Now showing items 291-310 of 509

 • Parametrická analýza zvuků 

  Matuštík, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním akustického signálu. Práce obsahuje teoretické modely pro zpracování i klasifikaci a zobrazuje také spektrogramy ruchů i sprejů v různém prostředí. Navrhuji zde obecný postup pro ...
 • Parkovací radar 

  Bačík, Martin
  Táto práca popisuje problematiku návrhu parkovacieho radaru s pracovnou oblasťou od 0,2 do 2m. Výber optimálnej metódy realizácie. Práca informuje o základných vlastnostiach ultrazvuku a šírení vo vožnom priestore. Ďalej ...
 • PC osciloskop – hardwarová část 

  Mego, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a skonštruovať zariadenie, ktoré bude plniť funkciu osciloskopu a logického analyzátora. Práca obsahuje základný prehľad o vlastnostiach osciloskopov, ktoré sú zohľadnené pri návrhu. V ...
 • Plánování radioterapeutického výkonu 

  Slavíček, Tomáš
  Cílem práce je uvést čtenáře do problematiky radioterapie, tedy poskytnout mu přehled základních metod a principů užívaných při léčbě onkologicky nemocných pacientů pomocí ionizujícího záření. První část práce je věnována ...
 • Plánování terapie ionizujícím zářením 

  Požár, Pavel
  Práce se zabývá rozborem vlastností ionizujícího záření. Jsou zde popsány přístroje používané pro ozařování patologických nálezů. Obsahuje jednotlivé fáze plánovacího algoritmu, kde jsou uvedeny jednotlivé úkony. V praktické ...
 • Plánování terapie ionizujícím zářením 

  Bučina, Peter
  Práca sa venuje problematike ionizujúceho žiarenia a jeho využitia v liečebnej terapii zhubných a nezhubných nádorov. Zaoberá sa hlavnými parametrami ovplyvňujúcimi terapiu a pojednáva o niektorých metódach plánovania. ...
 • Počítačem řízená měřicí jednotka 

  Žižka, Josef
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základním principem a řešením univerzálních měřicích karet pro PC, navrhnout a zrealizovat vlastní „Počítačem řízenou měřicí jednotku“. Dále pak porovnat parametry navržené jednotky ...
 • Počítačové modelování komunikačních systémů 

  Polášek, Jiří
  Práce se soustředí na využití programu Ansoft Designer, přesněji jeho modulu System Design, při simulaci komunikačních systémů. Na několika příkladech ukazuji práci s programem při simulování komunikačního systému bez ...
 • Počítačové modelování polovodičových diod 

  Pacholík, Vladimír
  Tato práce se zabývá nejdůležitějšími jevy, které nastávají v polovodiči, popř. na polovodičovém přechodu. Obsahuje rovnice a vztahy, které jsou nezbytné pro modelování jednoduché polovodičové PN diody, Gunnovy diody a ...
 • Počítačové modely telekomunikačních vedení 

  Přívozník, Tomáš
  Bakalářská práce na téma „Počítačové modely telekomunikačních vedení“ se v úvodu zaměřuje na popis charakteristických veličin telekomunikačních vedení. Dále popisuje modely simulující parametry telekomunikačních vedení v ...
 • Počítačové řízení a programování prvků inteligentní elektroinstalace KNX 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce má za úkol přiblížit studentům základy práce s moderními možnostmi řešení elektroinstalace budov za pomoci systému KNX . Na stránkách je postupně rozebrána stručná historie systému, jakým způsobem vznikal, ...
 • Podpora projektování sítí 

  Špidla, Aleš
  Jak již název napovídá, je práce zaměřena na podporu návrhu počítačových sítí. V práci jsou popsány kroky, které je třeba podniknout k úspěšnému navrhnutí počítačové sítě. Dále jsou zde zmíněny chyby, kterým je třeba se ...
 • Poka Yoke systém výroby CVS nízká těla 

  Klabal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá systémem Poka Yoke, který slouží k dosažení nulových vad a omezení kontroly jakosti. Existují různé druhy chyb, z nichž nejčastější jsou chyby způsobené operátorem. Pomocí metody Poka Yoke je ...
 • Poka Yoke systém výroby CVS vysoká těla 

  Brňák, Jan
  Tento dokument pojednává o jednotlivých druzích výroby, které byly vyvinuty pro snižování reklamační kvóty. Zejména se zaměřuje na metodu POKA-YOKE a FMEA. Je zde vypracována teoretická část o jednotlivých metodách a jejich ...
 • Porovnání komunikačních sítí a metod programování u PLC Simatic 

  Samiec, Tomasz
  Tato práce pojednává o možnostech prostředí STEP7, co se týče použitelných sítí a programovacích jazyků. Práce v první kapitole obsahuje popis různých standardů sítí včetně ukázky jejích hardwarové konfigurace. Druhá ...
 • Porovnání vlastností přístrojových transformátorů proudu a proudových senzorů 

  Popek, Jiří
  Přístrojové transformátory proudu a proudové senzory jsou přístroje, které nejčastěji slouží k měření proudů v soustavách vysokého napětí. Jejich úkolem je převádět měřené proudy na hodnoty, které jsou zpracovatelné měřicími ...
 • Porovnávací studie diskrétních PSD regulátorů 

  Pelikán, Leoš
  Bakalářská práce se zabývá ověřením heterogenních struktur diskrétních PSD regulátorů při různých strukturách procesů. V teoretické části je popis regulačního obvodu a jednotlivých struktur PSD regulátorů. V praktické části ...
 • Porovnávání mitochondriální DNA pro identifikaci druhů 

  Labounek, René
  Práce se zabývá metodou rozeznávání živočišných druhů na základě analýzy úseku mitochondriální DNA. K této analýze a zařazení se využívá úsek genu CO1 v literaturách nazýván jako čárový kód života. V úvodu práce je rozebrána ...
 • Potenciál vodní energetiky v ČR - návrh malé vodní elektrárny - 

  Korniak, Daniel
  Práce pojednává o základní problematice návrhu malé vodní elektrárny, hlavně v oblasti návrhu elektrické části, turbo-soustrojí a připojení MVE na síť. V první teoretické části je popsáno rozdělení elektráren podle ...
 • Použití olověného akumulátoru v režimu hybridních vozidel 

  Klojda, Viktor
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití bezúdržbových olověných akumulátorů v režimu hybridních vozidel. Popisuje paralelní i sériový koncept hybridních vozidel, jejich funkci, výhody a nevýhody. Porovnává olověné ...