Now showing items 81-100 of 129

 • Sbor dobrovolných hasičů - významná složka integrovaného záchranného systému 

  Schüllerová, Barbora
  Sbory dobrovolných hasičů a jejich jednotky jsou neodmyslitelnou součástí obcí a velkých průmyslových podniků v České republice. V bakalářské práci se zaměřím zejména na organizaci a činnost sborů dobrovolných hasičů obcí ...
 • Sledování kvality pšenice pro potravinářské účely. 

  Slavíčková, Radka
  Cílem této bakalářské práce bylo sledovat kvalitu pšenice obecné (Triticum aestivum), dovážené do laboratoře společnosti MORAGRO ihned po sklizni osmi různými dodavateli, a zhodnotit hlavní jakostní parametry rozhodující ...
 • Sledování vybraných parametrů hroznového vína před expedicí 

  Trávníčková, Jiřina
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na laboratorní sledování a stanovování vybraných parametrů vína, kam řadíme měrnou hmotnost vína, obsah alkoholu, obsah redukujících cukrů, titrovatelných kyselin, těkavých kyselin ...
 • Stabilita síťovaného alfa-kolagenu 

  Součková, Gabriela
  Teoretická část této bakalářské práce pojednává o obecných vlastnostech kolagenu, který je nejčastěji rozšířeným vláknitým proteinem v těle, o síťování kolagenu, které vede ke zlepšení mechanických i chemických vlastností, ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 

  Lukačková, Adéla
  Tato práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého. V teoretické části je popsána charakteristika černého bezu zahrnující jeho druhy, vyšlechtěné odrůdy, obsahové látky a využití. Dále je ...
 • Stanovení ergosterolu v pivovarských surovinách 

  Matyáš, Martin
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na stanovení obsahu ergosterolu v ječmeni a ve sladu. V teoretické části je zpracován výskyt ergosterolu v ječmeni a sladu, cíle jeho stanovení, podrobný přehled dříve použitých ...
 • Stěžejní technické a technologické faktory globalizace a jejich vliv na krizové řízení 

  Žák, Michal
  Věci, jevy a procesy probíhající v naší civilizaci jsou stále rizikovější. Globalizace, její technické a technologické vlivy jsou stále silnější. Je nutno je respektovat v práci orgánů krizového řízení. Mezinárodní ...
 • Studium agregace v systému biopolymer-tenzid za nízkých koncentrací tenzidu 

  Stiborský, Filip
  V této bakalářské práci byla studována interakce v systému hyaluronan-tenzid za použití fluorescenční spektroskopie a pyrenu jako fluorescenční sondy. Jako tenzid byl použit kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid s ...
 • Studium biodegradability polykaprolaktonu 

  Chamradová, Ivana
  Alifatické polyestery představují skupinu degradovatelných polymerních materiálů. Tyto materiály našly své využití především v biomedicínských aplikacích a jako obalové materiály. V teoretické části práce je shrnuta literární ...
 • Studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel 

  Hrubá, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel. Náplní práce bylo zavedení metody difúzních cel do výzkumu transportu kovových iontů v huminových gelech a porovnání ...
 • Studium elektrických vlastností tenkých polymerních vrstev 

  Pospíšil, Jan
  Práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností tenkovrstvých organických materiálů, které mohou být využity jako aktivní vrstva fotovoltaických článků. Zejména byly studovány vlastnosti vrstev na ...
 • Studium možností přípravy syntetických pískovců 

  Solik, Jaroslav
  Tato bakalářská práce studuje možnosti přípravy syntetických pískovců na bázi alkalicky aktivovaných (geopolymerních) pojiv. Cílem práce je navrhnout vhodný pojivový systém o optimální koncentraci, tak aby připravený ...
 • Studium optických vlastností tenkých transparentních vrstev 

  Schmiedová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem tenkých transparentních vrstev organických materiálů (PPV, P3HT, TiO2, DPP). V teoretické části jsou popsány principy nanášení tenkých vrstev analyzovaných materiálů a jejich vlastnosti. ...
 • Studium rozkladu ozónu na pevných površích 

  Krejsková, Eliška
  Tato bakalářská práce je zaměřena na prozkoumání rozkladu ozónu, ke kterému dochází při styku s pevnými povrchy. Cílem je zjistit, který materiál rozkládá ozón nejméně, a tím pádem je nejvhodnější k výrobě potrubí pro ...
 • Studium vlivu teploty a UV záření na celkový sterilační účinek dielektrického bariérového výboje 

  Kramárová, Petra
  Hlavním tématem této bakalářské práce je studium vlivu teploty a UV záření na celkový sterilizační účinek dielektrického bariérového výboje. Sterilizace je proces, při kterém dochází k eliminaci všech forem života. Předložená ...
 • Systémový postup havarijního plánování 

  Skupová, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá systémovým postupem havarijního plánování. Podrobně studuje vnitřní a vnější havarijní plány. Zabývá se také vhodnými metodami analýzy rizika průmyslových havárií. Součástí práce je návrh ...
 • Škodlivé látky v odpadních vodách laboratoří 

  Červenka, Jiří
  Rtuť je velmi závažným polutantem. Je obsažena ve všech složkách životního prostředí. Pro její analýzu je vynaloženo mnoho úsilí. Jelikož rtuť patří mezi nebezpečné látky, její množství je limitováno nejen pro životní ...
 • Techologie výroby dentálního kompozitu 

  Menčík, Přemysl
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a výrobou zařízení pro odtah a dělení prepregu vláknového dentálního kompozitu. Hlavním cílem byl návrh zařízení, tvorba technické dokumentace všech jeho částí, vlastní výroba a ...
 • Teorie a praxe výchovy k bezpečnostní ochraně obyvatelstva na základních školách 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Bezpečnostní problematice a výchově k ní je nutno věnovat pozornost už od dětství. Zákonem je stanoveno, aby se touto problematikou zabývali učitelé na základních školách, aby ...
 • Terorismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu 

  Šibor, Emil
  Téma mé bakalářské práce je Terorismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu. Ve své práci jsem čerpal z domácích i zahraničních zdrojů. V první části jsem se věnoval historii a vývoji terorismu a také ...