Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza a zlepšování jakosti s využitím sedmi jednoduchých nástrojů jakosti 

  Fejksová, Radka
  Diplomová práce se zabývá problematikou jakosti ve společnosti Karsit, s. r. o. První část je zaměřena na analýzu současného stavu a na popis problematiky v teoretické rovině. V další části jsou nástroje managementu jakosti ...
 • Analýza řízení jakosti ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s. 

  Petrovská, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá systémy řízení jakosti a je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou nejdříve vysvětleny základní pojmy a historický vývoj řízení jakosti. Popsána a diskutována je národní ...
 • Filozofie zvyšování kvality v marketingu 

  Křivdová, Helena
  Tématem této diplomové práce je „Filozofie zvyšování kvality v marketingu“. Jejím cílem je návrh systému hodnocení spokojenosti zákazníků ve společnosti Pekárny a cukrárny Náchod, a.s, dále pak zhodnocení aktuální situace ...
 • Návrh strategie jakosti u společnosti B-projekting,spol.s.r.o. 

  Kostková, Adriana
  Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním formulovaným VUT Brno FP z 19/2007. Na základě analýzy současného stavu u B –projekting, spol. s.r.o., Zlín, s využitím nejnovějších poznatků, trendů, zkušeností a požadavků ...
 • Návrhy na zlepšení řízení jakosti ve firmě 

  Malá, Alena
  Diplomová práce analyzuje proces řízení jakosti ve výrobním podniku a předkládá návrhy a doporučení na zlepšení. Tato práce by měla přispět ke zefektivnění procesu řízení jakosti a pomoci tak firmě získat konkurenční výhodu ...
 • Řízení jakosti ve výrobě firmy 

  Banatová, Radomíra
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení jakosti ve výrobním procesu. Jsou zde popsány zavedené metody a procesy dle platných ISO norem. Na základě poskytnutých informací jsou zde doporučeny návrhy a metody na zlepšení ...
 • Řízení kvality dodavatelů 

  Novák, Josef
  Velké, úspěšné společnosti se soustředí v současné době na strategické oblasti podnikání (marketing, vývoj, montáž, prodej, servis, atd.). Výroba komponentů je realizována u dodavatelů, kde je tato činnost spojena s nižšími ...
 • Strategie jakosti strojírenského podniku 

  Illková, Martina
  Diplomová práce analyzuje současnou strategii konkrétního strojírenského podniku s cílem navrhnout nejvhodnější strategii řízení jakosti, která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a snížení nákladů.
 • Strategie jakosti výrobního podniku 

  Drápela, Michael
  MICHAEL DRÁPELA: Návrh strategie jakosti výrobního podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Podnikatelská, 2008, 76 s. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. František Bartes, CSc. Diplomová práce se zabývá návrhu ...
 • Systém řízení jakosti společnosti a řízení reklamací 

  Urbanová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá systémem řízení jakosti a jeho uplatněním ve společnosti Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o. Praktická část je zaměřena na řízení reklamací a zavedení sledování nákladů na jakost.
 • Vliv jakosti poskytovaných služeb na spokojenost zákazníků 

  Zeman, Daniel
  Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit co běžný divák považuje za důležité ve službách (virtuální grafika ve sportovních přenosech), které nabízí firma Akisport s.r.o. a zjistit jeho spokojenost se službami. Za tímto ...
 • Vyhodnocení ekonomických přínosů jednotlivých systémů managementu jakosti 

  Komárová, Marianna
  Diplomová práce se zabývá integrovaným systémem řízení. V teoretické části je popsán systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hlavní ...