Now showing items 11-30 of 129

 • Charakteristika šťávy z plodů pěstovaných odrůd bezu černého na základě vybraných chemických parametrů 

  Mizerovská, Lucie
  Cílem této práce bylo stanovit vybrané chemické parametry šťávy z plodů černého bezu a to jeho plané formy a čtyř vyšlechtěných odrůd Albida 08, Albida 09, Dana, a Haschberg. Relativní hustota byla nejnižší u odrůdy Albida ...
 • Charakterizace aktivních látek v různých druzích piva 

  Benešová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá analýzou biologicky aktivních látek, především fenolické povahy v 10 druzích nealkoholických piv s následným porovnáním s pivem alkoholickým. V teoretické části je uvedena technologie výroby piva ...
 • Charakterizace regenerovaných huminových kyselin 

  Ivancová, Anna
  Práca sa zaoberá fyzikálnou charakteristikou humínových látok, najmä draselných a amónnych solí rôzne regenerovaných humínových kyselín, pripravených z juhomoravského lignitu. Regenerácia lignitu spočívala v oxidácii ...
 • Chromogenní reakce uranu 

  Konečná, Markéta
  přehledné uspořádání činidel pro barevné reakce uranu
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Bušinová, Markéta
  Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
 • Čistírna odpadních vod v Hustopečích - hodnocení současného stavu 

  Jurasová, Lenka
  V práci je shrnuta problematika čištění odpadních vod se zřetelem na konkrétní technologii použitou na čistírně odpadních vod v Hustopečích. S ohledem na to, že koncem roku 2009 byla dokončena rekonstrukce této čistírny, ...
 • Denní chod aktivity enzymu Rubisco v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého 

  Uhrová, Lucie
  V této bakalářské práci byl studován denní chod aktivity enzymu Rubisco v podmínkách normální (380 µmol mol-1) a zvýšené (700 µmol mol-1) koncentrace oxidu uhličitého u buku lesního (Fagus sylvatica). Vzorky listů byly ...
 • Depozice plazmových polymerů 

  Malá, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci a přípravu tenkých polymerních vrstev plazmochemickou depozicí z plynné fáze na plošný substrát z křemíku. Hlavní součástí práce je literární rešerše z oblasti plazmové ...
 • Diagnostika plazmatu během depozice organosilikonových vrstev 

  Jakobová, Martina
  Tématem této bakalářské práce je diagnostika plazmatu během depozice tenkých organosilikonových vrstev. Jako monomer byl použit hexamethyldisiloxan (HMDSO), diagnostickou metodou byla emisní spektroskopie plazmatu. V ...
 • Ekotoxicita látek s hormonálním účinkem 

  Cvikýřová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá osudem a ekotoxicitou vybraných látek s hormonálním účinkem v životním prostředí. Jsou to nejen látky ze skupiny steroidních hormonů, které jsou pro tento účinek vyráběny, ale také mnoho ...
 • Energetické využití slunečního záření v Jihomoravském kraji , posouzení vlivů na životní prostředí 

  Kučerová, Simona
  Práce je zaměřena na analýzu bilance sluneční energie pro JmK. Práce analyzuje potencionální a reálné možnosti termického a fotovaltaického využití solární energie v návaznosti na územně energetickou koncepci rozvoje kraje.
 • Environmentální dopad produktů hoření 

  Ročňáková, Ivana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem produktů hoření a jejich vlivem na životní prostředí a organismus člověka. Je zde vysvětlena podstata hoření a podmínky, za kterých hoření vzniká. Při tomto ději je vyvinuto ...
 • Evakuace obyvatelstva při MU, připravenost občana k nouzovému přežití 

  Winogrodzki, Lubomír
  Tématem mé bakalářské práce je „Evakuace obyvatelstva při mimořádných událostech, připravenost občana k nouzovému přežití". V mé práci jsem průběžně charakterizoval současný stav ve zkoumané oblasti na základě informací, ...
 • Hodnocení toxicity hasebních vod 

  Rybková, Tereza
  Problematika toxicity hasebních vod se v současné době dostává stále více do popředí zájmu. Při požáru dochází ke vzniku celé řady nebezpečných látek, které mohou negativně ovlivnit kvalitu některých složek životního ...
 • Identifikace probiotických druhů rodu Lactobacillus 

  Vystavělová, Růžena
  Bakterie rodu Lactobacillus jsou součástí střevní mikroflóry, jejíž složení ovlivňuje zdravotní stav hostitele. Vzhledem k tomu, že u některých druhů Lactobacillus byly prokázány klinické účinky (např. posílení imunitního ...
 • Interakce halogenidů lantanidů s konstrukčními materiály aparatur 

  Novotný, Radoslav
  Bezvodé halogenidy lanthanoidů jsou výchozí surovinou pro přípravu jejich různých sloučenin, ale také čistých kovů. Naše fakulta je využívá pro syntézy organokovových katalyzátorů. Tyto látky jsou velice citlivé na přítomnost ...
 • Katalytické blednutí inkoustového tisku 

  Brablc, Tomáš
  Tato práce se zabývá principy inkoustového tisku, složení inkoustu, přijímacích médií a blednutím tisku. Blednutí tisku neprobíhá většinou jen z jedné příčiny, ovlivňuje jej více faktorů najednou. Zkoumáno je katalytické ...
 • Kationaktivní fluorescenční sondy v systému polyanion-tenzid 

  Mondek, Jakub
  V této bakalářské práci byly studovány vlastnosti vodných roztoků hyaluronanu a cetyltrimethylamonium bromidu pomocí fluorescenční sondy akridinové oranže. Nejprve byla zkoumána interakce akridinové oranže a hyaluronanu. ...
 • Koloběh kobaltu v životním prostředí 

  Charuza, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá významem kobaltu v životním prostředí, zejména jako součásti vitaminu B12. Vitamin B12 je komplex, který je nezbytný pro správnou tvorbu červených krvinek a DNA, kromě toho ovlivňuje spoustu ...
 • Komparace přístupů k informování cizinců o žádoucím chování při MU 

  Kaletová, Lenka
  Ochrana obyvatelstva nabývá v současné době neustále na významu a je nezbytnou součástí bezpečnosti občanů České republiky. Jedním z důležitých úkolů ochrany obyvatelstva je informovat a varovat občany před možným nebo již ...