Now showing items 54-73 of 129

 • Objemové změny betonů na bázi reaktivních práškových komponent a možnosti jejich regulace chemickými přísadami 

  Hlaváček, Jaroslav
  Velmi vysoké pevnosti RPC umožňují jejich neobvyklé až extrémní možnosti jejich aplikací. Objemové změny (smrštění) negativně ovlivňují jejich poměrně široké spektrum jejich využití, zejména při aplikacích kdy jsou využity ...
 • Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi 

  Ruhásová, Aranka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva před povodněmi. V práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, prostředky ochrany proti povodním, povodňové orgány a legislativní zabezpečení ...
 • Operační možnosti jednotek požární ochrany při dekontaminaci osob. 

  Svoboda, Petr
  V této práci se zabývám historickým vývojem dekontaminace u jednotek požární ochrany až po současnou dobu. Popisuje způsoby kontaminace osob a metody jejich dekontaminace včetně dekontaminačních látek a směsí, které lze v ...
 • Organické solární články 

  Sionová, Marcela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizaci vlastností nových organických materiálů pro solární články. V teoretické části je rešerše na téma solární články a je zde popsána fotovoltaická přeměna energie. Praktická ...
 • Orgány veterinární správy jako složka integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí 

  Šudáková, Michaela
  Téma mé bakalářské práce je Orgány veterinární správy jako složka integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí. Pro vypracování mé bakalářské práce jsem čerpala z domácích i zahraničních zdrojů. V první ...
 • Ověření kvality komerčních půd na mikrobiologický rozbor potravin 

  Peterek, Miroslav
  Tato práce popisuje ověření kvality komerčních půd používaných pro mikrobiologický rozbor potravin. Zabývá se morfologickými, cytologickými a fyziologickými charakteristikami Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum. ...
 • Pevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálu 

  Dombková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá pevností v ohybu FRC/PFC dentálních bi-materiálů a do jaké míry jsou schopny odolávat hydrolytické degradaci. Vzorky ve tvaru trámečku byly zatěžovány ve tříbodém ohybu. Pevnost a modul ...
 • Polymerní nanokompozity - metody přípravy 

  Černý, Miroslav
  V bakalářské práci byla provedena rešerše metod přípravy a povrchové úpravy nanočástic CaCO3 a přípravy PS/CaCO3 nanokompozitů V experimentální části byla provedena příprava PS/CaCO3 nanokompozitů dvěmi metodami: radikálovou ...
 • Postavení Policie ČR v systému krizového řízení 

  Bednářová, Zdeňka
  Tato bakalářská práce, která je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou, objasňuje zapojení Policie ČR do systému krizového řízení našeho státu. Teoretická část je věnována problematice krizového řízení, integrovanému ...
 • Prebiotické sladidlo tagatosa 

  Jurečková, Zuzana
  Toto sladidlo D-tagatosa, má četné výhody, které by se časem i u nás mohly využívat v potravinovém průmysle. Jsou zde shrnuty vlastnosti D-tagatosy, fyzikální také chemické a možnosti výroby D-tagatosy. V základních ...
 • Prevence závažných chemických havárií 

  Koutský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o prevenci závažných chemických havárií. Jsou uvedeny základní pojmy této oblasti, případové studie, přehled legislativy a legislativně stanovených povinností, historie a současného stavu prevence ...
 • Probiotika a jejich význam v lidské výživě 

  Formanová, Kristýna
  Velká část imunitního systému se nachází v tlustém střevě, a to díky velkému množství mikrobů, které ovlivňují nejen trávicí trakt člověka. Kontakt těchto mikrobů a zažívacího traktu člověka je velice důležitý pro další ...
 • Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod 

  Židek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách. V teoretické části je uvedena základní charakteristika fenolu, jeho účinky a výskyt. Dále jsou v práci rozebírány metody odstraňování fenolu z odpadních ...
 • Problematika stanovení vybraných polutantů v odpadních vodách 

  Maidlová, Kateřina
  V této bakalářské práci bylo řešeno stanovení základních ukazatelů v odpadních vodách vypouštěných z čistíren odpadních vod. Byly zjišťovány tyto parametry: biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné ...
 • Produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium 

  Sedláček, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá produkcí vodíku bakteriemi rodu Clostridium. Práce podává přehled o způsobech produkce vodíku uvedenými mikroorganismy, charakterizuje další biotechnologické metody a ukazuje příklady průmyslové ...
 • Projevy moci a bezmoci ve společnosti a jejich vliv na krizové řízení a plánování 

  Vorálková, Kateřina
  Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. Způsobům řešení problémů výchovy a výcviku obyvatelstva je nutno věnovat zvýšenou pozornost.
 • Průzkum aplikací huminových kyselin v medicíně a kosmetice 

  Šmídová, Helena
  Hlavní náplní této práce bylo tvořit internetové a literární rešerše zaměřené na dosud známé teoretické poznatky, patentové přihlášky a skutečné realizace, týkající se využití huminových kyselin nebo materiálů, které je ...
 • Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace 

  Doboš, Petr
  Cílem práce bylo připravit vzorky práškového hydroxyapatitu pomocí sol-gel a precipitační metody. Po syntéze byly prášky vylisovány a vypáleny při teplotách 500 °C, 800 °C a 1100 °C. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, ...
 • Příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva 

  Zdražilová, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva. Protože lidé jsou čím dál častěji vystavováni mimořádným událostem je důležité, aby věděli jak se mají v těchto případech ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Kouba, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin pro konstrukční užití v leteckém průmyslu, konkrétně slitinou 2024. Nejprve je shrnuta obecná problematika metalurgie hliníkových slitin a jejich základních vlastností. ...