Poslední příspěvky

 • Dvoupásmová anténa s paralelními rezonančními obvody 

  Vítek, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o drátových anténách v pásmu VHF a UHF, o návrhu antény v programu 4NEC, která pomocí paralelního rezonančního obvodu dosahuje rezonance na zadaných kmitočtech 145 MHz a 432 MHz. Funkčnost antény ...
 • Elektronické řízení servomechanismu u trenažéru 

  Valouch, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit elektronické řízení polohovacího servomechanismu u řidičského trenažéru. Jako řídící jednotka byl vybrán 8 bitový mikrokontrolér ATmega16 od firmy ATMEL® a pro snímání aktuálního úhlu ...
 • Moderní metody detekce QRS komplexů 

  Richter, Zdeněk
  Tato práce pojednává o EKG signálu a metodách jeho zpracování. Také popisuje způsob jeho snímání a podrobně jej rozebírá. Dále srovnává různé přístupy k detekci QRS komplexů. Jedna z podkapitol popisuje používané testovací ...
 • Realizace mikrovlnného digitálního přijímače se softwarovým zpracováním 

  Poslušný, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem mikrovlnného přijímače v pásmu 430-440MHz s číslico- vým zpracováním v základním pásmu (homodyn) se softwarovým zpracováním kvadra- turního signálu (I/Q) pomocí zvukového systému osobního počítače.
 • Vzorové moduly DC/DC měničů 

  Skoupý, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci univerzálních DC/DC měničů se třemi integrovanými obvody. Hlavní část popisuje postupný rozbor silové a řídící části, jakožto funkčních bloků a jednotlivých schémat. Největší ...
 • Elektronicky řízené žhavení vodní dýmky 

  Rumíšek, Tomáš
  Práce se zabývá náhradou elektronicky řízeného žhavení topného tělesa u vodní dýmky za standardní uhlíkové žhavení. Teplota topného tělesa je regulována mikroprocesorem AVR od firmy Atmel v závislosti na teplotě požadované ...
 • Zpracování biosignálů na PC 

  Románek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním biosignálů na počítači. V této práci jsou uvedeny základní typy biologických signálů jejich způsob snímání a dále vstup do počítače. Jsou zde vybrány příklady dostupných snímačů ...
 • Modulace OFDM 

  Spurný, Jan
  OFDM je v dnešní době často využívaná a důležitá modulační technologie, která umožňuje dosáhnout velkých přenosových rychlostí a zároveň je schopna obstát v rádiových komunikačních kanálech. Cílem této bakalářské práce je ...
 • Štěrbinová anténa pro systémy s více anténami 

  Smrček, Jiří
  Práce se věnuje numerickému modelování štěrbinových antén s prodlouženou zemí, které lze integrovat do anténních systémů v kompaktních bezdrátových zařízeních. Jde konkrétně o antény navržené pro bezdrátové lokální počítačové ...
 • Návrh optoelektronického snímače polohy 

  Straka, Radomír
  Cílem této práce je navrhnout optoelektronický snímač polohy, který by určoval aktuální polohu měřicí linky. Tuto polohu je potřeba určovat velice přesně. Nejdříve je práce směrována na seznámení se snímači polohy, které ...
 • Analýza stochastických procesů v elektronických součástkách 

  Vlčková, Irena
  V této bakalářské práci se zabývám šumem elektronických součástek, využití nedestruktivní analýzy ke zpracování elektronického šumu v polovodičových součástkách a měřením vzorků. Práce je rozdělena do tematických okruhů: ...
 • Rozpoznání gest ruky v obraze 

  Zlotý, Petr
  Práce popisuje rozbor a implementaci rozpoznání gest ruky. Zvolenou metodou je porovnání histogramu orientací. Metoda je rozšířena o několik úprav, především o segmentaci na základě barvy kůže a segmentaci na základě rozdílu ...
 • Virtuální přístroj pro měření vlastností ultrazvukových měničů 

  Kudělka, Pavel
  Práce pojednává o ultrazvuku, ultrazvukových měničích a o návrhu virtuálního přístroje pro měření ultrazvukových měničů v programu LabView.
 • Interpolace obrazů 

  Václavík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním některých interpolačních metod, při použití na různé druhy šedotónových 2D obrazů. Z hlavní části je zaměřena na lineární, kvadratickou a kubickou metodu a jejich kvalitativní ...
 • Binokulární vidění 

  Hanus, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá binokulárním, neboli prostorovým viděním a stereoskopií. V první části je rozebrána fyziologie a princip prostorového vidění. Dále práce řeší realizaci synchronního snímání statické scény ...
 • Optický snímač polohy 

  Jakubík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optickými snímačmi polohy používanými v počítačových myšiach a ich možnosťou použitia ako snímača polohy v 2D rovinnom systéme. V prvej časti bakalárskej práce je vysvetlený princíp a ...
 • Současný obousměrný přenos dat a napájecího signálu jedním optickým vláknem 

  Baura, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci přenosových systémů, které využívají jedno optické vlákno pro současný obousměrný přenos optického napájecího a datového signálu. Jedná se o systémy polarizačního (PDM), ...
 • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení 110 kV 

  Bartoš, Petr
  Tato práce se zabývá výpočtem zkratových poměrů části sítě 110 kV na území České republiky. Tato síť je rozdělená na dvě části z nichž každou napájí jedna rozvodna 400/110 kV a výpočet je proveden pro různá místa vzniku ...
 • EEG biofeedback 

  Dvořáček, Michael
  Vznik EEG aktivity v mozku, rozdělení EEG vln podle frekvence, způsob měření EEG, přístroje pro měření EEG. Dále popis biofeedback metody, její možnosti a návrh biofeedback her. Popis zpracování naměřených EEG signálů.
 • Implementace audio ekvalizéru v hradlovém poli FPGA 

  Otisk, Libor
  Bakalářská práce seznamuje se základními typy audio ekvalizérů. Popisuje návrh číslicových filtrů pro grafický ekvalizér, správnou volbu struktury, rozložení a tvar číslicových filtrů. Také popisuje realizaci grafického ...

Zobrazit další