Recent Submissions

 • Návrh motivačního programu firmy 

  Veverka, Tomáš
  Tato diplomová práce má navrhnout optimální systém ohodnocení a motivování pracovníků – produkt managerů pro obchodní oddělení společnosti Olterm&TD Olomouc, a.s. takovým způsobem, aby daný systém byl spravedlivý a motivující ...
 • Marketingová strategie podniku (pro konkrétní firmu,organizaci) 

  Haška, Ivo
  Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategii firmy Linde Material Handling ČR. Na základě této analýzy formuluje vhodná doporučení. Všechna doporučení směřují k zlepšení konkurenceshopnosti firmy a zlepšení její ...
 • Revize interních procesů ve firmě a návrh na vylepšení 

  Smolík, Milan
  Tato práce je zaměřena na interní procesy ve firmě. Jsou zde analyzovány zá-kladní interní procesy na všech úrovních řízení podniku. Práce je rozdělena na dvě zá-kladní části – analýza a návrhy na vylepšení. V návrhové ...
 • Podpora podnikání s využitím elektronického obchodu 

  Juřica, Lukáš
  Diplomová práce řeší problém firmy, která má svůj vlastní elektronický obchod, ale není s ním spokojena. Diplomová práce obsahuje návrh jak zviditelnit její e-shop, a návrh základních funkcí e-shopu pomocí modulů. Zabývá ...
 • Využití účetních dat a výkazů pro řízení firmy. 

  Drápalová, Blanka
  Tématem diplomové práce ,,Využití účetních dat a výkazů pro řízení firmy“ je určení způsobu využití účetních dat a výkazů pro účely vedení a hodnocení firmy vedoucími pracovníky. Práce se zaměřuje na posouzení současné ...
 • Návrh optimálního řešení pro zavedení elektronického obchodu v podniku 

  Polívka, Antonín
  Diplomová práce se pokusila analyzovat problémy spojené s návrhem internetového obchodování ve firmě a především obsahuje návrh zabývající se výběrem optimálního řešení pro zavedení elektronického obchodu v podniku.
 • Využití finančních nástrojů pro rozšíření dopravní firmy 

  Štěpánová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace konkrétní společnosti a její návaznosti na investiční rozhodování. Na počátku se tato práce zaměřuje na představení společnosti a její činnosti. Poté obsahuje ...
 • Možnosti aplikace geografických informačních systémů v podnikové praxi 

  Ratičák, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky využití víceúčelových geografických informačních systému (GIS) v oblasti komerční sféry v podmínkách České republiky. Vzorem při této analýze jsou pak především možnosti ...
 • Využití statistických metod projektu R v systému pro podporu rozhodování 

  Vacula, Vladimír
  Cílem této práce je ukázat možnost propojení systému pro podporu rozhodo- vání se statisticky zaměřeným projektem R a umožnit tak jednoduchým způsobem analyzovat ekonomické ukazatele pomocí pokročilých statistických metod. ...
 • Strategie jakosti výrobního podniku 

  Drápela, Michael
  MICHAEL DRÁPELA: Návrh strategie jakosti výrobního podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Podnikatelská, 2008, 76 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. František Bartes, CSc. Diplomová práce se zabývá návrhu ...
 • Návrh strategie činnosti malé firmy 

  Labská, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh strategie malé firmy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy v budoucích letech.
 • Řízení a motivace pracovníků 

  Psotka, Ivan
  Diplomová práce analyzuje současnou situaci ve firmě s cílem detekovat slabá místa v řízení a motivaci zaměstnanců a navrhuje možnosti zlepšení za účelem zvýšení efektivity podniku.
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Holubová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku na základě účetních výkazů. V první části práce je popsána problematika finanční analýzy, její nástroje a metody. V další části je provedena ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

  Důbravová, Lenka
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním řízením společnosti V. P. M. – TRANS s. r. o., pomocí elementárních metod technické finanční analýzy. Obsahuje návrhy ke zlepšení finanční situace této společnosti.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Maloňová, Kateřina
  Ve své diplomové práci řeším problematiku finanční analýzy a jejího využití v podniku. Podkladem pro mě byly účetní výkazy z let 2005 až 2007, pomocí nichž hodnotím finanční situaci a zaměřuji se na hledání efektivního ...
 • Podnikatelský záměr - vybudování mycí linky automobilů 

  Liptáková, Kateřina
  Cílem diplomové práce je vybudování mycí linky automobilů při čerpací stanici s použitím střednědobého investičního úvěru na čtyři roky. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Zpracovaný podnikatelský ...
 • Strategie financování podniku 

  Vanerová, Michaela
  V diplomové práci strategie financování podniku vysvětluji pojem finance podniku, struktura financí podniku optimální finanční struktura podniku, krátkodobé a dlouhodobé financování podniku, externí a interní zdroje ...
 • Budoucí rozvoj malé firmy 

  Vojtek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou malého podnikání a možnostmi jeho zlepšení na konkrétním případě. V teoretické části autor zkoumá aspekty malých a středních podniků a jejich působení v ekonomice, postup tvorby ...
 • Obsluha bankovních klientů alternativními distribučními kanály 

  Nezdarová, Martina
  Diplomová práce se zabývá využitím alternativních distribučních kanálů v retailovém bankovnictví obecně a konkrétně v České spořitelně, a.s.. Vlastní řešení spočívá v přípravě a realizaci pilotního projektu využití ...
 • Podnikatelský plán pro výstavbu lanovky v Deštném 

  Prouza, Petr
  Diplomová práce je zpracována na téma podnikatelského záměru výstavby sedačkové lanovky. Obsahuje teoretickou část řešení problému a analýzu současného stavu firmy a jejího okolí. Hlavním cílem práce je zkoumání efektivnosti ...

View more