Poslední příspěvky

 • Rozvoj malé firmy 

  Hladíkova, Kateřina
  Předmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétní malé firmy a zpracovat ho následně do podoby podnikatelského plánu. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde ...
 • Telemarketing 

  Špicová, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s prodejem a poskytováním informací prostřednictvím telemarketingu. Na základě zjištěných nedostatků obsahuje návrh postupu při komunikaci prostřednictvím zákaznické ...
 • Návrh strategie firmy 

  Filoušová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné situace firmy a jejich klíčových konkurentů. Obsahuje také návrh firemní strategie, která by vedla k udržení, případně posílení současného postavení společnosti na trhu.
 • Strategická analýza podniku a návrhy na zlepšení podnikové strategie. 

  Delina, Daniel
  Tato diplomová práce s názvem "Strategická analýza podniku a návrhy na zlepšení podnikové stretegie" se zabývá teorií a praxí strategického řízení podniku. V teoretické části práce je popsán obecný postup provádění strategické ...
 • Návrh restrukturalizace firmy 

  Vymazal, Ladislav
  Tato práce se zabývá restrukturalizačními opatřeními týkajícími se výrobního úseku a lidí, kteří v něm působí. Analytická a návrhová část jsou nejdůležitějšími kapitolami práce. Analýza je tématicky rozdělena na tři části. ...
 • Model internetového obchodu pro multimediální oblast 

  Sedlář, Vítězslav
  Ve své diplomové práci jsem se zabýval vytvořením návrhu internetového obchodu s knihami. Součástí práce je popsání teoretických poznatků z oblasti internetového obchodování, analýza současné situace a trendy v oblasti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Nejezchleba, Radek
  Finanční situace a finanční hospodaření je nutno sledovat celým komplexem ukazatelů a na jejich hodnoty pohlížet v časovém vývoji a v souvislostech tak, aby výsledek hodnocení zobrazoval celkovou ekonomickou situaci podniku ...
 • Analýza vlivů na reklamu na trhu s doplňky stravy 

  Jandáková, Pavla
  Tématem předkládané diplomové práce je analýza legislativních vlivů na reklamu. Kromě obecné úpravy reklamy je práce zaměřena především na regulaci reklamy doplňků stravy. Na konkrétních příkladech jsou uvedeny rozbory ...
 • Návrh průmyslové zóny pro region Telč 

  Komárek, Leonard
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výstavbou průmyslových zón, v regionu Telč. Zaměřuje se zejména na rozvoj průmyslu a využití lidských zdrojů. Obsahuje návrhy možných řešení těchto problémů, především ...
 • Návrh vhodných stimulačních nástrojů 

  Dvořák, Pavel
  Cílem diplomové je návrh vhodných stimulačních nástrojů. Nejdříve je představena firma Moravia IT, a.s. a její cíle, které si vytyčila pro následující období pěti let. Jako hlavní problém je vybrána vysoká fluktuace ...
 • Podnikatelský záměr 

  Došek, Ladislav
  Diplomová poráce je zpracována jako podnikatelský záměr, který je zaměřen na vznik společnosti využívající k výrobě elektrické energie obnovitelných zdrojů. Ve své práci se zabývám podrobným srovnáním jednotlivých variant ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Hytychová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou lékárny. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Řízení kvality dodavatelů 

  Novák, Josef
  Velké, úspěšné společnosti se soustředí v současné době na strategické oblasti podnikání (marketing, vývoj, montáž, prodej, servis, atd.). Výroba komponentů je realizována u dodavatelů, kde je tato činnost spojena s nižšími ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Štáfová, Markéta
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Královopolská RIA, a.s. v období let 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Podnikový informační systém 

  Boháček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou požadavků na informační systém technické podpory společnosti vyvíjející software s důrazem na zlepšení procesů uvnitř organizace. Hlavními funkcemi systému jsou sběr informací o ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Andrýsková, Stanislava
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Vetropack Moravia Glass, akciová společnost v období let 2002 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje návrhy možných řešení a doporučení ...
 • Komplexní pojištění podnikatelského subjektu 

  Moltaš, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje návrh komplexního pojištění pro vybraný podnikatelský subjekt. Práce obsahuje charakteristiku vybrané společnosti, analýzu rizik, které společnost ohrožují, výběr nejvhodnější pojišťovny a ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Opava 

  Franek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Opava, kde analyzuje problém nezaměstnanosti v letech 2004 - 2007. Je zde popsána struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, vzdělání, věku a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmýd, Pavel
  Diplomová práce zpracovává analýzu finanční situace nestátní neziskové organizace Sdružení pěstounských rodin v období 2004 až 2007. Používá vybrané metody finanční analýzy. Do svých závěrů zahrnuje celkovou situaci Sdružení ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmídová, Radka
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví vybraného podniku na základě rozboru finančních výkazů. Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis metod ...

Zobrazit další