Now showing items 146-165 of 509

 • Laboratorní model technologického celku 

  Macej, Maroš
  V práci je vytvorený model obehovej mlynice cementu v programe Control Web. Model obsahuje ako logické tak aj dynamické prvky. V modele sa nachádzajú štyri sústavy. Tri sústavy prvého rádu sú regulované pomocou PI – ...
 • Laboratorní modul zesilovače ve třídě D s PWM modulací 

  Barcík, Peter
  V bakalárskej práci sú popísané základné funkčné bloky zosilňovača pracujúceho v triede D. V ďalšej časti je podrobne rozobratý návrh modulu zosilňovača pracujúceho v triede D s PWM moduláciou. Keďže navrhovaný nízkofrekvenčný ...
 • Laboratorní přípravek pro experimentální práci s obvody CoolRunner 

  Gajdošík, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na programování obvodu CPLD řady CoolRunner – II společnosti Xilinx pomocí sběrnice USB. V dnešní době je tato sběrnice a její užití nedílnou součástí mnoha zařízení. Tyto programovatelné obvody ...
 • Laboratorní úloha elektronického zabezpečovacího systému komunikujícího přes síť Ethernet 

  Harth, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronických zabezpečovacích systémů komunikujících přes síť Ethernet. Na tomto základě je navrhnuta laboratorní úloha pro integrovaný bezpečnostní systém Xtralis 3000 ...
 • Laboratorní úloha skryté kamery a odposlechu 

  Kočíř, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavení laboratorní úlohy skryté kamery a akustického odposlechu. V bakalářské práce je popsána historie emisní bezpečnosti, druhy zpravodajské činnosti, odposlech, kamery, koncept ...
 • Laboratorní zdroj 

  Matějů, Jan
  Předkládaná práce se zabývá návrhem zapojení laboratorního napájecího zdroje s nízkým zvlněním, jeho konstrukcí a proměřením základních parametrů. Základním zaměřením je vývoj zapojení zdroje, který by bylo možno ovládat ...
 • Laditelná smyčková anténa pro radioamatérské použití 

  Šmerda, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a konstrukci smyčkové antény, kterou můžeme ladit pomocí kondenzátorů krokovým motorem. Anténa je konstruována pro krátké vlny využívané radioamatéry. Mým úkolem je sestavit ladění ...
 • Laditelný ARC kmitočtový filtr 

  Kufa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou laditelných ARC kmitočtových filtrů. Úvodní kapitola se obecně zaměřuje na základní pojmy z oblasti kmitočtových filtrů, jako je matematické vyjádření přenosové funkce, typy ...
 • Limitující faktory optického vlákna na přenosovou kapacitu optických tras 

  Rouča, Tomáš
  Bakalářská práce blíže specifikuje působení útlumu a disperze optických vláken v souvislosti s ovlivněním šířky pásma přenášeného signálu a kapacity přenesených dat. Dále se zabývá vlivy působícími na optický signál při ...
 • Lokalizace stanic v síti Internet pomocí systému pro překlad doménových jmén 

  Dvořák, Petr
  Tato práce popisuje různé systémy, které slouží k predikci zpoždění mezi stanicemi. Zaměřuje se jak na systémy využívající k predikci zpoždění umělých souřadnicových systémů, tak na systémy, které využívají fyzická měření ...
 • Lokalizace statických akustických zdrojů 

  Mikeš, Petr
  Mikrofonové pole se muže vyskytovat u mnoha duležitých aplikací. Primární použití, ze kterých vychází vetšina dalších aplikací, jsou pouze dve: lokalizace akustických zdroju a separace jednotlivých signálu z jejich smesice. ...
 • Magnetický motor 

  Aubrecht, Ondřej
  V předkládané bakalářské práci jsou analyzovány a vzájemně porovnávány vybrané druhy magnetických motorů. U každého motoru je uveden krátký popis a kritické zhodnocení jeho vlastností. V další části jsou všechny magnetické ...
 • Malý digitalní osciloskop 

  Mitáš, Daniel
  Náplní tohoto projektu je návrh a realizace digitálního paměťového osciloskopu, založeného na osobním počítači, a jeho ovládacího programu. Modul osciloskopu komunikuje s ovládacím programem, nainstalovaným na osobním ...
 • Mapování a homogenizace základního magnetického pole tomografu 

  Žůrek, Dalibor
  Tato práce se zaměřuje na rešerši dostupné literatury v oblasti mapování magnetického pole a na rozklad tohoto pole na gradienty. Zpočátku jde o seznámení se základními pojmy v oblasti magnetické rezonance, které jsou ...
 • Matematická analýza dat v hmotnostní spektrometrii 

  Vlachová Hutová, Eliška
  V této bakalářské práci je teoreticky popsán princip metody hmotnostní spektrometrie a tandemové hmotnostní spektrometrie, využití metody v praxi a popis funkčnosti jednotlivých analyzátorů. Dále je uveden popis hmotnostního ...
 • Matematické hodnocení antioxidačních vlastností extraktů z rostlin 

  Kašpar, Blahoslav
  Bakalářská práce se zabývá antioxidační aktivitou antioxidantů a metodami pro její měření. Antioxidanty jsou látky, jejíž HTmolekulyTH omezují aktivitu HTkyslíkových radikálůTH. Tím omezují proces HToxidaceTH v organismu ...
 • MATLAB/Simulink, Real-Time simulace a řízení 

  Malík, Dalibor
  Tato práce seznamuje s možností implementace reálného času, sériové linky RS-232 a komunikace s programovatelným automatem (PLC) firmy Bernecker & Rainer (B&R) v prostředí MATLAB/simulink. Podává informace o možnosti ...
 • Mechanické vlastnosti pájeného spoje 

  Meliš, Josef
  Předkládaná práce se zabývá rozdíly mechanických vlastností povrchových úprav desek plošných spojů a více druhů použitých pájecích past. Praktická část práce popisuje všechny nutné kroky k výslednému provedení experimentu. ...
 • Metodika stanovení velikosti detekovaného signálu v EREM 

  Potoma, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM) a detekcí signálních elektronů pomocí ionizačního detektoru.Hlavní náplní této práce je porovnání osciloskopické metody ...
 • Metody a kroky řešení problémů s kvalitou v průmyslové praxi 

  Konečný, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá přístupy a metodami, které se používají pro účely řešení problémů s kvalitou (plánování a zlepšování kvality), dále pak softwarovými nástroji každé z metod. Základním zaměření práce je podat ...