Now showing items 60-79 of 129

 • Pevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálu 

  Dombková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá pevností v ohybu FRC/PFC dentálních bi-materiálů a do jaké míry jsou schopny odolávat hydrolytické degradaci. Vzorky ve tvaru trámečku byly zatěžovány ve tříbodém ohybu. Pevnost a modul ...
 • Polymerní nanokompozity - metody přípravy 

  Černý, Miroslav
  V bakalářské práci byla provedena rešerše metod přípravy a povrchové úpravy nanočástic CaCO3 a přípravy PS/CaCO3 nanokompozitů V experimentální části byla provedena příprava PS/CaCO3 nanokompozitů dvěmi metodami: radikálovou ...
 • Postavení Policie ČR v systému krizového řízení 

  Bednářová, Zdeňka
  Tato bakalářská práce, která je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou, objasňuje zapojení Policie ČR do systému krizového řízení našeho státu. Teoretická část je věnována problematice krizového řízení, integrovanému ...
 • Prebiotické sladidlo tagatosa 

  Jurečková, Zuzana
  Toto sladidlo D-tagatosa, má četné výhody, které by se časem i u nás mohly využívat v potravinovém průmysle. Jsou zde shrnuty vlastnosti D-tagatosy, fyzikální také chemické a možnosti výroby D-tagatosy. V základních ...
 • Prevence závažných chemických havárií 

  Koutský, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o prevenci závažných chemických havárií. Jsou uvedeny základní pojmy této oblasti, případové studie, přehled legislativy a legislativně stanovených povinností, historie a současného stavu prevence ...
 • Probiotika a jejich význam v lidské výživě 

  Formanová, Kristýna
  Velká část imunitního systému se nachází v tlustém střevě, a to díky velkému množství mikrobů, které ovlivňují nejen trávicí trakt člověka. Kontakt těchto mikrobů a zažívacího traktu člověka je velice důležitý pro další ...
 • Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod 

  Židek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách. V teoretické části je uvedena základní charakteristika fenolu, jeho účinky a výskyt. Dále jsou v práci rozebírány metody odstraňování fenolu z odpadních ...
 • Problematika stanovení vybraných polutantů v odpadních vodách 

  Maidlová, Kateřina
  V této bakalářské práci bylo řešeno stanovení základních ukazatelů v odpadních vodách vypouštěných z čistíren odpadních vod. Byly zjišťovány tyto parametry: biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku, nerozpuštěné ...
 • Produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium 

  Sedláček, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá produkcí vodíku bakteriemi rodu Clostridium. Práce podává přehled o způsobech produkce vodíku uvedenými mikroorganismy, charakterizuje další biotechnologické metody a ukazuje příklady průmyslové ...
 • Projevy moci a bezmoci ve společnosti a jejich vliv na krizové řízení a plánování 

  Vorálková, Kateřina
  Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. Způsobům řešení problémů výchovy a výcviku obyvatelstva je nutno věnovat zvýšenou pozornost.
 • Průzkum aplikací huminových kyselin v medicíně a kosmetice 

  Šmídová, Helena
  Hlavní náplní této práce bylo tvořit internetové a literární rešerše zaměřené na dosud známé teoretické poznatky, patentové přihlášky a skutečné realizace, týkající se využití huminových kyselin nebo materiálů, které je ...
 • Příprava biokeramických materiálů pro medicínské aplikace 

  Doboš, Petr
  Cílem práce bylo připravit vzorky práškového hydroxyapatitu pomocí sol-gel a precipitační metody. Po syntéze byly prášky vylisovány a vypáleny při teplotách 500 °C, 800 °C a 1100 °C. Vzorky HAP byly podrobeny analýze FTIR, ...
 • Příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva 

  Zdražilová, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva. Protože lidé jsou čím dál častěji vystavováni mimořádným událostem je důležité, aby věděli jak se mají v těchto případech ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Kouba, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin pro konstrukční užití v leteckém průmyslu, konkrétně slitinou 2024. Nejprve je shrnuta obecná problematika metalurgie hliníkových slitin a jejich základních vlastností. ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je zkoumání reaktivity a koroze materiálů, jmenovitě hořčíkových slitin. V teoretické části jsou stručně shrnuty dosavadní poznatky oboru koroze kovů se zaměřením na hořčíkové slitiny a uvedena ...
 • Regulovaná produkce polyhydroxyalkanoátů bakterií Ralstonia eutropha s využitím různých typů substrátů 

  Šnajdar, Ondřej
  Předložená bakalářská práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) bakterií Ralstonia eutropha. Ke snížení nákladů na vstupní surovinu byla studována produkce PHA s využitím různých typů substrátů. V teoretické části ...
 • Reologie huminového gelu 

  Smilek, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu modifikace metody přípravy fyzikálně síťovaných hydrogelů huminových kyselin na (převážně reologické) vlastnosti výsledného materiálu. Hlavními aspekty přípravy, jejichž ...
 • Rozbor činnosti složek integrovaného záchranného systému při řešení složitých dopravních nehod 

  Doležal, Jiří
  Téma bakalářské práce je rozbor činnosti složek integrovaného záchranného systému při řešení složitých dopravních nehod. V úvodu je rozbor vzrůstající dopravy obecně. Potom jsou provedeny rozbory vzrůstající dopravy, ...
 • Rozpustnost a disociace huminových kyselin 

  Kratochvílová, Romana
  Chování huminových kyselin ve vodných roztocích úzce souvisí s obsahem kyselých funkčních skupin a jejich disociačními schopnostmi. Pro studium acido-bazických vlastností huminových kyselin jsou nejčastěji využívány titrační ...
 • Rozpustnost elektrárenských popílků ve vysoce alkalickém prostředí 

  Kejík, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem alkalicky aktivovaných popílků z vysokoteplotního a fluidního spalování uhlí ve třinácti uhelných elektrárnách České republiky. Užitým alkalickým aktivátorem je v tomto případě 50% roztok ...