Poslední příspěvky

 • GPS sledovací systém 

  Hofman, Jan
  V práci je popsán základní princip a vlastnosti globálního pozičního systému GPS. Je zde přiblížena problematika určování polohy, rychlosti a nadmořské výšky. Tyto poznatky jsou dále použity pro návrh zařízení, které ...
 • Videosekvence pro podporu výuky zpracování zvukových signálů 

  Pavlikovský, Vladislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou inštruktážnych videí pre podporu výuky spracovania zvukových signálovov. Je rozdelená do troch častí. Prvá časť je teoretickým rozborem algoritmov priestorových efektov, metód ...
 • Nekonvenční aplikace hybridních integrovaných obvodů 

  Grund, Pavel
  V rámci této bakalářské práce byl realizován zadaný obvod, tedy kapacitní sonda. Návrh topologie byl vytvořen během semestrálního projektu. Realizovaný hybridní integrovaný obvod kombinuje dvě technologie, a to technologii ...
 • Implementace RapidMineru na výpočetním GRIDu 

  Mikulín, Ondřej
  Tato práce se zabývá integrací programu RapidMiner do GRIDového prostředí a paralelizací úlohy hledání optimálních parametrů matematických modelů. Vše je realizováno s ohledem na odlišnou časovou náročnost dílčích výpočtů. ...
 • Senzorová síť pro monitorování přítomnosti 

  Vician, Tomáš
  V projektu je popsán postup vytvoření aplikace na bázi senzorové sítě pro monitorování přítomnosti pomocí komunikačního standardu IEEE 802.15.4/ZigBee. Na projekt jsou kladeny požadavky na nízkou energetickou náročnost a ...
 • Expertní systém NPS 

  Plch, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a odladěním báze znalostí pro expertní systém. Báze znalostí je vytvořená na problematiku týkající se vibrací a zvuků v automobilu. Toto je řešeno pomocí diagnostického expertního systému ...
 • Model pece na výrobu žáruvzdorných materiálů 

  Franek, Lešek
  Obsahem dokumentu je tvorba modelu pece, jeho výsledné porovnání s reálnou pecí a návrh regulátoru. Je zde popsán 3D návrh v programu SolidWorks, tvorba fyzikálního modelu v Comsol Multiphysics a jeho export do Simulinku. ...
 • Mechanické vlastnosti pájeného spoje 

  Meliš, Josef
  Předkládaná práce se zabývá rozdíly mechanických vlastností povrchových úprav desek plošných spojů a více druhů použitých pájecích past. Praktická část práce popisuje všechny nutné kroky k výslednému provedení experimentu. ...
 • Plánování terapie ionizujícím zářením 

  Bučina, Peter
  Práca sa venuje problematike ionizujúceho žiarenia a jeho využitia v liečebnej terapii zhubných a nezhubných nádorov. Zaoberá sa hlavnými parametrami ovplyvňujúcimi terapiu a pojednáva o niektorých metódach plánovania. ...
 • Měření a analýza elektrochemických signálů DNA 

  Štekovič, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje základní metody pro měření a analýzu DNA. V první části se zabírá popisu samotné DNA. V další části se věnuje principu získání DNA z daného vzorku jeho izolaci a čištění. Popisuje přístroje, ...
 • Vytvoření interaktivních studijních pomůcek pro výuku počítačové grafiky 

  Malina, Jakub
  V této bakalářské práci se budeme zabývat popisem základních vlastností počítačových křivek a jejich praktickou použitelností. Vysvětlíme si, jak lze křivky chápat obecně, co to jsou polynomiální křivky a způsoby napojování. ...
 • Zpracování radiofrekvenčních ultrasonografických dat 

  Krchňavý, Jan
  Hlavním zaměřením práce bylo seznámení se se zpracováním ultrasonografických radiofrekvenčních dat. Jejich teoretické popsání, a to popsání fyzikálního principu, jednotlivých druhů zobrazení, typů měřicích sond, a zároveň ...
 • Komplexní zařazení výukového systému TIMS do výuky 

  Juračka, Jan
  Tato práce podrobně seznamuje s výukovými systémy Tims od firmy Enoma. Podrobně popisuje základní typy analogových a digitálních modulací, rozprostřené spektrum a základy PCM kódování a dekódování. Hlavní důraz je kladen ...
 • Systém pro rozpoznávání 2D čárových kódů 

  Sedlář, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá čtením 2D čárových kódů. Na začátku je uveden stručný přehled nejpoužívanějších čárových kódů. Dále se hlavně práce zabývá QR kódy. Vysvětlena je jejich struktura, složení a pravidla pro ...
 • Technický výpočet záření soustav lineárních antén 

  Halm, Martin
  Tato práce se zabývá výpočtem směrových charakteristik a vstupních impedancí anténních soustav. V první části je tato problematika řešena na teoretické úrovni. Po definici základních parametrů antén je proveden rozbor ...
 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  V této práci se zabývám převodníkem, který má sloužit jak most mezi dvěma protokoly. Těmi protokoly je Ethernet a bezdrátový protokol IEEE 802.15.4. Bezdrátovou část této práce jsem ovšem nasimuloval pomocí sériové linky ...
 • Širokopásmová obdelníková flíčková anténa 

  Teplý, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh mikropáskové antény s maximální šířkou pásma. Nejprve jsou diskutovány standardní typy napájení těchto antén s hlavní pozorností na koaxiální napájení (napájení sondou) a L-sondu. ...
 • Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul 

  Mikl, Martin
  Bakalářská práce pojednává o problematice digitálního zpracování hudebního signálu. V úvodní části je rozebrána funkce a využití standartu VST. Stručně je popsána historie vzniku rozhraní VST, jeho uplatnění a použití v ...
 • Generátor synchronizačního kódu pro hudební aplikace 

  Vácha, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především oblasti implementace synchronizačních metod. Cílem této práce je návrh a vytvoření prototypu zařízení, které vysílá jeden druh synchronizačního kódu, a ...
 • Více-výstupové aktivní bloky a jejich aplikace v proudovém módu 

  Maňas, Stanislav
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vlastností bloku CCII v proudovém módu a jeho aplikacemi. První část práce je věnována teorii bloku CC, dále teorii bloku CCII, jeho obvodovému zapojení a zkoumání vlastností. Ve ...

Zobrazit další