ...
 • Adhezní pevnost a morfologie lomu mezi kompozitním, vlákny vyztuženým, kořenovým čepem a jádrem z částicového kompozitu 

  Kročová, Blanka
  Tato bakalářská práce zkoumá vliv složení a struktury dentálního čepu na jeho mechanické vlastnosti. Zabývá se adhezní pevností a morfologií lomu adhezního spoje mezi kompozitním, vlákny vyztuženým kořenovým čepem (FRC) a ...
 • Aditiva matric pro pultruzi na bázi nenasycených polyesterů 

  Vaněk, Martin
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá kompozitními materiály na bázi skleněných vláken a nenasycených polyesterových matric. Předmětem zájmu jsou aditiva s označením „Low profile“ (LP), která se přidávají do matrice, ...
 • Adsorpce kovových iontů na huminových kyselinách 

  Pokorná, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá huminovými kyselinami a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. Huminové kyseliny jsou většinou aromatické polycyklické sloučeniny, které mají na svých postranních řetězcích především ...
 • Adsorpce mikrobiálních buněk na modelové biologické povrchy 

  Mikušová, Janka
  Cieľom bakalárskej práce je vytvorenie modelového sorpčného povrchu vhodného pre štúdium adsorpcie bakteriálneho kmeňa Lactobacillus rhamnosus ako reprezentatívneho probiotického bakeriálneho kmeňa. Vytvorenie sorpčného ...
 • Aflatoxiny v potravinách a jejich vliv na DNA a buněčné linie 

  Šislerová, Lucie
  Aflatoxiny představují kvůli jejich vysoké toxicitě a karcinogenitě velké nebezpečí, kterému se v běžném životě snadno nevyhneme. Intoxikace aflatoxiny způsobuje velkou řadu onemocnění od těch lehčích až po nekrózu orgánů ...
 • Aglomerace směsí pro krmení živočichů 

  Moravec, Jan
  Teoretická část práce je zaměřena na popis mechanických vlastností sypných krmných směsí komponovaných v kooperaci s Mendelovou univerzitou. Jedná se především o vlastnosti tokové, které jsou klíčové pro technologie ...
 • Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer 

  Šejnohová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid ...
 • Aktivace procesu ultrajemného mletí povrchově aktivními aditivy. 

  Borguľová, Eva
  Táto práca sa zaoberá štúdiom suchého mletia slínku s využitím malého guľového mlyna s guľovým mlecími telesami. Aditíva mletia sú povrchovo aktívne látky, ktoré separujú častice mletej látky a zabraňujú ich reaglomerácii ...
 • Aktivní látky technického konopí a jejich využití v kosmetice 

  Kubáčková, Eliška
  Konopí je díky svému bohatému obsahu látek unikátní rostlinou, která vykazuje mnohé léčebné účinky. Tato bakalářská práce se zabývá především charakterizací biologicky aktivních látek v konopí setém, které jsou popsány v ...
 • Aktivní látky v cereálních produktech určených pro dětskou výživu 

  Hurtová, Jana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem antioxidačních látek v cereálních výrobcích určených pro dětskou výživu. Teoretická část je zaměřena na popis anatomické stavby obilného zrna, jeho chemické složení, rozdělení ...
 • Aktivní látky v solární kosmetice 

  Jochimová, Eva
  Aktivní látky v solární kosmetice jsou dány množstvím a charakterem UV-filtrů, které absorbují paprsky v UVA nebo v UVB oblasti. Ve Spojených státech amerických jsou považovány za léčiva, avšak u nás jsou legislativně ...
 • Aktivní přípravky na bázi koji fermentace a extraktů z vzácných hub 

  Živná, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací kultivace růstu vzácné houby korálovce ježatého na obilných substrátech za účelem následné fermentace s přídavkem vybraného zástupce mléčné bakterie. Teoretická část je zaměřena ...
 • Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí 

  Jagošová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alkylderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v jednotlivých složkách životního prostředí. V první části práce jsou shrnuty základní informace o jejich fyzikálních a ...