Now showing items 73-92 of 129

 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Kouba, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi hliníkových slitin pro konstrukční užití v leteckém průmyslu, konkrétně slitinou 2024. Nejprve je shrnuta obecná problematika metalurgie hliníkových slitin a jejich základních vlastností. ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Ševčíková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je zkoumání reaktivity a koroze materiálů, jmenovitě hořčíkových slitin. V teoretické části jsou stručně shrnuty dosavadní poznatky oboru koroze kovů se zaměřením na hořčíkové slitiny a uvedena ...
 • Regulovaná produkce polyhydroxyalkanoátů bakterií Ralstonia eutropha s využitím různých typů substrátů 

  Šnajdar, Ondřej
  Předložená bakalářská práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) bakterií Ralstonia eutropha. Ke snížení nákladů na vstupní surovinu byla studována produkce PHA s využitím různých typů substrátů. V teoretické části ...
 • Reologie huminového gelu 

  Smilek, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium vlivu modifikace metody přípravy fyzikálně síťovaných hydrogelů huminových kyselin na (převážně reologické) vlastnosti výsledného materiálu. Hlavními aspekty přípravy, jejichž ...
 • Rozbor činnosti složek integrovaného záchranného systému při řešení složitých dopravních nehod 

  Doležal, Jiří
  Téma bakalářské práce je rozbor činnosti složek integrovaného záchranného systému při řešení složitých dopravních nehod. V úvodu je rozbor vzrůstající dopravy obecně. Potom jsou provedeny rozbory vzrůstající dopravy, ...
 • Rozpustnost a disociace huminových kyselin 

  Kratochvílová, Romana
  Chování huminových kyselin ve vodných roztocích úzce souvisí s obsahem kyselých funkčních skupin a jejich disociačními schopnostmi. Pro studium acido-bazických vlastností huminových kyselin jsou nejčastěji využívány titrační ...
 • Rozpustnost elektrárenských popílků ve vysoce alkalickém prostředí 

  Kejík, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem alkalicky aktivovaných popílků z vysokoteplotního a fluidního spalování uhlí ve třinácti uhelných elektrárnách České republiky. Užitým alkalickým aktivátorem je v tomto případě 50% roztok ...
 • Rozpustnost polypropylenu v uhlovodíkových rozpouštědlech 

  Urbánková, Radka
  Polypropylen, velkoobjemově vyráběný polyolefin, disponuje vynikajícími užitnými vlastnostmi, ekologickou nezávadností, snadnou recyklovatelností a zpracovatelností různými technologickými postupy. Klíčovými strukturními ...
 • Sbor dobrovolných hasičů - významná složka integrovaného záchranného systému 

  Schüllerová, Barbora
  Sbory dobrovolných hasičů a jejich jednotky jsou neodmyslitelnou součástí obcí a velkých průmyslových podniků v České republice. V bakalářské práci se zaměřím zejména na organizaci a činnost sborů dobrovolných hasičů obcí ...
 • Sledování kvality pšenice pro potravinářské účely. 

  Slavíčková, Radka
  Cílem této bakalářské práce bylo sledovat kvalitu pšenice obecné (Triticum aestivum), dovážené do laboratoře společnosti MORAGRO ihned po sklizni osmi různými dodavateli, a zhodnotit hlavní jakostní parametry rozhodující ...
 • Sledování vybraných parametrů hroznového vína před expedicí 

  Trávníčková, Jiřina
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na laboratorní sledování a stanovování vybraných parametrů vína, kam řadíme měrnou hmotnost vína, obsah alkoholu, obsah redukujících cukrů, titrovatelných kyselin, těkavých kyselin ...
 • Stabilita síťovaného alfa-kolagenu 

  Součková, Gabriela
  Teoretická část této bakalářské práce pojednává o obecných vlastnostech kolagenu, který je nejčastěji rozšířeným vláknitým proteinem v těle, o síťování kolagenu, které vede ke zlepšení mechanických i chemických vlastností, ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 

  Lukačková, Adéla
  Tato práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého. V teoretické části je popsána charakteristika černého bezu zahrnující jeho druhy, vyšlechtěné odrůdy, obsahové látky a využití. Dále je ...
 • Stanovení ergosterolu v pivovarských surovinách 

  Matyáš, Martin
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na stanovení obsahu ergosterolu v ječmeni a ve sladu. V teoretické části je zpracován výskyt ergosterolu v ječmeni a sladu, cíle jeho stanovení, podrobný přehled dříve použitých ...
 • Stěžejní technické a technologické faktory globalizace a jejich vliv na krizové řízení 

  Žák, Michal
  Věci, jevy a procesy probíhající v naší civilizaci jsou stále rizikovější. Globalizace, její technické a technologické vlivy jsou stále silnější. Je nutno je respektovat v práci orgánů krizového řízení. Mezinárodní ...
 • Studium agregace v systému biopolymer-tenzid za nízkých koncentrací tenzidu 

  Stiborský, Filip
  V této bakalářské práci byla studována interakce v systému hyaluronan-tenzid za použití fluorescenční spektroskopie a pyrenu jako fluorescenční sondy. Jako tenzid byl použit kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid s ...
 • Studium biodegradability polykaprolaktonu 

  Chamradová, Ivana
  Alifatické polyestery představují skupinu degradovatelných polymerních materiálů. Tyto materiály našly své využití především v biomedicínských aplikacích a jako obalové materiály. V teoretické části práce je shrnuta literární ...
 • Studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel 

  Hrubá, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel. Náplní práce bylo zavedení metody difúzních cel do výzkumu transportu kovových iontů v huminových gelech a porovnání ...
 • Studium elektrických vlastností tenkých polymerních vrstev 

  Pospíšil, Jan
  Práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností tenkovrstvých organických materiálů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Zejména byly studovány vlastnosti vrstev na ...
 • Studium možností přípravy syntetických pískovců 

  Solik, Jaroslav
  Tato bakalářská práce studuje možnosti přípravy syntetických pískovců na bázi alkalicky aktivovaných (geopolymerních) pojiv. Cílem práce je navrhnout vhodný pojivový systém o optimální koncentraci, tak aby připravený ...