• Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Požárová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Focus Cz Marketing - and IT Research s. r.o. v období 2004 – 2007 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Určuje silné a slabé stránky, nedostatky a příležitosti ...
 • Příprava projektu rozvoje cestovního ruchu financovaného pomoci fondů EU 

  Skřehotová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku dotací z Evropské Unie. Navrhuje využití dotace z evropských strukturálních fondů na rozvoj cestovního ruchu ve městě Bruntál a jeho okolí, které se nachází v Moravskoslezském ...
 • Řízení jakosti ve výrobě firmy 

  Banatová, Radomíra
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení jakosti ve výrobním procesu. Jsou zde popsány zavedené metody a procesy dle platných ISO norem. Na základě poskytnutých informací jsou zde doporučeny návrhy a metody na zlepšení ...
 • Návrh implementace systému pro řízení a plánování výroby 

  Rzepka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro řízení a plánování výroby v malé výrobní firmě. Návrh vychází z informační strategie analýzy současného stavu procesů ve firmě a skutečného stavu ...
 • Využití statistických metod při hodnocení finančního rizika podniku 

  Jedlička, Jaromír
  Diplomová práce je zaměřena na návrh scoringového modelu pro podniky působící v chemickém průmyslu s využitím metod shlukové analýzy. Uvádí se zde popis finančních rizik, jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a modely ...
 • Model znalostního managementu 

  Jelínek, Tomáš
  Ve svojí disertační práci se zaměřuji na dnes velice aktuální oblast znalostního managementu. Celosvětově roste zájem o znalosti, o jejich řízení a využívání v praxi. Hlavním cílem mé práce bylo zmapovat současný stav a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Martina
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy v letech 2002–2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy v ...
 • Návrh logistické strategie v rámci obchodních řetězců 

  Fajkus, Petr
  Diplomová práce analyzuje logistické služby v obchodním řetězci, popisuje teoretické přístupy k optimalizaci služeb a navrhuje řešení služeb, konkrétně rozvozu zboží.
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Žáčková, Eva
  Diplomová práce se zabývá rozvojem činností firmy po teoretické stránce a na základě získaných poznatků je pak analyzována situace ve vybrané firmě, definovány některé problémy a možnosti zlepšení, navržena některá opatření ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

  Mrázková, Monika
  Diplomová práce se zabývá průzkumem spokojenosti zákazníka Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Teoretická část se věnuje problematice marketingového výzkumu, sektoru příspěvkových organizací a dotazníku jako nástroji pro ...
 • Daňové penále v České republice 

  Burnus, Roman
  Diplomová práce přináší základní přehled o principech a metodách daňové kontroly a komentuje vývoj daňového penále. Cílem diplomové práce je vytvoření návrhů zlepšení výběru daně, zefektivnění daňového řízení, zvýšení ...
 • Využití internetu v marketingu firmy zaměřené na prodej automobilových doplňků 

  Kadlec, Petr
  Internetové obchodování se stalo běžnou součástí životů mnoha lidí. Ruku v ruce s ním jde také propagace, která se postupně přesouvá od klasických médií k on-line podobě. Cílem této práce je zmapovat možnosti marketingu a ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků 

  Matějka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti a loajality zákazníků společnosti GiTy, a.s. Teoretická část se věnuje problematice spokojenosti a loajality zákazníků a jejich zjišťováním. Dále se zabývá marketinkovým ...
 • Podnikatelský záměr - realitní kancelář 

  Šeda, Libor
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr realitní kanceláře. Na základě teoretických poznatků a zjištěných skutečností obsahuje návrh založení a jejího případného umístění na trhu.
 • Marketing bankovních služeb v České spořitelně, a.s. 

  Rychlá, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu bankovních služeb. Je v ní popsaná teorie tvorby marketingového mixu banky, tvorba marketingové kampaně a řízení vztahu s klienty. Cílem práce je posouzení používaných ...
 • Návrh projektu informačního systému malé firmy 

  Švábenský, David
  Cílem diplomové práce je návrh struktury nového informačního systému firmy tak, aby odpovídal stávajícím datovým tokům ve firmě, a zároveň uspokojoval potřeby uživatele. Podle návrhů a konceptů této práce by mělo být možné ...
 • Návrh změny organizační struktury firmy 

  Svobodová, Elena
  Cílem této diplomové práce je navrhnout novou organizační strukturu ve výrobním podniku, zaměřit se hlavně na jednotlivé organizační složky a specifikovat cíle, které by měly být touto restrukturalizací dosaženy. Návrh ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mezlíková, Jana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočtových metod finanční analýzy testuje finanční situaci společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ...
 • Návrh na zlepšení marketingového řízení firmy Red bull 

  Kobzová, Lucie
  Má diplomová práce z oblasti marketingu je zaměřená na zlepšení marketingového řízení firmy Red Bull, která je předním výrobcem energetických nápojů na světě. Svou prací bych chtěla přispět ke zlepšení marketingového řízení ...
 • Návrh obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. 

  Procházková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie firmy Eisberg, a.s. Práce popisuje a analyzuje jednotlivé oblasti podnikání firmy, ve kterých firma působí. Nalézám proto nedostatky v těchto oblastech a následně ...