Poslední příspěvky

 • Likvidace obchodní společnosti 

  Orletová, Jana
  Tato práce popisuje proces likvidace, který předchází ukončení podnikání. Abych přiblížila průběh likvidace společnosti v praxi, popisuji v praktické části diplomové práce činnost likvidátora v akciové společnosti, která ...
 • Společenská odpovědnost podnikání ve strojírenské firmě 

  Mašková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Analyzuje současnou situaci v oblasti CSR u podniků sídlících v Českém technologickém parku Brno. Dále analyzuje postoj k problematice společenské odpovědnosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Andrýsková, Stanislava
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Vetropack Moravia Glass, akciová společnost v období let 2002 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje návrhy možných řešení a doporučení ...
 • Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces 

  Tieber, Michael
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob v mezinárodním opravárenském centru společnosti Symbol Technologies Czech Republic s.r.o. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na plánování, skladovaní a ...
 • Příprava projektu rozvoje cestovního ruchu financovaného pomoci fondů EU 

  Skřehotová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku dotací z Evropské Unie. Navrhuje využití dotace z evropských strukturálních fondů na rozvoj cestovního ruchu ve městě Bruntál a jeho okolí, které se nachází v Moravskoslezském ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kopecký, Markéta
  Tato diplomová práce, zpracovaná jako podnikatelský záměr, se zabývá problematikou zavedení další činnosti vedle stávajících. Samotnému podnikatelskému záměru předchází detailní analyzování samotné společnosti a jejího ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Navrátilová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového výzkumu, konkrétně marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků. Analýza spokojenosti zákazníků je zaměřena na dva důležité segmenty - na konečného zákazníka a na ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy Red bull 

  Kobzová, Lucie
  Má diplomová práce z oblasti marketingu je zaměřená na zlepšení marketingového řízení firmy Red Bull, která je předním výrobcem energetických nápojů na světě. Svou prací bych chtěla přispět ke zlepšení marketingového řízení ...
 • Konkurenční zpravodajství firmy 

  Donthová, Veronika
  Diplomová práce analyzuje stávající stav konkurenčního zpravodajství ve firmě. Obsahuje analýzu povědomí o konkurenčním zpravodajství a jeho využívání jako konkurenční výhody v poradenských společnostech v České republice. ...
 • Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí 

  Štěpánková, Jana
  Obsahem diplomové práce je problematika oceňování podniku za účelem změny právní formy. Součástí práce je analýza podniku, podnikatelského prostředí a zhodnocení přínosů a rizik změny právní formy. V praktické části řeším ...
 • Pojištění pro kynologickou organizaci a její členy 

  Daňková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá charakteristikou rizik ohrožujících kynologickou organizaci a její členy. Cílem diplomové práce je návrh vhodného pojistného produktu. Diplomová práce obsahuje teorii, analýzu rizik, nabídku a ...
 • Studie logistiky opatřování s vazbami na produkční procesy 

  Svída, Jaroslav
  V této diplomové práci byl řešen problém řízení zásob ve výrobním podniku, který je zaměřen na poskytovaní služeb v elektrotechnické výrobě. Problematika zásob vznikla v okamžiku, kdy došlo ke ztrátě významného zákazníka ...
 • Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí 

  Karasová, Pavlína
  Předmětem diplomové práce je problematika tržního oceňování podniků. Teoretická část obsahuje základní pohledy a přístupy pro oceňování podniků. Představuje většinu používaných (i méně používaných) metod pro oceňování a ...
 • Návrh na zlepšení organizace práce v Grand Hotelu Brno 

  Svobodová, Silvie
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení organizace práce v Grandhotelu Brno. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se organizace práce, řízení hotelového provozu. Práce poukazuje na nedostatky v organizaci práce ...
 • Hodnocení úrovně finančního zdraví zdravotních pojišťoven v ČR 

  Gruber, Jan
  Obsahem této diplomové práce je posouzení úrovně finančního zdraví zdravotních pojišťoven v ČR se zaměřením na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR. ...
 • Podnikatelský záměr zavedení nové prodejní jednotky 

  Vítková, Simona
  Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu zavedení nové prodejní jednotky v MS Brněnka spol. s r. o., a to konkrétní členské firmy PRAMEN-BRNĚNKA spol. s r. o. na Purkyňově ulici. Teoretická část práce ...
 • Platební neschopnost firmy a metody řešení tohoto problému 

  Kinclová, Klára
  Diplomová práce"Platební neschopnost firmy a metody řešení tohoto problému" se zabývá řízením pohledávek. Popisuje nástroje a metody, které lze efektivně využít při snaze snížit množství nesplacených pohledávek či předcházení ...
 • Návrh rozvoje malé firmy v lesnictví 

  Půčková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou malé firmy podnikající v oblasti lesnictví a na základě této analýzy navrhuje strategické cíle, které jsou nezbytné pro další růst a rozvoj firmy. V práci jsou určeny jednotlivé způsoby ...
 • Zvyšování produktivity práce na základě organizačních změn ve firmě Glaxo Smith Kline s.r.o 

  Nádvorník, Josef
  Tématem diplomové práce je navržení možných způsobů zvyšování efektivity a produktivity práce ve farmaceutické společnosti. Cílovým podnikovým segmentem, na který se autor zaměřil, je prodejní tým reprezentantů. Navrhované ...
 • Návrh marketingového řízení společnosti 

  Bata, Jiří
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav a navrhnout vhodné marketingové řízení akciové společnosti Moravské keramické závody s podnikatelskými aktivitami v oblasti hutnictví a slévárenství.

Zobrazit další