Collections in this community

Recent Submissions

 • Číslicová filtrace signálů EKG 

  Ráček, Tomáš
  Cílem práce je pod¬chycení současného stavu problema¬tiky číslicového předzpracování elektrokardiogramů. Jsou rozebrány kmitočtové vlastnosti jednot¬livých rušivých signálů (kolísáni nu¬lové izolinie, síťový brum, ...
 • Digitální zpracování analogových signálů 

  Čermák, Petr
  Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně ...
 • Antény z netradičních materiálů 

  Sedlák, David
  Výroba antén z alternativních a netradičních materiálů je velmi zajímavý elektrotechnický obor, ve ktrých pracuje spousta velkých firem. Zejmána pak firmy zabývající se mobilní elektronikou. Vývoj v tomto oboru probíhá ...
 • Manipulátor pro robot KAMBot 

  Popovský, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malého robotického manipulá- toru pro robot KAMBot za využití 3D tiskárny. Součástí práce je i tvorba řídící jednotky a potřebné elektroniky s podporou komunikace přes ...
 • Studium vlastností pokročilých katodových materiálů pro lithno-iontové články 

  Tichý, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem akumulátorů, zejména lithium-iontových, principy jejich funkce a zejména studiem katodových materiálů pro lithium-iontové akumulátory. Tyto materiály by měly umožnit vývoj akumulátorů se značně ...
 • Digitální regulátor pro ohřev lisu dřevotřísky na bázi Simatic S7-1500, TIA Portal V12 

  Lesák, Michal
  Předložená bakalářská práce se věnuje návrhu Digitální regulátor pro ohřev lisu pro lisování dřevotřísky. Skládá se ze dvou částí, z teoretické části a z části praktické. V teoretické části práce jsou na základě poznatků ...
 • Model chování dynamických systémů 

  Sztefek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro matematický popis dynamického systému zapsaného ve stavovém popisu., který umožňuje měnit koeficienty stavových matic A,B. Algoritmus je naprogramován v prostředí MATLAB-SIMULINK. ...
 • Modelování hemodynamické odezvy na neuronální aktivitu 

  Bartoň, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje vztahy mezi neuronální aktivitou a metabolismem mozku, dále se zabývá modelováním mozkové krevní dynamiky pro účely fMRI, porovnává několik vybraných modelů a prezentuje výsledky analýz dat ...
 • Samobuzené oscilátory v elektronice 

  Grill, Jiří
  Cílem mé bakalářské práce je pojednat o vlastnostech samobuzených oscilátorů s konkrétním zřetelem na Van der Polův oscilátor. Jde o samobuzené kmity, které mohou být generovány v nelineárních dynamických soustavách ...
 • Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu 

  Račanský, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoduché diagnostiky jednotky palubního počítače osobního automobilu. Řešení je rozděleno na 2 dílčí části. První řeší hardwarovou stránku realizace, která se opírá o využití ...
 • Měření a zpracování EKG signálu v prostředí LabView 

  Veselý, Petr
  Tato práce, jak již z názvu vyplývá, je zaměřena na zpracování EKG signálu a detekci QRS komplexu. První část je věnována samotnému anatomickému popisu srdce. Vlivem podráždění svaloviny srdce dochází k postupnému stahování ...
 • Vícepásmová anténa pro bezdrátovou počítačovou komunikaci 

  Večeřa, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu planárních PIFA antén pro dvoupásmový provoz. Dvě z této skupiny antén jsou detailněji prostudovány a modelovány v program Zeland IE3D s cílem navrhnout je pro kmitočtová pásma ...
 • Zdroj přesného kmitočtu 

  Kopečný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem příjmu časového normálu DCF77. Tento signál je využitý jako zdroj referenčního signálu pro synchronizaci navrhovaného Zdroje přesného kmitočtu a tím zajišťuje jeho vysokou dlouhodobou ...
 • Návrh ZigBee zařízení analogový vstup 0 – 10 V 

  Vepřek, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci zařízení analogových vstupů pro ZigBee modul. První část obsahuje možná řešeními návrhu zařízení a vybírá nejlepší možnost realizace. Ve druhé části je uvedena funkce ...
 • Digitální zpracování analogových signálů 

  Čermák, Petr
  Práce se zabývá problematikou digitálního zpracování analogového signálu. V práci je proveden rozbor všech částí řetězce pro zpracování analogového signálu. Vstupní veličinou je signál z měřící cívky, který je následně ...
 • Ruční dálkové ovládání chapadla do nebezpečných prostor 

  Koubík, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem elektrického schématu pro ovládání krokového motoru pomocí inkrementálního snímače polohy. Navržené schéma je schopné zpracovat signály z IRC snímače na signály DIR/PULSE potřebné pro regulátor ...
 • Širokopásmové antény pro měření EMC 

  Červenka, Dušan
  Tato bakalářská práce pojednává o problému Širokopásmových antén pro měření EMC ve frekvenčním rozsahu 30 – 2000MHz. Jsou zde nastíněna různá řešení a základní modifikace antén. Výsledná anténa je logaritmicko-periodická. ...
 • Model plošného rozložení optické intenzity ve svazku 

  Wintr, Aleš
  Cílem této práce bylo nejdříve seznámení se s popisem optického svazku, šířícího se volným prostorem a s jeho základními parametry a charakteristikami. V teoretické části této práce byly vytvořeny programy, které zobrazují ...
 • Měření vlastností optických systémů 

  Vrábel, Miroslav
  Tato práce obsahuje základní přehled a popis zobrazovacích systémů. Představuje problémy, které postihují reálný optický systém. Seznamuje s vhodným způsobem popisu optických systémů. Nabízí testy vhodné na ověření parametrů ...

View more