Anzeige der Dokumente 1-20 von 375

 • Personální řízení ve společnosti Pars nova,a.s. 

  Opatovská, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s návrhem popisu pracovního místa personální ředitelky ve společnosti Pars nova a.s. Obsahuje analýzu pracovního místa personání ředitelky a návrh popisu pracovního místa, ...
 • Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU 

  Gréčová, Pavla
  Tato práce na téma „ Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU“ podává v první části teoretický přehled fondů Evropské unie, jejich funkci, rozdělení na území České republiky a cíle, které pomáhají stávajícím ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Chrudim 

  Vácha, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v regionu Chrudim, kde analyzuji problém nezaměstnanosti v letech 2003 – 2007. Obsahuje rozbor jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělání, ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení ve firmě 

  Jelínková, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s marketingovým řízením firmy. Obsahuje návrh takové strategie marketingového řízení, jehož respektování povede ke zlepšení propagace a distribuce firmy, a tím i k upevnění ...
 • Marketingová strategie podniku (pro konkrétní firmu,organizaci) 

  Haška, Ivo
  Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategii firmy Linde Material Handling ČR. Na základě této analýzy formuluje vhodná doporučení. Všechna doporučení směřují k zlepšení konkurenceshopnosti firmy a zlepšení její ...
 • Marketing bankovních služeb v České spořitelně, a.s. 

  Rychlá, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu bankovních služeb. Je v ní popsaná teorie tvorby marketingového mixu banky, tvorba marketingové kampaně a řízení vztahu s klienty. Cílem práce je posouzení používaných ...
 • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví versus česká úprava dlouhodobého majetku 

  Pospíšilová, Iva
  Diplomová práce se zabývá dlouhodobým majetkem. Obsahuje analýzu rozdílů v chápání dlouhodobého majetku mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy IFRS/IAS, a následnou aplikaci zjištěných rozdílů ...
 • Studie provozuschopnosti silniční sítě s využitím telematických přístupů 

  Bruna, Jiří
  Při vyšetřování dopravní nehody na silnici je obvykle k dispozici jen velmi málo objektivních informací. Elektronické záznamové zařízení provozních hodnot ve vozidle, jež je tématem mé diplomové práce, by mohlo zaznamenávat ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Tesař, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření konkurenční strategie malé rodinné firmy. Analyzuje současný stav firmy zabývající se statickou a projekční činností. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

  Důbravová, Lenka
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním řízením společnosti V. P. M. – TRANS s. r. o., pomocí elementárních metod technické finanční analýzy. Obsahuje návrhy ke zlepšení finanční situace této společnosti.
 • Návrh AC jako účinného nástroje personálního výběru v podniku ABC, s r.o. 

  Matznerová, Silvie
  Tato práce je zaměřena na problamatiku získávání a výběru pracovníků, uplatněním nejnovějších poznatků a přístupů personálního výběru. Na základě získaných znalostí navrhuje možnou metodu výběru pracovníků ve firmě ABC, ...
 • Analýza tržních příležitostí a návrh strategie vstupu na trh 

  Hačková, Eva
  Práce se zabývá možnostmi nově vstupující firmy na trh se službou v oboru účetního poradenství. Je třeba zjistit, zda má taková firma na trh vstoupit či ne a jaké má vyhlídky do budoucna.
 • Analýza a zlepšování jakosti s využitím sedmi jednoduchých nástrojů jakosti 

  Fejksová, Radka
  Diplomová práce se zabývá problematikou jakosti ve společnosti Karsit, s. r. o. První část je zaměřena na analýzu současného stavu a na popis problematiky v teoretické rovině. V další části jsou nástroje managementu jakosti ...
 • Využití statistických metod při hodnocení finančního rizika podniku 

  Jedlička, Jaromír
  Diplomová práce je zaměřena na návrh scoringového modelu pro podniky působící v chemickém průmyslu s využitím metod shlukové analýzy. Uvádí se zde popis finančních rizik, jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a modely ...
 • Softwarová podpora krátkodobého finančního plánování 

  Hlaváček, David
  Práce aplikuje relevantní metody krátkodobého finančního plánování na prostředí oddělení velké mezinárodní firmy - softwarové pobočky koncernu Siemens. Praktickým výstupem je softwarová aplikace, která usnadní krátkodobé ...
 • Model znalostního managementu 

  Jelínek, Tomáš
  Ve svojí disertační práci se zaměřuji na dnes velice aktuální oblast znalostního managementu. Celosvětově roste zájem o znalosti, o jejich řízení a využívání v praxi. Hlavním cílem mé práce bylo zmapovat současný stav a ...
 • Komunikační strategie pro společnost Monsanto, s.r.o. 

  Mikulcová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním komunikační strategie pro společnost Monsanto s.r.o. zabývající se zemědělskými produkty. Práce popisuje obecné a oborové okolí společnosti, společnost samotnou a na základě těchto ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Mrázková, Monika
  Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu, sektoru příspěvkových organizací a dotazníku jako nástroji pro ...
 • Studie logistické koncepce pro obchodní síť 

  Jankůj, Robert
  Tato diplomová práce je návrhem logistické koncepce a realizace vývozu propagačních a reklamních předmětů na trhy východní Evropy a střední Asie.
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Vinkler, Luboš
  Tato diplomová práce analyzuje problematiku nezaměstnanosti v okrese Prostějov od roku 2003 do konce první poloviny roku 2007. Obsahuje rozbor struktury nezaměstnaných ve vztahu k délce nezaměstnanosti, věku a vzdělání. ...