Now showing items 21-40 of 375

 • Podnikatelský záměr - realitní kancelář 

  Šeda, Libor
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení a jejího případného umístění na trhu.
 • Hodnocení finanční situace, návrh na zlepšení výkonnosti podniku 

  Meier, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením výkonnosti vybraného podniku s využitím metody finanční analýzy. Z výsledků finanční analýzy byla navržena opatření, která dopomohou ke zlepšení finanční situace podniku.
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Břeclav 

  Pálka, Přemysl
  ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v regionu Břeclav, kde analyzuji problém nezaměstnanosti v letech 2003-2007. Obsahuje rozbor jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělaní, ...
 • Fundamentální analýza 

  Malý, Luděk
  Diplomová práce je zaměřena na provádění fundamentální analýzy akcií. V první části jsou podrobně rozebrány postupy a metody analýzy včetně jejich výhod či úskalí a možného použití v praxi. V praktické části je provedena ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sikora, Petr
  Diplomová práce posuzuje finanční strategii společnosti pomocí ukazatelů finanční analýzy. Finanční analýza hodnotí minulost, současnost a předpokládanou budoucnost finančního hospodaření firmy. Na základě těchto výsledků ...
 • Implementace ERP systému ve firmě a jeho propojení s E-shopem 

  Konečný, Pavel
  Práce se zabývá analýzou stávající metodologie implementace IS a vytvořením nové efektivnější metodiky zabraňující opakování identifikovaných nedostatků. I přes různorodost jednotlivých zákazníků a jejich požadavků při ...
 • Využití statistických metod projektu R v systému pro podporu rozhodování 

  Vacula, Vladimír
  Cílem této práce je ukázat možnost propojení systému pro podporu rozhodo- vání se statisticky zaměřeným projektem R a umožnit tak jednoduchým způsobem analyzovat ekonomické ukazatele pomocí pokročilých statistických metod. ...
 • Návrh multimediální podpory prezentace firmy 

  Raszka, David
  Práce se snaží analyzovat stávající situaci v oblasti multimediálních prezentací vysokých škol. Součástí této práce je i návrh multimediální prezentace ve formě videoklipů, které byly realizovány v rámci této práce a ...
 • Využití procesního řízení v chemické laboratoři 

  Franek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití procesního řízení při zpracovávání zakázek v chemické laboratoři. V první části práce je popsána historie a vývoj procesního řízení a některé metodiky zavádění procesního řízení ...
 • Návrh financování rezidenční výstavby v lokalitě Nupaky 

  D´Ambrosová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti financování a ...
 • Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení 

  Konstandinovský, Paris
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou podniku. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj malé firmy 

  Černý, Michal
  Cílem diplomové práce „Podnikatelský záměr pro rozvoj malé firmy“ je poskytnout návod jak rozvinout mikrofirmu na úspěšnou malou firmu, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Diplomová práce se ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu 

  Vaverka, Jan
  Tato práce je zaměřena na rozvoj motivačního programu firmy Unistav a.s. Analýza stávajícího motivačního programu je provedena na základě dotazníkového šetření, rozhovorů a studia podnikových materiálů. Na základě zjištěných ...
 • Návrh a optimalizace portfolia soukromého investora 

  Lády, Jiří
  Tato práce se zaměřuje na návrh portfolia z investičních instrumentů a tvorbu dotazníku pro určení rizikového profilu soukromého investora. Kromě základní investiční teorie popisuje stručně charakteristiky a parametry ...
 • Analýza řízení jakosti ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. 

  Petrovská, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá systémy řízení jakosti a je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou nejdříve vysvětleny základní pojmy a historický vývoj řízení jakosti. Popsána a diskutována je národní ...
 • Návrh strategie firmy 

  Dubnický, Peter
  Podnikání v oboru IT se za poslední léta poměrně výrazně mění. Společnost M Computers s.r.o., podnikající převážně v oblasti prodeje hardware dnes stojí před rozhodnutím, jak na dané změny reagovat a zvýšit tak svou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Tichý, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy Xella CZ, s.r.o s využitím metod finanční analýzy. Teoretická část popisuje metody finanční analýzy a finanční ukazatele. Praktická část obsahuje aplikaci ...
 • Řízení a motivace pracovníků 

  Psotka, Ivan
  Diplomová práce analyzuje současnou situaci ve firmě s cílem detekovat slabá místa v řízení a motivaci zaměstnanců a navrhuje možnosti zlepšení za účelem zvýšení efektivity podniku.
 • Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství 

  Labská, Tereza
  Cílem této diplomové práce je vypracovat reálný a proveditelný podnikatelský plán, na založení restaurace Labužník s. r. o. Restaurace se zaměří na poskytování služby „All you can eat“ v městě Hradec Králové. V práci jsou ...
 • Management lázní 

  Špaček, Martin
  Práce se zabývá analýzou vnějšího a vnitřního prostředí lázní, na základě které jsou navrženy strategie, které by společnost měla implementovat pro zvýšení své konkurenceschopnosti. Práce dále popisuje možnosti a výhody ...