Now showing items 1-20 of 129

 • Způsoby hodnocení světlostálosti barevných fotografií 

  Komárková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem současných způsobů hodnocení světlostálosti barevných fotografií. Podává přehled experimentálních metod užívaných při hodnocení životnosti jak klasických, tak digitálně tištěných ...
 • Probiotika a jejich význam v lidské výživě 

  Formanová, Kristýna
  Velká část imunitního systému se nachází v tlustém střevě, a to díky velkému množství mikrobů, které ovlivňují nejen trávicí trakt člověka. Kontakt těchto mikrobů a zažívacího traktu člověka je velice důležitý pro další ...
 • Multireziduální metody pro stanovení pesticidů ve vodách 

  Matušková, Monika
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru se zabývá multireziduálním stanovením pesticidů ve vodách. Zaměřuje se především na pesticidy tvořící rezidua v povrchových vodách, které vzhledem ke své toxicitě a perzistenci ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 

  Lukačková, Adéla
  Tato práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého. V teoretické části je popsána charakteristika černého bezu zahrnující jeho druhy, vyšlechtěné odrůdy, obsahové látky a využití. Dále je ...
 • Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod 

  Židek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách. V teoretické části je uvedena základní charakteristika fenolu, jeho účinky a výskyt. Dále jsou v práci rozebírány metody odstraňování fenolu z odpadních ...
 • Bezpečnost a ochrana kritické infrasktruktury společnosti v České republice 

  Kubicová, Lenka
  Práce je věnována bezpečnosti a ochraně kritické infrastruktury. Popisuje historii kritické infrastruktury ve Spojených státech, Evropské unii a České republice. Charakterizuje jednotlivé prvky kritické infrastruktury a ...
 • Možné přístupy ve vzdělávání dospělé populace z pohledu ochrany obyvatelstva 

  Mrázková, Silvie
  Přírodní a antropogenní katastrofy obklopují náš život čím dál víc. Oblast edukace běžného občana v ochraně obyvatelstva vykazuje stále velký deficit. Proto je třeba vymyslet a navrhnout způsoby, jak dosáhnout zlepšení. V ...
 • Využití nástroje Emergency Office při řešení mimořádných událostí 

  Anderlová, Monika
  Tato práce pojednává o zapojení informační technologie do procesu krizové řízení. Společnost T-SOFT vytvořila informační systém pro podporu krizového řízení EMOFF, který je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropě, ...
 • Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace 

  Doboš, Petr
  Cílem práce bylo připravit vzorky práškového hydroxyapatitu pomocí sol-gel a precipitační metody. Po syntéze byly prášky vylisovány a vypáleny při teplotách 500 °C, 800 °C a 1100 °C. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, ...
 • Hodnocení toxicity hasebních vod 

  Rybková, Tereza
  Problematika toxicity hasebních vod se v současné době dostává stále více do popředí zájmu. Při požáru dochází ke vzniku celé řady nebezpečných látek, které mohou negativně ovlivnit kvalitu některých složek životního ...
 • Užitná voda v systému vodního hospodářství ZOO Brno 

  Hejsková Pekárková, Marie
  Práce se zabývá analýzou současného stavu zásobování Zoologické zahrady Brno vodou s ohledem na udržitelnost životního prostředí místní flóry a fauny. Byly zmapovány sítě a stav jednotlivých vodovodních řadů. Dále byly ...
 • Rozpustnost a disociace huminových kyselin 

  Kratochvílová, Romana
  Chování huminových kyselin ve vodných roztocích úzce souvisí s obsahem kyselých funkčních skupin a jejich disociačními schopnostmi. Pro studium acido-bazických vlastností huminových kyselin jsou nejčastěji využívány titrační ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Kouba, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin pro konstrukční užití v leteckém průmyslu, konkrétně slitinou 2024. Nejprve je shrnuta obecná problematika metalurgie hliníkových slitin a jejich základních vlastností. ...
 • Studium rozkladu ozónu na pevných površích 

  Krejsková, Eliška
  Tato bakalářská práce je zaměřena na prozkoumání rozkladu ozónu, ke kterému dochází při styku s pevnými povrchy. Cílem je zjistit, který materiál rozkládá ozón nejméně, a tím pádem je nejvhodnější k výrobě potrubí pro ...
 • Vláknové výztuže pro polymerní kompozity 

  Knob, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem závislosti mechanických vlastností polymerních kompozitů na rozhraní vlákno-matrice pro různé druhy vláken a typ jejich povrchové úpravy. Jako matrice byla použita polyesterová ...
 • Kationaktivní fluorescenční sondy v systému polyanion-tenzid 

  Mondek, Jakub
  V této bakalářské práci byly studovány vlastnosti vodných roztoků hyaluronanu a cetyltrimethylamonium bromidu pomocí fluorescenční sondy akridinové oranže. Nejprve byla zkoumána interakce akridinové oranže a hyaluronanu. ...
 • Zařízení civilní ochrany pro výdej prostředků individuální ochrany 

  Jokešová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá ochranou obyvatelstva a prostředky individuální ochrany. V první části práce jsou popsány prostředky individuální ochrany pro určené kategorie obyvatelstva a legislativní opora týkající se tohoto ...
 • Produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium 

  Sedláček, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá produkcí vodíku bakteriemi rodu Clostridium. Práce podává přehled o způsobech produkce vodíku uvedenými mikroorganismy, charakterizuje další biotechnologické metody a ukazuje příklady průmyslové ...
 • Studium agregace v systému biopolymer-tenzid za nízkých koncentrací tenzidu 

  Stiborský, Filip
  V této bakalářské práci byla studována interakce v systému hyaluronan-tenzid za použití fluorescenční spektroskopie a pyrenu jako fluorescenční sondy. Jako tenzid byl použit kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid s ...
 • Projevy moci a bezmoci ve společnosti a jejich vliv na krizové řízení a plánování 

  Vorálková, Kateřina
  Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. Způsobům řešení problémů výchovy a výcviku obyvatelstva je nutno věnovat zvýšenou pozornost.