Poslední příspěvky

 • Sítě FTTx 

  Všetička, Václav
  Optická komunikace
 • Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments 

  Vašíček, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí desky jednofázového střídače. Je zde nastíněn obvodový návrh desky, aspekty návrhu plošného spoje a následně i některé zálkadní algoritmy řídicího programu. Pozornost je věnována dostatečné ...
 • Robot pro tělesně postižené 

  Amler, Ivo
  Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Rozebrány jsou různé varianty řídícího systému a vyhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Při získání informace o poloze vozíku se podařilo vytvořit pouze ...
 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  V této práci se zabývám převodníkem, který má sloužit jak most mezi dvěma protokoly. Těmi protokoly je Ethernet a bezdrátový protokol IEEE 802.15.4. Bezdrátovou část této práce jsem ovšem nasimuloval pomocí sériové linky ...
 • Internetová učebnice: metoda konečných diferencí v časové oblasti 

  Martinů, Michal
  V bakalářské práci jsem se zaměřil na vytvoření programu pro demonstraci principů metody konečných diferencí v časové oblasti. Principy metody jsou demonstrovány skriptem pro programové prostředí Matlab. Skript je doplněn ...
 • Modelování iontových proudů izolovaných srdečních buněk 

  Mrázek, Jiří
  Bakalářská práce nás uvádí do problematiky modelování iontových proudů izolovaných srdečních buněk. Je členěna do čtyř kapitol, kde první kapitola naznačuje historický vývoj modelování dějů na membráně buňky. Druhá kapitola ...
 • Ustálený chod vedení 110 kV 

  Leinweber, Luboš
  Moje práce se zabývá parametry dlouhého vedení velmi vysokého napětí (vvn) 110 kV se zadanými výstupními parametry (jmenovité napětí, cos, činný výkon a délku vedení) a to jak z teoretické části, tak i z části praktické, ...
 • Přístupové a zabezpečovací systémy 

  Kohut, Michal
  Při psaní této bakalářské práce byla snaha popsat přístupové a zabezpečovací systémy a jejich součásti. Dále u těchto systému byla vysvětlena jejich funkce, využití a bylo uvedeno jejich rozdělení. Velká pozornost byla ...
 • Návrh a tvorba laboratorní úlohy s palivovým článkem 

  Mátl, Michal
  Cílem mojí práce je studium palivového článku, zmapování současného světového a českého trhu a sestavení laboratorní úlohy. V práci je probrána základní problematika palivového článku, současný stav a nakonec je zhotovena ...
 • Měření vlastností standardu 802.11n 

  Halm, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na prostudování standardu 802.11n a zjištění odlišností od standardu 802.11b, g. Standard 802.11b byl, jako první používán pro bezdrátovou síť tzn. WLAN. Tento standard byl rozšířen ...
 • Návrh a tvorba laboratorní úlohy s palivovým článkem 

  Mátl, Michal
  Cílem mojí práce je studium palivového článku, zmapování současného světového a českého trhu a sestavení laboratorní úlohy. V práci je probrána základní problematika palivového článku, současný stav a nakonec je zhotovena ...
 • Rozpoznání jednotlivých písmen ve zvukovém záznamu s využitím SOM 

  Malásek, Jan
  Bakalářská práce popisuje historické pozadí vývoje neuronových sítí a jejich použití při procesu rozpoznání řeči a uvádí do problematiky práce a učení neuronových sítí. Představuje tři vybrané systémy pro rozpoznání řečového ...
 • Sběr a přenos meteorologických dat 

  Holínek, Pavel
  Práce pojednává o sběru a prezentaci meteorologických dat. Pro získání dat byla použita digitální i analogová čidla, která zpracovává mikrokontrolér ATmega16. Stanice má 2 moduly. První je určený pro monitorování vnitřních ...
 • Návrh kardiostimulátoru typu On Demand v LabVIEW 

  Sekera, Lukáš
  První část bakalářské práce popisuje princip funkce srdce, je zde uveden rozbor signálu EKG a navrženo jednoduché blokové schéma kardiostimulátoru typu On Demand pro jeho realizaci v LabVIEW. Ve druhé části práce jsou ...
 • EKG zesilovač s batériovým napájením a bezdrátovým přenosem z pacienta 

  Čapka, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem zesilovače elektrokardiografu a bezdrátovým přenosem EKG signálu. V první části popisuji vznik a průběh elektrického signálu na srdci. Rozebírám zde stavbu samotného srdce a jeho převodního ...
 • Měření a analýza elektrokardiografických signálů 

  Zimáková, Jana
  Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit se s metodikou měření elektrokardiografických signálů, jejich popisem a následnou analýzou. Během měření jsem využívala počítačový systém Biopac a program Matlab. Práce je rozdělena ...
 • Digitální filtry pro obrazová data 

  Všetička, Václav
  Práce je se zabývá filtračními metodami pro úpravu digitálního obrazu. Kdy je potřeba vhodným algoritmem zvýraznit požadovanou informaci z obrazu, nebo naopak potlačit rušivé elementy v obraze. Práce popisuje několik ...
 • Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul 

  Mikl, Martin
  Bakalářská práce pojednává o problematice digitálního zpracování hudebního signálu. V úvodní části je rozebrána funkce a využití standartu VST. Stručně je popsána historie vzniku rozhraní VST, jeho uplatnění a použití v ...
 • Dvoupásmová anténa s paralelními rezonančními obvody 

  Vítek, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o drátových anténách v pásmu VHF a UHF, o návrhu antény v programu 4NEC, která pomocí paralelního rezonančního obvodu dosahuje rezonance na zadaných kmitočtech 145 MHz a 432 MHz. Funkčnost antény ...
 • Elektronické řízení servomechanismu u trenažéru 

  Valouch, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit elektronické řízení polohovacího servomechanismu u řidičského trenažéru. Jako řídící jednotka byl vybrán 8 bitový mikrokontrolér ATmega16 od firmy ATMEL® a pro snímání aktuálního úhlu ...

Zobrazit další