Now showing items 1-2 of 2

  • Modely pro komplexaci huminových kyselin 

    Věžníková, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá interakcemi měďnatých iontů s huminovými kyselinami. Vazba mezi kovovými ionty a huminovými kyselinami je tvořena hlavně prostřednictvím karboxylových a fenolových skupin. Mechanismus těchto ...
  • Rozpustnost a disociace huminových kyselin 

    Kratochvílová, Romana
    Chování huminových kyselin ve vodných roztocích úzce souvisí s obsahem kyselých funkčních skupin a jejich disociačními schopnostmi. Pro studium acido-bazických vlastností huminových kyselin jsou nejčastěji využívány titrační ...