Now showing items 278-297 of 509

 • Objektivní metody hodnocení kvality řeči 

  Kovařík, Jiří
  V rámci bakalářské práce byl vytvořen program pro hodnocení kvality řeči. Tento program byl vytvořen v programovacím jazyku MATLAB s využitím programovacího prostředí GUI. Pomocí vytvořeného programu byla zpracována skupina ...
 • Optické kabely v moderních datových centrech 

  Hejtmánek, Ondřej
  Podstatou této práce bylo vyhodnocení problematiky optických a datových kabelů v moderních datových centrech. K porovnání a vyhodnocení optimální varianty byly zvoleny následující parametry: Výkon, spolehlivost, doba ...
 • Optický postranní kanál 

  Kolofík, Josef
  Tato práce se zabývá problematikou optického postranního kanálu a využitím neuronové sítě jako klasifikátoru dat. První část práce se zabývá základy kryptografie a útoky na kryptografický modul. Druhá část práce se zabývá ...
 • Optický snímač polohy 

  Jakubík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optickými snímačmi polohy používanými v počítačových myšiach a ich možnosťou použitia ako snímača polohy v 2D rovinnom systéme. V prvej časti bakalárskej práce je vysvetlený princíp a ...
 • Optimalizace aktivní zátěže zdroje s dynamickými výstupními parametry 

  Halama, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem PFC obvodu, určeného k úpravě elektrické energie z nelineárního zdroje. Obvyklé PFC se navrhují pro výkony v oblasti desítek wattů a více. Oproti tomu bude nově navržený obvod pracovat ...
 • Optimalizace nepřímého odporového ohřevu 

  Havránek, Miroslav
  Nepřímý odporový ohřev je jedním z mnoha způsobů jak ohřívat (tavit) vsázku. Používá se především v metalurgii pro tavení měkkých kovů. Principiálně vychází z přímého odporového ohřevu (Jouleova zákona). U nepřímého ...
 • Optimalizace procesu pájení na zařízení IR-400 

  Otáhal, Alexandr
  Tento projekt pojednává o inovaci zařízení IR-400, jež spočívá v návrhu a realizaci regulace teploty horního i spodního ohřevu. Tato inovace umožní nastavování teplotního přetavovacího profilu jak pro opravy SMD součástek ...
 • Optimalizace systémů osvětlení vozidel 

  Vala, Tomáš
  Osvětlení silničních vozidel v dnešní době je jedno z nejdůležitějších témat bezpečnosti provozu. Od 1. července 2006 byla stanovena nová pravidla, která představují celodenní svícení za dne, za nesnížené viditelnosti po ...
 • Optimální detekce konce vlny T v signálech EKG 

  Lorenc, Patrik
  Tato práce se zabývá optimální detekcí konce vlny T v EKG signálech, která využívá metodu vlnkové transformace. Metoda vlnkové transformace je dnes poměrně dost užívaná, protože v praxi dosahuje dobrých výsledků. Cílem ...
 • Organické polovodiče 

  Tebich, Ivan
  Práce pojednává o využití fotovoltaického jevu k výrobě elektrické energie prostřednictvím solárních článků. Zkoumá princip fotovoltaického jevu v organických strukturách. Dále uvádí základní druhy konstrukcí organických ...
 • Orientační měřidlo základních tepelných vlastností materiáů 

  Janečka, Marek
  Předkládaná práce se zabývá měřením tepelných vlastností různých typů pevných látek za pomoci termodynamického senzoru. Je zde především zkoumáno, zda je možné pomocí termodynamického senzoru měřit tepelnou vodivost a ...
 • Ovládání Linuxu pomocí kamery 

  Dolníček, Petr
  Cílem projektu bylo vytvořit plně funkční program v jazyce C++, který je schopen detekce objektů a ovládání kurzoru myši v operačním systému Linux. Tato detekce je založena na rozpoznávání objektů požadované barvy a tvaru ...
 • Ovládání PC pomocí GSM modemu 

  Chroustovský, Petr
  Cílem práce je vytvoření systému pro vzdálené ovládání PC pomocí sítě GSM, provedení rozbor dané problematiky a zrealizování elektronického modulu, který bude umožňovat zapínání a vypínání, resetování, uspání a probuzení ...
 • Parametrická analýza zvuků 

  Matuštík, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním akustického signálu. Práce obsahuje teoretické modely pro zpracování i klasifikaci a zobrazuje také spektrogramy ruchů i sprejů v různém prostředí. Navrhuji zde obecný postup pro ...
 • Parkovací radar 

  Bačík, Martin
  Táto práca popisuje problematiku návrhu parkovacieho radaru s pracovnou oblasťou od 0,2 do 2m. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach ultrazvuku a šírení vo vožnom priestore. Ďalej ...
 • PC osciloskop – hardwarová část 

  Mego, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a skonštruovať zariadenie, ktoré bude plniť funkciu osciloskopu a logického analyzátora. Práca obsahuje základný prehľad o vlastnostiach osciloskopov, ktoré sú zohľadnené pri návrhu. V ...
 • Plánování radioterapeutického výkonu 

  Slavíček, Tomáš
  Cílem práce je uvést čtenáře do problematiky radioterapie, tedy poskytnout mu přehled základních metod a principů užívaných při léčbě onkologicky nemocných pacientů pomocí ionizujícího záření. První část práce je věnována ...
 • Plánování terapie ionizujícím zářením 

  Požár, Pavel
  Práce se zabývá rozborem vlastností ionizujícího záření. Jsou zde popsány přístroje používané pro ozařování patologických nálezů. Obsahuje jednotlivé fáze plánovacího algoritmu, kde jsou uvedeny jednotlivé úkony. V praktické ...
 • Plánování terapie ionizujícím zářením 

  Bučina, Peter
  Práca sa venuje problematike ionizujúceho žiarenia a jeho využitia v liečebnej terapii zhubných a nezhubných nádorov. Zaoberá sa hlavnými parametrami ovplyvňujúcimi terapiu a pojednáva o niektorých metódach plánovania. ...
 • Počítačem řízená měřicí jednotka 

  Žižka, Josef
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základním principem a řešením univerzálních měřicích karet pro PC, navrhnout a zrealizovat vlastní „Počítačem řízenou měřicí jednotku“. Dále pak porovnat parametry navržené jednotky ...