Poslední příspěvky

 • Informační podpora operačních středisek IZS jednotkám při zásahu na MU 

  Kulíšek, Martin
  Počet mimořádných událostí, které musí řešit složky integrovaného záchranného systému rok od roku narůstá. Informační podpora operačního a informačního střediska je pro velitele zásahu jedním z hlavních předpokladů pro ...
 • Hroznová šťáva a její využití 

  Drobilová, Marcela
  V bakalářské práci je popsána charakteristika složení vína, vinných hroznů a vinné šťávy jako přírodního produktu s příznivými účinky na zdraví. V bakalářské práci je stručně popsána i technologie zpracování vinných hroznů. ...
 • Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech 

  Kouřil, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech. Vycházel jsem z domácích a zahraničních literárních zdrojů za posledních deset let. Část zdrojů pochází z literární rešerše zhotovené za pomoci ...
 • Salmonelové infekce, jejich zdroj a diagnostika 

  Valkus, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá salmonelovými infekcemi, jejich zdroji, prevencí a diagnostikou. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s rodem Salmonella, jeho morfologií. Popisuje patogenezi, klinické projevy vzniklé ...
 • Odstraňování reziduí specifického antropogenního znečištění vody organickými látkami při úpravě na vodu pitnou 

  Bílková, Zuzana
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problémem výskytu residuí specifického antropogenního znečištění ve zdrojích pitné vody, s důrazem na možnosti odstranění těchto látek během úpravy vody na vodu pitnou. Pozornost byla ...
 • Roubování PP kyselinou itakonovou v přítomnosti sikativa 

  Petruš, Josef
  Bakalářská práce se zabývá přípravou roubovaného polypropylenu (PP) kyselinou itakonovou (IA), resp. anhydridem vznikajícím in situ termickou dehydratací kyseliny itakonové v prostředí sikativ. Teoretická část obsahuje ...
 • Hydratace biomolekul 

  Flimel, Karol
  Cielom tejto práce bolo využitie metód termickej analýzy (diferenčná kompenzačná kalorimetria a termogravimetria) pri štúdiu kinetiky odparovania vody z HYA. Tento prístup pomohol k stanoveniu zmien desorbčných energií v ...
 • Základní anorganické výroby Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Valenčík, Jan
  Bakalářská práce pojednává o e-learningu (objasnění pojmu, formy, využití, klady a zápory), o systémech LMS, LCMS a základních prvcích pro tvorbu interaktivních učebních pomůcek, které napomáhají zvýšit kvalitu e-learningu. ...
 • Hyaluronan jako prostředek cílené distribuce léčiv 

  Ureš, Tomáš
  Hyaluronová kyselina (HA) je lineární polysacharid sloţený z disacharidových jednotek N-acetyl-D-glukosaminu a glukuronové kyseliny. Hyaluronan se vyskytuje ve většině tělních tekutin a tkáních. Rakovinné buňky v přemíře ...
 • Vývoj a hodnocení vybraných vlastností emulzního kosmetického přípravku 

  Kuchyňová, Jitka
  Předložená práce se zabývala hodnocením vybraných vlastností emulzního přípravku Masky zklidňující, jejímž výrobcem je firma SynCare. Práce je především zaměřena na reologické vlastnosti výrobku. Základní reologické ...
 • Modifikace suchých omítkových směsí vápencovými odkaly 

  Švec, Jiří
  Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale rovněž je zde nezanedbatelný ...
 • Adsorpce kovových iontů na huminových kyselinách 

  Pokorná, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá huminovými kyselinami a jejich schopností vázat na svém povrchu kovové ionty. Huminové kyseliny jsou většinou aromatické polycyklické sloučeniny, které mají na svých postranních řetězcích především ...
 • Identifikace vybraných druhů probiotických bakterií v potravinových doplňcích 

  Bubeníková, Lucia
  Bifidobakterie a laktobacily jsou gram pozitivní bakterie patřící do skupiny bakterií mléčného kvašení. Jsou běžnou součástí mikroflóry trávícího traktu člověka, hrají důležitou roli ve výživě a zdraví, prevenci tvorby a ...
 • Studium sterilizačního účinku dielektrického bariérového výboje na eukaryotní mikroorganismy 

  Vojkovská, Hana
  V současnosti je využívána celá řada dekontaminačních postupů k inaktivaci mikroorganismů na nejrůznějších materiálech a předmětech. Vážným nedostatkem těchto konvenčních metod je to, že zatěžují exponovaný materiál teplem ...
 • Produkce karotenoidů kvasinkami s využitím odpadních substrátů 

  Kubáčková, Martina
  Karotenoidy představují jednu z nejrozšířenějších a nejpočetnějších tříd přírodních pigmentů s využitím v potravinářství, farmacii i kosmetice. Předložená bakalářská práce byla pojata jako srovnávací studie využití různých ...
 • DNA analýza nepatogenních klostridií izolovaných ze sýrů 

  Chroboková, Maria
  Polymerázová řetězová reakce (PCR) je molekulárně genetická metoda, která umožňuje replikaci nukleových kyselin in vitro. Umožňuje identifikaci mikroorganismů nebo prokazování přítomnosti specifických genů v různých matricích ...
 • Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na kvalitu pšeničné mouky 

  Zítková, Jana
  Tato práce pojednává o vlivu zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na výnos pšenice a kvalitu pšeničného zrna a mouky. Zaměřuje se především na vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na celkový obsah dusíkatých látek v ...
 • Barviva červených a bílých odrůd vína 

  Peprná, Tereza
  Teoretická část bakalářské práce shrnuje informace o barvivech obsažených v červených a bílých odrůdách hroznů. V úvodu je popsáno složení jednotlivých částí plodu hroznu. Největší pozornost je věnována barvivům červených ...
 • Využití biomasy pro energetické účely 

  Romanová, Kristýna
  Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku biomasy využitelné pro energetické účely, zejména na zemědělské odpady, které se dají využít jako substrát pro bioplynové stanice. Dále rozebírá složení polymerních substrátů, ...
 • Studium plazmochemické redukce korozních vrstev na mosazi 

  Řádková, Lucie
  Hlavním tématem této bakalářské práce je plazmochemické ošetření archeologickým artefaktů, především plazmochemické ošetření korozních vrstev mosazi. Pro tento proces bylo použito nízkotlaké, nízkoteplotní vodíkové plazma. ...

Zobrazit další