Now showing items 1-20 of 509

 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  V této práci se zabývám převodníkem, který má sloužit jak most mezi dvěma protokoly. Těmi protokoly je Ethernet a bezdrátový protokol IEEE 802.15.4. Bezdrátovou část této práce jsem ovšem nasimuloval pomocí sériové linky ...
 • Internetová učebnice: metoda konečných diferencí v časové oblasti 

  Martinů, Michal
  V bakalářské práci jsem se zaměřil na vytvoření programu pro demonstraci principů metody konečných diferencí v časové oblasti. Principy metody jsou demonstrovány skriptem pro programové prostředí Matlab. Skript je doplněn ...
 • Modelování iontových proudů izolovaných srdečních buněk 

  Mrázek, Jiří
  Bakalářská práce nás uvádí do problematiky modelování iontových proudů izolovaných srdečních buněk. Je členěna do čtyř kapitol, kde první kapitola naznačuje historický vývoj modelování dějů na membráně buňky. Druhá kapitola ...
 • Ustálený chod vedení 110 kV 

  Leinweber, Luboš
  Moje práce se zabývá parametry dlouhého vedení velmi vysokého napětí (vvn) 110 kV se zadanými výstupními parametry (jmenovité napětí, cos, činný výkon a délku vedení) a to jak z teoretické části, tak i z části praktické, ...
 • Přístupové a zabezpečovací systémy 

  Kohut, Michal
  Při psaní této bakalářské práce byla snaha popsat přístupové a zabezpečovací systémy a jejich součásti. Dále u těchto systému byla vysvětlena jejich funkce, využití a bylo uvedeno jejich rozdělení. Velká pozornost byla ...
 • Měření vlastností standardu 802.11n 

  Halm, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na prostudování standardu 802.11n a zjištění odlišností od standardu 802.11b, g. Standard 802.11b byl, jako první používán pro bezdrátovou síť tzn. WLAN. Tento standard byl rozšířen ...
 • Řídící elektronika měniče na bázi DSP Texas Instruments 

  Vašíček, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem řídicí desky jednofázového střídače. Je zde nastíněn obvodový návrh desky, aspekty návrhu plošného spoje a následně i některé zálkadní algoritmy řídicího programu. Pozornost je věnována dostatečné ...
 • Sítě FTTx 

  Všetička, Václav
  Optická komunikace
 • Robot pro tělesně postižené 

  Amler, Ivo
  Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Rozebrány jsou různé varianty řídícího systému a vyhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Při získání informace o poloze vozíku se podařilo vytvořit pouze ...
 • Návrh a tvorba laboratorní úlohy s palivovým článkem 

  Mátl, Michal
  Cílem mojí práce je studium palivového článku, zmapování současného světového a českého trhu a sestavení laboratorní úlohy. V práci je probrána základní problematika palivového článku, současný stav a nakonec je zhotovena ...
 • Měření vybraných parametrů set top boxů DVB-T 

  Hrazděra, Tomáš
  Tato práce pojednává o systému pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T. Vysvětluje princip zdrojového a kanálového kódování a kanálové modulace. Je proveden rozbor parametrů definovaných doporučením ETSI TR 101 ...
 • Alternativní vývojové prostředí pro AVR 

  Běleja, Marek
  Tato práce pojednává o vývojovém prostředí Arduino a jeho jazyku (Wiring). První kapitoly popisují způsob kompilace. V dalších pak příklad zdrojového kódu v tomto jazyce. Jsou zde uvedené i technické informace o emulátoru ...
 • Vizualizace řídicího systému pro inteligentní dům a jeho okolí 

  Slováček, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou vizualizace, k čemu vizualizace slouží a jaké jsou na ni kladeny nároky. Dalšími body práce jsou tvorba modelu zavlažovacího systému, oživování jeho elektroniky, vývoj a popis funkcí ...
 • Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice 

  Portyš, Jakub
  Práce je zaměřena na využití vlnkové transformace v diagnostice chorob očního pozadí resp. sítnice. Vlnková transformace umožňuje dekompozici obrazu očního pozadí. S následnou segmentací pomocí prahování to vede k lepší ...
 • Diagnostika nemocí ze snímků sítnice pro číslicové zpracování obrazů 

  Chmurová, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá snímaním očného pozadia pomocou fundus kamery. Obsahuje tieţ zoznam niektorých chorôb, ktoré sa na očnom pozadí viditeľne prejavujú. Kaţdé ochorenie je navyše doplnené o snímky zobrazujúce ...
 • Studium transportu látek ve stoncích rostlin 

  Doubek, Vladimír
  Práce popisuje princip nukleární magnetické rezonance a dále tři ze základních měřicích technik NMR. Magnetická rezonance využívá toho, že každý proton i neutron má svůj určitý moment hybnosti. Je založena na sledování ...
 • Zjišťování charakteristik olověného akumulátoru impedančním měřením 

  Vaculík, Sebastian
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením impedanční charakteristiky kladné experimentální elektrody novou, ve světě ojedinělou, čtyřbodovou metodou střídavým proudem. Teoretická část obsahuje stručný úvod do elektrochemických ...
 • Studium elektrodových hmot na bázi oxidu manganu 

  Kos, Lukáš
  Předložená práce se zabývá problematikou výroby a užití katalytických materiálů v palivových článcích. Základním zaměřením práce je výroba vzorků katalytických materiálů na bázi oxidu manganu obohacené o dopanty různých ...
 • Reproduktorová soustava s přímou D/A konverzí 

  Ležák, Petr
  Práce pojednává o problematice reproduktorů s přímou D/A konverzí, možnostech jejich technického řešení a konstrukce. Rozebírá klasický převod digitálního signálu na analogový pomocí D/A převodníku, zesilovače a reproduktoru ...
 • Digitální filtry pro obrazová data 

  Všetička, Václav
  Práce je se zabývá filtračními metodami pro úpravu digitálního obrazu. Kdy je potřeba vhodným algoritmem zvýraznit požadovanou informaci z obrazu, nebo naopak potlačit rušivé elementy v obraze. Práce popisuje několik ...