• Návrh na zlepšení motivačního programu stevardek 

  Krátká, Regina
  Diplomová práce se věnuje problematice odměňování pracovníků na pozici stevarda/ky, se kterou se potýká společnost Student agency, s.r.o., provozující autobusovou dopravu. V analýze společnosti hodnotí vývoj počtu pracovníků ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrželová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. v letech 2003 až 2006. Hodnocení je provedeno formou finanční analýzy na základě teoretických poznatků a ...
 • Profesionalita manažerů 

  Kostolanský, Petr
  Diplomová práce pojednává o klíčových kompetencích manažera, tedy o souboru mezioborově přenosných schopností a dovedností denní potřeby. Obsahuje návody, doporučení a prostředky ke zvýšení efektivity práce manažera ...
 • Návrh změn v oblasti přijímání a vzdělávání pracovníků firmy Desko, a.s. 

  Vávrová, Vendula
  Diplomová práce analyzuje proces zabezpečování a rozvoje lidských zdrojů ve firmě Desko, a.s. Obsahuje návrhy pro efektivní implementaci stávajícího systému v oblasti řízení lidských zdrojů, které firmě pomohou dosahovat ...
 • Optimalizace procesů výrobní linky 

  Prokop, Aleš
  Obsahem práce je představení metody simulace a simulačního software Witness jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování v konkrétně mnou zvoleném podniku STEKO spol. s r.o. V práci je vytvořen model reálného podnikového ...
 • Podnikatelský záměr na založení realitní kanceláře 

  Křesalová, Irena
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení firmy a to realitní kanceláře REALITY-KOM. Cílem práce je návrh založení firmy, charakteristika a analýza prostředí a trhu, ve kterém zakládaná firma působí z hlediska teorie ...
 • Filozofie zvyšování kvality v marketingu 

  Křivdová, Helena
  Tématem této diplomové práce je „Filozofie zvyšování kvality v marketingu“. Jejím cílem je návrh systému hodnocení spokojenosti zákazníků ve společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s, dále pak zhodnocení aktuální situace ...
 • Systém řízení jakosti společnosti a řízení reklamací 

  Urbanová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti a jeho uplatněním ve společnosti Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o. Praktická část je zaměřena na řízení reklamací a zavedení sledování nákladů na jakost.
 • Budování klientského centra v Olomouci 

  Černý, Radoslav
  Diplomová práce si klade za úkol navrhnout nejefektivnější způsob budování klientských center společnosti Partners v České republice. Cílem této práce je navrhnout klientské centrum v Olomouci a současně položit vzor tomu, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Holinka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem obchodní společnosti. Cílem tohoto podnikatelského plánu je návrh rozšíření a změny struktury obchodního oddělení společnosti. Vytvořil jsem návrh jednoduchého a funkčního ...
 • Zakládání menších firem v oboru stavebnictví v Ruské federaci 

  Veverka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá možnostmi a podmínkami vstupu na náročný trh v Ruské Federaci z hlediska podmínek založení firmy, nebo odkoupení již existujícího podniku a specifik existujících právě pouze v Ruské Federaci. Práce ...
 • Podnikatelský záměr CA Invia 

  Doláková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem CA Invia.cz, s.r.o., jehož cílem je navrhnout zákaznický věrnostní program pro klienty cestovní agentury. Byla snaha o vytvoření jednoduchého a atraktivního věrnostního ...
 • Návrh na zlepšení marketingových činností firmy 

  Pekař, Jaroslav
  Diplomová práce byla zpracovávaná pro firmu TOP Dům, s. r. o. a byla rozdělená na dvě základní části, analytickou a návrhovou. Analýza firmy byla zaměřena především na oblast marketingu a odhalila problémy, které je třeba ...
 • Zajištění podnikatelského záměru dotací z fondů EU 

  Hlavatý, Adam
  Diplomová práce pojednává o problematice obnovitelných zdrojů energie a možnostech financování výroby elektrické energie ze slunečního záření pomocí fondů Evropské unie. Součástí práce je studie proveditelnosti a návrh ...
 • Návrh expertního systému pro výběr optimálního spořícího produktu 

  Steyer, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o současném sociálním zabezpečení občanů České republiky. Je zde podrobně rozebrán důchodový systém jak v České republice tak v zahraničí. Jsou uvedeny rozdíly mezi jednotlivými druhy financování ...
 • Pojištěnost města Třešť 

  Doláková, Hana
  Předmětem mojí diplomové práce je charakterizovat rizika města Třešť a najít vhodné pojistné portfolio. Cílem mé diplomové práce je návrh vhodného pojistného portfolia pro město Třešť. Diplomová práce pojednává o riziku, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Doláková, Hana
  Cílem této diplomová práce je posoudit úroveň finančního zdraví společnosti Sladovny Soufflet ČR, a.s. na základě elementárních metod finanční analýzy. V návaznosti na syntézu výsledku jsou formulována doporučení na řešení ...
 • Studie řízení plynulých materiálových toků s využitím značení produktů 

  Dvořáková, Alena
  Diplomová práce analyzuje současné způsoby a postupy při skladování a značení zboží společnosti Disk obchod & technika, spol. s.r.o. Obsahuje návrh identifikace zboží, který povede k optimalizaci materiálových toků z ...
 • Možné dopady zavedení společného konsolidovaného základu daně na podniky 

  Janů, Eva
  V práci jsou analyzovány důvody a možná řešení sjednocení základu daně z přijmu v Evropské unii. Porovnává také teoretická východiska zavedení jednotného základu daně a pomocí dotazníkového šetření vyhodnocuje názor podniků ...
 • Projekt na získání dotace z SZIF 

  Komínková, Magda
  Diplomová práce se zabývá tématy týkající se dotací EU. Je zde obsažen přehled fondů, programů a postup při tvorbě projektu na získání dotace. Hlavní pozornost je věnována Programu rozvoje venkova.