Now showing items 34-53 of 129

 • Management jakosti v chemických laboratořích 

  Ducháč, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na systém managementu jakosti a jeho funkcí v chemických analytických laboratořích. V literární části je věnován prostor pro analýzu vývoje a perspektivy v řízení chemických organizacích se ...
 • Mangan a jeho sloučeniny 

  Matláková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhledání možných příprav vybraných sloučenin manganu. V teoretické části jsou popsané chemické a fyzikální vlastnosti látek, které úzce souvisí s přípravou tří po sobě jdoucích sloučenin ...
 • Mechanika porušení modelu dentálního můstku vyztuženého vláknovým kompozitem (FRC) 

  Štolfová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnami mechanismu porušení konstrukce zubního můstku v závislosti na tvaru konstrukce můstku a jejího uchycení, typu materiálu a prostorového uspořádání FRC. Model můstku pro mechanické ...
 • Metody studia fosfoproteinů rostlin 

  Válková, Martina
  Reverzibilně fosforylované proteiny se uplatňují u řady základních buněčných procesů. Příkladem je přenos cytokininového signálu u rostlin, který je zprostředkovaný tzv. dvou-komponentním systémem zahrnujícím fosforylaci ...
 • Mezoporézní a mikrostrukturované vrstvy oxidu titaničitého 

  Lepičová, Martina
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled o moderních způsobech tvorby tenkých vrstev oxidu titaničitého, včetně materiálového tisku a jejich principech. Je zde popsána příprava solu z tetrabutoxidu titaničitého, jako ...
 • Mikrofauna aktivovaného kalu biologických čistíren vod na Kroměřížsku 

  Hrudíková, Radka
  Bakalářská práce se zabývá popisem a hodnocením mikrofauny aktivovaného kalu biologických čistíren odpadních vod na Kroměřížsku. Dále pak popisem a morfologickým hodnocením vloček kalu. V práci jsou popsány typy biocenózy, ...
 • Mikroviskozitní sondy ve studiu agregací systému biopolymer-tenzid 

  Vašíčková, Kamila
  Byl zkoumán vliv koncentrace kationaktivního tenzidu a vliv iontové síly na anizotropii fluorescence sond difenylhexatrienu a fluoresceinu v systému s kationaktivním tenzidem a v systému kationaktivního tenzidu s hyaluronanem. ...
 • Mimořádné události a informování obyvatelstva. 

  Austová, Kamila
  Tato práce se zabývá mimořádnými událostmi a informováním obyvatelstva. V první části je popsáno rozdělení mimořádných událostí a informování obyvatelstva v jednotlivých fázích mimořádné události. Dále popisuje informovanost ...
 • Modely pro komplexaci huminových kyselin 

  Věžníková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá interakcemi měďnatých iontů s huminovými kyselinami. Vazba mezi kovovými ionty a huminovými kyselinami je tvořena hlavně prostřednictvím karboxylových a fenolových skupin. Mechanismus těchto ...
 • Molekulární typizace bakterií mléčného kvašení 

  Jelínek, Zdeněk
  Bakterie mléčného kvašení nacházejí uplatnění nejen v potravinářském průmyslu, ale také ve zdravotnictví. Jsou součástí mnoha fermentovaných mléčných výrobků i běžné střevní mikroflóry. Pro identifikaci bakterií byla ...
 • Molekulové modelování - struktura a vlastnosti katalyzátorů na bázi karbenů 

  Kulovaná, Eva
  Molekulové modelování umožňuje předpovídat chování nových látek a napomáhá při jinak obtížné interpretaci experimentálních dat. Záměrem našeho studia byla predikce vybraných vlastností polymeračních katalyzátorů na bázi ...
 • Možné přístupy ve vzdělávání dospělé populace z pohledu ochrany obyvatelstva 

  Mrázková, Silvie
  Přírodní a antropogenní katastrofy obklopují náš život čím dál víc. Oblast edukace běžného občana v ochraně obyvatelstva vykazuje stále velký deficit. Proto je třeba vymyslet a navrhnout způsoby, jak dosáhnout zlepšení. V ...
 • Možnosti alkalické aktivace ocelářské strusky 

  Frýbortová, Iva
  Práce se zabývá studiem vlastností alkalicky aktivované ocelářské strusky z hlediska jejího využití jako bezslínkového pojiva. Cílem bylo najít vhodné složení alkalického aktivátoru, které zajistí dobré mechanické vlastnosti ...
 • Možnosti degradace pesticidů pomocí oxidu titaničitého 

  Píšťková, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je vybrat pesticidy, u kterých je možné provést degradaci pomocí oxidu titaničitého. První část práce se týká obecné charakteristiky pesticidů, jejich rozdělení, způsobu účinku na cílové činitele ...
 • Možnosti eliminace smrštění hliněných omítek 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné omítky jež jsou aplikovány v interiérech mají funkci nejem estetickou, ale především tepelně akumulační. Aby bylo dosaženo lepších akumulačních vlastností je potřeba nanést omítku v dostatečně silné vrstvě. To však ...
 • Možnosti kontinuálního měření obsahu vlhkosti velmi jemných partikulárních materiálů. 

  Mayerová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením obsahu vlhkosti vápenného hydrátu gravimetrickou metodou a pomoci FT-NIR spektroskopie. Cílem teoretické části bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku infračervené ...
 • Možnosti stanovení metalosloučenin přítomných v živých systémech 

  Hauerlandová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice metalomiky. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a definice, rozdíly mezi proteiny vázanými s kovem a metaloproteiny. Práce se také zabývá metalothioneiny a jejich základním ...
 • Multireziduální metody pro stanovení pesticidů ve vodách 

  Matušková, Monika
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru se zabývá multireziduálním stanovením pesticidů ve vodách. Zaměřuje se především na pesticidy tvořící rezidua v povrchových vodách, které vzhledem ke své toxicitě a perzistenci ...
 • Názvosloví anorganické chemie Tvorba e-learningových studijních materiálů 

  Zubek, Piotr
  Předmětem této bakalářské práce je e-learning a tvorba výukového materiálu Názvosloví anorganické chemie. V teoretické části je pojednáno o definicích a vymezení pojmu e-learning, jeho vývoji a moderních trendech v tomto ...
 • Nebezpečné chemické látky a přípravky 

  Lacina, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na stručný a současný popis nebezpečných chemických látek vycházející ze současně stále platné legislativy. Shrnuje základní informace a identifikační údaje o průmyslových nebezpečných chemických ...