Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Laboratorní úlohy pro mikrokontrolér ARM Cortex-M3. 

  Libicher, Radek
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh rozšiřujících obvodů a tři laboratorní úlohy pro vývojový kit MBED NXP LPC1768. Dokument je rozdělen na tři základní části. První část se zabývá popisem mikroprocesorů ARM, vývojové ...
 • Vliv délky reakčního času na amplitudu neuronální odezvy po vzácných podnětech v obraze funkční magnetické rezonance 

  Klimeš, Filip
  Cílem mé bakalářské práce je poskytnout základní představu o funkční magnetické rezonanci. Teoretická část se zabývá obecnými principy, metodami měření a analýzy dat fMRI. Dílčím a zároveň stěžejním cílem je navrhnout ...
 • Rozpoznání typu přenosového kanálu z řečového signálu 

  Kopřiva, Tomáš
  Práce se zabývá rozpoznáním pěti odlišných řečových přenosových kanálů. Použité kanály jsou: GSM, dva PSTN a dva VoIP kanály. Pro účely testování a trénování je vytvořena pro přenosové kanály řečová databáze SPLAB_TranCh. ...
 • Paralelní zpracování signálů pomocí GPU 

  Václavík, Jiří
  Práce v úvodu naznačuje historii vzniku moderních grafických procesorů. V teoretické části textu je popsáno minimum k programovacímu modelu nutnému k naprogramování jednoduchých DSP algoritmů. Další část potom zpracovává ...
 • Návrh autonomního zdroje energie s fotovoltaickým a větrným zdrojem 

  Bršťák, Jan
  Schopnost akumulovat elektrickou energii je jednou z nejdůležitější a nejvíce se rozvíjející se oblastí v energetice. Současným problémem výroby elektrické energie z fotovoltaických zdrojů jsou kolísavé výkony dané množstvím ...
 • Binokulární vidění 

  Bršlicová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků. Práce obsahuje popis anatomie zrakového orgánu a fyziologie vidění. Dále se v práci pojednává o ...
 • Svařování speciálních optických vláken 

  Hlavatý, Václav
  Cílem bakalářské práce je navrhnout svařovací procesy pro speciální optická vlákna. V textu jsou popsány postupy úprav základního svařovacího procesu pro tři vlnové délky PM vláken. Pro každý typ vlákna byl vytvořen ...
 • Vliv biomolekul na optické vlastnosti deponovaných kvantových teček 

  Roček, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na výrobu kvantových teček oxidu titaničitého za pomoci nanoporézní masky z oxidu hlinitého a modifikaci jejich povrchu za účelem zvýšení jejich kvantového výtěžku. Práce je rozdělena do 6 základních ...
 • Model větrného tunelu s univerzálními vstupy a výstupy 

  Holčík, Martin
  Cílem práce je navrhnout a realizovat model větrného tunelu. Model je možné ovládat různými standardizovanými rozsahy signálů a to jak v analogové podobě, tak i v digitální. Model se skládá ze dvou ventilátorů – ventilátoru ...
 • Porovnávání významných bodů pro detekci objektů v obraze 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato práce se týká oboru počítačového vidění. Konkrétně se věnuje extrakci významných bodů z obrazu jako prostředek pro srovnání obrazů a vyhledávání objektů. Jsou zde zmíněny 4 metody, které jsou porovnávány z hlediska ...
 • Optimalizace spínaných zdrojů se synchronním usměrňovačem 

  Skácel, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spínaných obvodů, zejména spínaných zdrojů. Jsou v ní uvedeny standardní spínané obvody s indukčností a bez indukčnosti a srovnány jejich výhody a nevýhody. Blíţe jsou popsány ...
 • Parametrické a neparametrické statistické metody a jejich aplikace 

  Mračko, Peter
  Práca sa zaoberá parametrickými štatistickými metódami, ktoré spočívajú v testovaní hypotéz o parametroch jednotlivých rozdelení pravdepodobnosti. V práci sú teoreticky vysvetlené vybrané rozdelenia pravdepodobnosti a ...
 • Bezdrátový datový optický spoj 

  Haňka, Jiří
  Zaměření této práce je směrováno do oblasti přenosu digitálních dat za pomocí optické bezdrátové komunikace realizovanou dvěma optickými hlavicemi pracujícími v plně duplexním režimu. Obecně práce popisuje současné možnosti ...
 • Vlastnosti a stínění ionizujícího záření 

  Konček, Róbert
  Ionizujúce žiarenie je žiarenie s energiami častíc väčšími, než je energia potrebná na odstránenie najvoľnejšie viazaného elektrónu z atómu. Živé tkanivá vystavené ionizujúcemu žiareniu sú týmto poškodené a môže u nich ...
 • Simulace datových přenosů v integrovaných sítích 

  Rozsypal, Pavel
  Cílem této práce bylo rozebrat problematiku datových přenosů v integrovaných sítích se zaměřením na kvalitu služby. V práci jsou popsány různé síťové prvky, jejich funkce, výhody a nevýhody. Pozornost byla věnována také ...
 • Lokalizace pro bezdrátové sítě malého dosahu 

  Polok, Zbyszek
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Pomocí modulů Zigbit 900 s čipem pro bezdrátovou komunikaci AT86RF212 je měřena síla signálu v prostorách VUT v Brně. Naměřené hodnoty jsou zpracovány ...
 • Kruhově polarizovaná flíčková anténa s dutinovým rezonátorem 

  Procházka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá kruhově polarizovanou mikropáskovou flíčkovou anténou s dutinovým rezonátorem. První část se věnuje základním teoretickým poznatkům o mikropáskových flíčkových anténách, jako je tvar flíčku, ...
 • Dálkové spínání elektrických spotřebičů mobilním telefonem 

  Hrabina, Martin
  Táto práca sa zaoberá riešením diaľkového spínania elektrických zariadení pomocou GSM. V prvej časti zhŕňa požiadavky a vymenúva možnosti riešenia vzhľadom na ich jednoduchosť a možnosť zabezpečenia proti rušeniu a bezpečnosti ...
 • Analýza mikroskopického obrazu s buněčnými strukturami v LabVIEW 

  Roček, Vojtěch
  Tato práce se zabývá metodami akvizice, zpracování a analýzy obrazu z optického mikroskopu a jejich možným využitím. Kromě teoretického rozboru problému je zde navržen algoritmus, který realizuje segmentaci obrazu, detekci ...
 • Vývoj bezelektrodových zářivek a jejich aplikace v osvětlovací technice 

  Šenk, Tomáš
  Cílem této práce je bližší seznámení se s bezelektrodovými zářivkami. V práci je na úvod uveden historický vývoj bezelektrodových zářivek, dále je objasněn jejich princip činnosti a stručně rozebrány tři základní konstrukce ...

Zobrazit další